กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม มาตราที่  

:: พระราชกฤษฎีกา จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มาตราที่ 1-4


:: ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. ให้ไว้ ณ วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2546 เป็นปีที่ 58 ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ
อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 221 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และ มาตรา 9 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2541 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกานี้ขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้
มาตรา 1 พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า "พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546"
มาตรา 2[1] พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป
มาตรา 3 ให้จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
(1) สำนักงานอธิการบดี
(2) คณะเกษตร
(3) คณะบริหารธุรกิจ
(4) คณะประมง
(5) คณะมนุษยศาสตร์
(6) คณะวนศาสตร์
(7) คณะวิทยาศาสตร์
(8) คณะวิศวกรรมศาสตร์
(9) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
(10) คณะศึกษาศาสตร์
(11) คณะเศรษฐศาสตร์
(12) คณะสังคมศาสตร์
(13) คณะสัตวแพทยศาสตร์
(14) คณะอุตสาหกรรมเกษตร
(15) บัณฑิตวิทยาลัย
(16) สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
(17) สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
(18) สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(19) สำนักทะเบียนและประมวลผล
(20) สำนักบริการคอมพิวเตอร์
(21) สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร
(22) สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม
(23) สำนักหอสมุด
มาตรา 4 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้


:: ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
:: พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากได้มีการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยประกาศใช้ พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2541 แทน พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2511 และโดยที่ มาตรา 9 วรรคหนึ่ง แห่ง พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2541 บัญญัติให้ การจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิก สำนักงานวิทยาเขต บัณฑิตวิทยาลัย คณะ วิทยาลัย สถาบัน สำนัก ศูนย์หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update