กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม มาตราที่  

:: พระราชกฤษฎีกา เรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญทั่วไป พ.ศ. 2546


:: ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. ให้ไว้ ณ วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2546 เป็นปีที่ 58 ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้บัญญัติให้ปีหนึ่งมีสมัยประชุมสามัญทั่วไป และสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติ โดยให้ถือวันที่มีการเรียกประชุมรัฐสภาเพื่อให้สมาชิกได้มาประชุมเป็นครั้งแรก เป็นวันเริ่มสมัยประชุมสามัญทั่วไป และเนื่องจากได้มีพระราชกฤษฎีกา เรียกประชุมรัฐสภา พ.ศ. 2544 ให้มีการเรียกประชุมรัฐสภาเพื่อให้สมาชิกได้มาประชุมเป็นครั้งแรกใน
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 จึงสมควรเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญทั่วไปในปี
พ.ศ. 2546 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546 ตามความใน มาตรา 159 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 161 มาตรา 164 และ มาตรา 221 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกา เรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญทั่วไป พ.ศ. 2546 ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546


:: ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
:: (ลงชื่อ) พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี

 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update