กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม มาตราที่  

:: พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับปริญญา ครุยวิทยฐานะ และเข็มวิทยฐานะของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 มาตราที่ 1-3

:: ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. ให้ไว้ ณ วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2546 เป็นปีที่ 58 ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับปริญญา ครุยวิทยฐานะ และเข็มวิทยฐานะของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 221 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และ มาตรา 34 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2518 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้
มาตรา 1 พระราชกฤษฎีกานี้ เรียกว่า "พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับปริญญา ครุยวิทยฐานะ และเข็มวิทยฐานะของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546"
มาตรา 2[1] พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป
มาตรา 3 ให้ยกเลิกความใน มาตรา 3 แห่งพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับปริญญา ครุยวิทยฐานะ และเข็มวิทยฐานะของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2520 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับปริญญา ครุยวิทยฐานะ และเข็มวิทยฐานะของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2542 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
" มาตรา 3 ให้กำหนดปริญญาตรีในสาขาวิชา และอักษรย่อสำหรับปริญญาตรีในสาขาวิชาของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ดังนี้
(1) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ เรียกว่า "วิทยาศาสตรบัณฑิต" ใช้อักษรย่อ "วท.บ."
(2) สาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรียกว่า "ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต" ใช้อักษรย่อ "ค.อ.บ."
(3) สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ เรียกว่า "คหกรรมศาสตรบัณฑิต" ใช้อักษรย่อ "คศ.บ"
(4) สาขาวิชาเทคโนโลยี เรียกว่า "เทคโนโลยีบัณฑิต" ใช้อักษรย่อ "ทล.บ."
(5) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ เรียกว่า "บริหารธุรกิจบัณฑิต" ใช้อักษรย่อ "บธ.บ."
(6) สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ เรียกว่า "ศิลปบัณฑิต" ใช้อักษรย่อ "ศ.บ."
(7) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เรียกว่า "วิทยาศาสตรบัณฑิต" ใช้อักษรย่อ "วท.บ."
(8) สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ เรียกว่า "วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต" ใช้อักษรย่อ "วศ.บ."
(9) สาขาวิชาศิลปศาสตร์ เรียกว่า "ศิลปศาสตรบัณฑิต" ใช้อักษรย่อ "ศศ.บ."
(10) สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ เรียกว่า "ศึกษาศาสตรบัณฑิต" ใช้อักษรย่อ "ศษ.บ."
(11) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ เรียกว่า "เศรษฐศาสตรบัณฑิต" ใช้อักษรย่อ "ศ.บ."
(12) สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ เรียกว่า "สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต" ใช้อักษรย่อ "สถ.บ."
(13) สาขาวิชาอุตสาหกรรมศาสตร์ เรียกว่า "อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต" ใช้อักษรย่อ "อส.บ."
ทั้งนี้ ให้ระบุชื่อวิชาเอกในวงเล็บต่อท้ายปริญญาด้วย"


:: ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
:: พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลได้เปิดสอนสาขาวิชาเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น สมควรกำหนดชื่อปริญญาในสาขาวิชาและอักษรย่อสำหรับปริญญาในสาขาวิชาดังกล่าว และเปลี่ยนชื่อสาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรมเป็นสาขาวิชาอุตสาหกรรมศาสตร์ เพื่อให้มีความหมายครอบคลุมถึงวิชาเอกอื่นๆ ที่เปิดสอนอยู่ในปัจจุบัน รวมทั้งยุบรวมการกำหนดชื่อปริญญาในสาขาวิชานาฎศิลปและดุริยางค์และสาขาวิชาศิลปกรรม โดยกำหนดเป็นสาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ เพื่อให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญาของทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2539 จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update