กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม มาตราที่  

:: พระราชกฤษฎีกา กำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลเขวาใหญ่ อำเภอกันทรวิชัย ตำบลแก้งแก อำเภอโกสุมพิสัย ตำบลบรบือ ตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือและตำบลห้วยเตย กิ่งอำเภอกุดรัง อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. 2546 มาตราที่ 1-4


:: ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. ให้ไว้ ณ วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2546 เป็นปีที่ 58 ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรกำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลเขวาใหญ่ อำเภอกันทรวิชัย ตำบลแก้งแก อำเภอโกสุมพิสัย ตำบลบรบือ ตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ และตำบลห้วยเตย กิ่งอำเภอกุดรัง อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน
อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 221 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และ มาตรา 25 วรรคหนึ่ง แห่ง พระราชบัญญัติ การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้
มาตรา 1 พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า "พระราชกฤษฎีกา กำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลเขวาใหญ่ อำเภอกันทรวิชัย ตำบลแก้งแก อำเภอโกสุมพิสัย ตำบลบรบือ ตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ และตำบลห้วยเตย กิ่งอำเภอกุดรัง อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. 2546"
มาตรา 2[1] พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป
มาตรา 3 ให้ที่ดินในท้องที่ตำบลเขวาใหญ่ อำเภอกันทรวิชัย ตำบลแก้งแก อำเภอโกสุมพิสัย ตำบลบรบือ ตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ และตำบลห้วยเตย กิ่งอำเภอกุดรัง อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกานี้ เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน
มาตรา 4 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้


:: ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
:: (ลงชื่อ) พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากในท้องที่ตำบลเขวาใหญ่ อำเภอกันทรวิชัย ตำบลแก้งแก อำเภอโกสุมพิสัย ตำบลบรบือ ตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ และตำบลห้วยเตย กิ่งอำเภอกุดรัง อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม มีเกษตรกรผู้ไม่มีที่ดินประกอบเกษตรกรรมเป็นของตนเอง หรือมีที่ดินเล็กน้อยไม่เพียงพอแก่การครองชีพ หรือต้องเช่าที่ดินของผู้อื่นประกอบเกษตรกรรมอยู่เป็นจำนวนมาก สมควรกำหนดเขตที่ดินในท้องที่ดังกล่าวให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update