กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม มาตราที่  

:: พระราชกฤษฎีกา ปิดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติ พ.ศ. 2546


:: ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. ให้ไว้ ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 เป็นปีที่ 58 ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่ทรงพระราชดำริว่า ตามที่ได้ตรา พระราชกฤษฎีกา เรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติ พ.ศ. 2546 ในวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2546 นั้น บัดนี้ จะสิ้นกำหนดสมัยประชุมในวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 สมควรจะปิดประชุมได้แล้ว
อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 161 มาตรา 164 และ มาตรา 221 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกา ปิดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติ พ.ศ. 2546 ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546


:: ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
:: (ลงชื่อ) พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี

 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update