กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม มาตราที่  

:: พระราชกฤษฎีกา จัดตั้งเทศบาลตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พ.ศ. 2546 มาตราที่ 1-6


:: ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. ให้ไว้ ณ วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 เป็นปีที่ 56 ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ขึ้นเป็นเทศบาลตำบล
อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 221 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและ มาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ. 2496 ประกอบกับ มาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้
มาตรา 1 พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า "พระราชกฤษฎีกา จัดตั้งเทศบาลตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พ.ศ. 2546"
มาตรา 2 พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป
มาตรา 3 ให้จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ขึ้นเป็นเทศบาลตำบล มีชื่อว่า "เทศบาลตำบลควนลัง" ในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
มาตรา 4 ให้กำหนดเขตเทศบาลตำบลควนลัง ไว้ดังนี้
หลักเขตที่ 1 ตั้งอยู่บริเวณถนนเข้าเหมืองป่าบอน ตัดกับคลองวาด ตรงจุดกึ่งกลางสะพานข้ามคลองวาด
ด้านเหนือ
จากหลักเขตที่ 1 เป็นเส้นเลียบแนวกึ่งกลางคลองวาด ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ 2 ซึ่งตั้งอยู่ตรงจุดบรรจบระหว่างแนวกึ่งกลางคลองวาดกับแนวคลองอู่ตะเภา ฝั่งตะวันตก
ด้านตะวันออก
จากหลักเขตที่ 2 เป็นเส้นเลียบคลองอู่ตะเภา ฝั่งตะวันตก ไปทางทิศใต้ ถึงหลักเขตที่ 3 ซึ่งตั้งอยู่ตรงจุดบรรจบกับแนวคลองต่ำ ฝั่งเหนือ
จากหลักเขตที่ 3 เป็นเส้นเลียบแนวคลองต่ำ ฝั่งเหนือ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ถึงหลักเขตที่ 4 ซึ่งตั้งอยู่บริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (กรุงเทพมหานคร-สะเดา) ตัดกับคลองต่ำตรงจุดแนวคลองต่ำ ฝั่งเหนือ เชิงสะพานข้ามคลองต่ำ
จากหลักเขตที่ 4 เป็นเส้นเลียบแนวเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลควนลังกับเทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ไปทางทิศใต้ ถึงหลักเขตที่ 5 ซึ่งตั้งอยู่ตรงจุดห่างจากศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (กรุงเทพมหานคร-สะเดา) ตามแนวเส้นตั้งฉากระยะ 400 เมตร และห่างจากศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4135 (ทางแยกเข้าท่าอากาศยานหาดใหญ่) ฟากตะวันตก ตามแนวเส้นตั้งฉากระยะ 200 เมตร เป็นระยะประมาณ 410 เมตร
จากหลักเขตที่ 5 เป็นเส้นเลียบแนวเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลควนลังกับเทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ขนานกับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4(กรุงเทพมหานคร-สะเดา) เป็นระยะ 400 เมตร ไปทางทิศตะวันออก ถึงหลักเขตที่ 6 ซึ่งตั้งอยู่แนวคลองอู่ตะเภา ฝั่งตะวันตก ห่างจากศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (กรุงเทพมหานคร-สะเดา) ตามแนวเส้นตั้งฉากระยะ 400 เมตร
จากหลักเขตที่ 6 เป็นเส้นเลียบแนวคลองอู่ตะเภา ฝั่งตะวันตก ไปทางทิศใต้ ถึงหลักเขตที่ 7 ซึ่งตั้งอยู่แนวคลองอู่ตะเภา ฝั่งตะวันตก ตรงจุดที่แนวเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลควนลังกับเทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา บรรจบกับแนวเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลควนลังกับตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
จากหลักเขตที่ 7 เป็นเส้นเลียบแนวเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลควนลังกับเทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และแนวเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลควนลังกับตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ไปทางทิศตะวันออก ถึงหลักเขตที่ 8 ซึ่งตั้งอยู่ตรงจุดกึ่งกลางคลองอู่ตะเภา
จากหลักเขตที่ 8 เป็นเส้นเลียบแนวกึ่งกลางคลองอู่ตะเภา ไปทางทิศใต้ ถึงหลักเขตที่ 9 ซึ่งตั้งอยู่ตรงจุดกึ่งกลางคลองอู่ตะเภา ตรงจุดที่แนวเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลควนลังกับตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา บรรจบกับแนวเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลทุ่งลาน อำเภอคลองหอยโข่งกับตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ด้านใต้
จากหลักเขตที่ 9 เป็นเส้นเลียบแนวเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ กับตำบลทุ่งลาน อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตที่ 10 ซึ่งตั้งอยู่บริเวณแนวเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ กับตำบลทุ่งลาน อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา บรรจบกับคลองไม้ไผ่ตรงจุดกึ่งกลางคลองไม้ไผ่
จากหลักเขตที่ 10 เป็นเส้นเลียบแนวกึ่งกลางคลองไม้ไผ่ ไปทางทิศตะวันตก ถึงหลักเขตที่ 11 ซึ่งตั้งอยู่ตรงจุดกึ่งกลางคลองไม้ไผ่ตัดกับถนนสายกองบิน 56-คลองหอยโข่ง ฟากตะวันตก
จากหลักเขตที่ 11 เป็นเส้นเลียบถนนสายกองบิน 56-คลองหอยโข่ง ฟากตะวันตก ไปทางทิศเหนือ ถึงหลักเขตที่ 12 ซึ่งตั้งอยู่ตรงจุดฟากใต้ของสามแยกเชื่อมถนนสายทุ่งเลียบ-กองบิน 56 ตรงที่ถนนสายทุ่งเลียบ-กองบิน 56 บรรจบกับถนนสายกองบิน 56-คลองหอยโข่ง
จากหลักเขตที่ 12 เป็นเส้นเลียบถนนสายทุ่งเลียบ-กองบิน 56 ฟากใต้ ไปทางทิศตะวันตกและไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ 13 ซึ่งตั้งอยู่ตรงจุดกึ่งกลางบริเวณที่ถนนสายทุ่งเลียบ-กองบิน 56 บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4135 (ทางแยกเข้าท่าอากาศยานหาดใหญ่)
ด้านตะวันตก
จากหลักเขตที่ 13 เป็นเส้นเลียบแนวกึ่งกลางถนนสายสนามบิน-บ้านกลาง ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ 14 ซึ่งตั้งอยู่บริเวณถนนสายสนามบิน-บ้านกลาง ตัดกับคลองสอ ตรงจุดกึ่งกลางคลองสอ
จากหลักเขตที่ 14 เป็นเส้นเลียบแนวกึ่งกลางคลองสอ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ 15 ซึ่งตั้งอยู่ตรงจุดกึ่งกลางคลองสอบรรจบกับกึ่งกลางคลองต่ำ
จากหลักเขตที่ 15 เป็นเส้นเลียบแนวกึ่งกลางคลองต่ำ ไปทางทิศตะวันตก ถึงหลักเขตที่ 16 ซึ่งตั้งอยู่ตรงจุดกึ่งกลางคลองต่ำ บริเวณจุดบรรจบระหว่างคลองต่ำกับคลองย่อยสาขาคลองต่ำ
จากหลักเขตที่ 16 เป็นเส้นเลียบแนวกึ่งกลางคลองต่ำ ไปทางทิศตะวันออก เฉียงเหนือและทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ 17 ซึ่งตั้งอยู่บริเวณคลองต่ำตัดกับถนนสายสนามบิน-บ้านกลาง ตรงจุดกึ่งกลางคลองต่ำ
จากหลักเขตที่ 17 เป็นเส้นเลียบแนวกึ่งกลางถนนสายสนามบิน-บ้านกลาง ไปทางทิศเหนือ ถึงหลักเขตที่ 18 ซึ่งตั้งอยู่บริเวณสี่แยกถนนสายสนามบิน-บ้านกลาง ตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (กรุงเทพมหานคร-สะเดา) ตรงจุดศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (กรุงเทพมหานคร-สะเดา)
จากหลักเขตที่ 18 เป็นเส้นเลียบแนวกึ่งกลางถนนสายเข้าเหมืองป่าบอน ไปทางทิศเหนือ บรรจบกับหลักเขตที่ 1
ตามเส้นแนวเขตที่กล่าวไว้ในมาตรานี้ ให้มีหลักย่อยปักไว้เพื่อแสดงแนวเขตตามสมควร
มาตรา 5 ในระหว่างที่ยังไม่มีคณะเทศมนตรีเทศบาลตำบลควนลัง ให้ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลควนลัง ในวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ปฏิบัติหน้าที่ปลัดเทศบาลตำบลควนลังเท่าที่จำเป็นไปพลางก่อน และให้รวมถึงการปฏิบัติหน้าที่ของนายกเทศมนตรี ตาม มาตรา 45 วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ. 2496 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ เทศบาล (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2542 ด้วย
มาตรา 6 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้


:: ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
:: พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีสภาพอันสมควรยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นได้ปกครองดูแลและทำนุบำรุงท้องถิ่นของตนตามระบบเทศบาล จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update