กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม มาตราที่  

:: พระราชกฤษฎีกา กำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลกะลาเส ตำบลเขาไม้แก้ว ตำบลบ่อหิน ตำบลนาเมืองเพชร ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา ตำบลวังมะปราง ตำบลเขาวิเศษ อำเภอวังวิเศษ และตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. 2546 มาตราที่ 1-4


:: ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.ให้ไว้ ณ วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2546 เป็นปีที่ 58 ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรกำหนดเขตที่ดินในท้องที่ตำบลกะลาเส ตำบลเขาไม้แก้ว ตำบลบ่อหิน ตำบลนาเมืองเพชร ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา ตำบลวังมะปราง ตำบลเขาวิเศษ อำเภอวังวิเศษ และตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน
อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 221 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และ มาตรา 25 วรรคหนึ่ง แห่ง พระราชบัญญัติ การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้
มาตรา 1 พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า "พระราชกฤษฎีกา กำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลกะลาเส ตำบลเขาไม้แก้ว ตำบลบ่อหิน ตำบลนาเมืองเพชร ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา ตำบลวังมะปราง ตำบลเขาวิเศษ อำเภอวังวิเศษ และตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. 2546"
มาตรา 2[1] พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป
มาตรา 3 ให้ที่ดินในท้องที่ตำบลกะลาเส ตำบลเขาไม้แก้ว ตำบลบ่อหิน ตำบลนาเมืองเพชร ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา ตำบลวังมะปราง ตำบลเขาวิเศษ อำเภอวังวิเศษ และตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกานี้ เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน
มาตรา 4 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้


:: ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
:: (ลงชื่อ) พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากในท้องที่ตำบลกะลาเส ตำบลเขาไม้แก้ว ตำบลบ่อหิน ตำบลนาเมืองเพชร ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา ตำบลวังมะปราง ตำบลเขาวิเศษ อำเภอวังวิเศษ และตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง มีเกษตรกรผู้ไม่มีที่ดินประกอบเกษตรกรรมเป็นของตนเอง หรือมีที่ดินเล็กน้อยไม่เพียงพอแก่การครองชีพ หรือต้องเช่าที่ดินของผู้อื่นประกอบเกษตรกรรมอยู่เป็นจำนวนมาก สมควรกำหนดเขตที่ดินในท้องที่ดังกล่าวให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update