Ctrl+F ͤҤӷͧ˹ҹ
   

  . ҵҷ 1 2 3 4  

:: Ҫɮա ˹ࢵԹ 㹷ͧӺŤѹ Թ ѧѴغҪҹ ࢵçèѴٻԹ .. 2546 ҵҷ 1-4


:: Ծʹപ .. ѹ 13 Ȩԡ¹ .. 2546 繻շ 58 ѪŻѨغѹ
кҷ稾лԹԾʹപ վкҪͧô С
·繡á˹ࢵԹ 㹷ͧӺŤѹ Թ ѧѴغҪҹ ࢵçèѴٻԹ
ӹҨ ҵ 221 ͧѰ٭ҪҳҨѡ ҵ 24 ä˹ 觾Ҫѭѵ ѴٻԹɵá .. 2517 ѹ繾ҪѭѵԷպѭѵԺҧСǡѺèӡѴԷҾͧؤ ҵ 29 СͺѺ ҵ 35 ҵ 36 ҵ 48 ҵ 49 ҵ 50 ͧѰ٭ҪҳҨѡºѭѵзӹҨѭѵ觡 ֧çСسô ҾҪɮաҢ ѧ仹
ҵ 1 Ҫɮաҹ¡ "Ҫɮա ˹ࢵԹ 㹷ͧӺŤѹ Թ ѧѴغҪҹ ࢵçèѴٻԹ .. 2546"
ҵ 2[1] ҪɮաҹѧѺѹѴҡѹСҪԨҹມ 繵
ҵ 3 ԹࢵͧӺŤѹ Թ ѧѴغҪҹ ࢵἹ¾Ҫɮաҹ 觻ҡªҢͧͼͺͧԹªͺ¡µѭշ¾Ҫɮաҹ ࢵçèѴٻԹ
ҵ 4 ѰҡáзǧɵˡóѰҡáзǧҴ ѡҡõҪɮաҹ


:: ѺʹͧкҪͧ
:: (ŧ) ѹǨ ѡԳ Թѵ ¡Ѱ

ѭªҢͧͼͺͧԹªͺ¡·¾Ҫɮա ˹ࢵԹ 㹷ͧӺŤѹ Թ ѧѴغҪҹ ࢵçèѴٻԹ .. 2546

蹷 1/1

ӴѺ
Ңͧ
ͺͧԹ
Թ
˹ѧӤѭ
˵
Ӻ
ѧѴ
Ţ
ҧ
ŢԹ
˹Ǩ

 1
 2
 3
 4
 5

 6
 7
 8
 9
 10

 ҧ ҧ 觾
 ҧ ͧ حآ
 ҧ ͧ Ҩ
  Һ ʧغ
  ٳҤ
  ٳҤ
 ҧ ˹ᴧ ٳҤ
 ҧ ͧྪ
  ʹآ
 ҧ ͧǹ
 ҧ ŧ ⤵ѡྪ

 ѹ
 ѹ
 ѹ
 ѹ
 ѹ
 ѹ
 ѹ
 ѹ
 ѹ
 ѹ
 ѹ
 ѹ

 Թ
 Թ
 Թ
 Թ
 Թ
 Թ
 Թ
 Թ
 Թ
 Թ
 Թ
 Թ

 غҪҹ
 غҪҹ
 غҪҹ
 غҪҹ
 غҪҹ
 غҪҹ
 غҪҹ
 غҪҹ
 غҪҹ
 غҪҹ
 غҪҹ
 غҪҹ

 ⩹Թ
 ⩹Թ
 ⩹Թ
 ⩹Թ
 ⩹Թ
 ⩹Թ
 ⩹Թ
 ⩹Թ
 ⩹Թ
 ⩹Թ
 ⩹Թ
 ⩹Թ

 2497
 2111
 1380
 1391
 1681
 2247
 2315
 1883
 2313
 1450
 2977
 2238

 6039II
 6039II
 6039II
 6039II
 6039II
 6039II
 6039II
 6039II
 6039II
 6039II
 6039II
 6039II


 58
 118
 31
 32
 76
 27
 29
 10
 7
 67
 102
 19

 1778
 1474
 1615
 1628
 1694
 2203
 2202
 1768
 1766
 1695
 2691
 2208
 


蹷 2/11

ӴѺ
Ңͧ
ͺͧԹ
Թ
˹ѧӤѭ
˵
Ӻ
ѧѴ
Ţ
ҧ
ŢԹ
˹Ǩ

 11
 12
 13
 14

 15
 16

 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25

  Ӽѹ ͧ
 ҧ
  ʧ Ŵ
 ҧ ѹ ͧԴ

 ҧ ѹ
  Ҩ

  ҵ
  ǧ ٳҤ
  Թ
  Թ
 .. ʹآ
  ҧ
  çѡ ͧ
  ѡ ǧط
 ҧ ͧᴧ ͧʴ
  ͧ 觾

 ѹ
 ѹ
 ѹ
 ѹ

 ѹ
 ѹ

 ѹ
 ѹ
 ѹ
 ѹ
 ѹ
 ѹ
 ѹ
 ѹ
 ѹ
 ѹ
 ѹ

 Թ
 Թ
 Թ
 Թ

 Թ
 Թ

 Թ
 Թ
 Թ
 Թ
 Թ
 Թ
 Թ
 Թ
 Թ
 Թ
 Թ

 غҪҹ
 غҪҹ
 غҪҹ
 غҪҹ

 غҪҹ
 غҪҹ

 غҪҹ
 غҪҹ
 غҪҹ
 غҪҹ
 غҪҹ
 غҪҹ
 غҪҹ
 غҪҹ
 غҪҹ
 غҪҹ
 غҪҹ

 ⩹Թ
 ⩹Թ
 ⩹Թ
 -

 ⩹Թ
 -

 ⩹Թ
 ⩹Թ
 ⩹Թ
 ⩹Թ
 ⩹Թ
 ..3
 ..3
 ⩹Թ
 ⩹Թ
 ..3
 ⩹Թ

 2243
 1385
 1882
 -

 1381
 -

 1398
 1440
 2186
 1404
 2924
 1651
 1486
 1489
 2563
 1698
 1314

 6039II
 6039II
 6039II
 -

 6039II
 -

 6039II
 6039II
 6039II
 6039II
 6039II
 6039II
 6039II
 6039II
 6039II
 6039II
 6039II


 20
 5
 8
 -

 1
 -

 37
 71
 24
 60
 100
 34
 25
 26
 16
 89
 57

 1564
 1621
 1767
 -

 1617
 -

 1635
 1679
 2206
 1642
 2671
 -
 86
 1903
 1390
 -
 1777
 ҡ ѡҹ

 ҡ ѡҹ


蹷 3/11

ӴѺ
Ңͧ
ͺͧԹ
Թ
˹ѧӤѭ
˵
Ӻ
ѧѴ
Ţ
ҧ
ŢԹ
˹Ǩ

 26
 27
 28

 29

 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40

  ͧ ح
  Թ
  Թ Ҩ

 ҧ ԭ

  Ҥ źص
  Ҥ ֧Ѵ
 ҧ Ҩ
  ح حԵ
  ح ͧ
  حѹ ͧ
 ҧ حԵ ҵ
  حѹ ͧ
  ح ٳҤ
 ҧ ح ѵ
  ح حآ

 ѹ
 ѹ
 ѹ

 ѹ

 ѹ
 ѹ
 ѹ
 ѹ
 ѹ
 ѹ
 ѹ
 ѹ
 ѹ
 ѹ
 ѹ
 ѹ
 ѹ
 ѹ

 Թ
 Թ
 Թ

 Թ

 Թ
 Թ
 Թ
 Թ
 Թ
 Թ
 Թ
 Թ
 Թ
 Թ
 Թ
 Թ
 Թ
 Թ

 غҪҹ
 غҪҹ
 غҪҹ

 غҪҹ

 غҪҹ
 غҪҹ
 غҪҹ
 غҪҹ
 غҪҹ
 غҪҹ
 غҪҹ
 غҪҹ
 غҪҹ
 غҪҹ
 غҪҹ
 غҪҹ
 غҪҹ
 غҪҹ

 ⩹Թ
 ⩹Թ
 -

 -

 ⩹Թ
 ⩹Թ
 ⩹Թ
 ⩹Թ
 ⩹Թ
 ⩹Թ
 ⩹Թ
 ⩹Թ
 ⩹Թ
 ⩹Թ
 ⩹Թ
 ..3
 ⩹Թ
 ⩹Թ

 2251
 1401
 -

 -

 1390
 1444
 1402
 1397
 2267
 1386
 1382
 1360
 1442
 1374
 2184
 2549
 2081
 2239

 6039II
 6039II
 -

 -

 6039II
 6039II
 6039II
 6039II
 6039II
 6039II
 6039II
 6039II
 6039II
 6039II
 6039II
 6039II
 6039II
 6039II


 21
 63
 -

 -

 25
 84
 62
 36
 65
 6
 2
 69
 70
 7
 26
 131
 120
 18

 1780
 1639
 -

 -

 1627
 1683
 1640
 1634
 1782
 1622
 1618
 1755
 1681
 1623
 2204
 -
 1480
 1779 ҡ ѡҹ
 ҡ ѡҹ

 

蹷 4/11

ӴѺ
Ңͧ
ͺͧԹ
Թ
˹ѧӤѭ
˵
Ӻ
ѧѴ
Ţ
ҧ
ŢԹ
˹Ǩ

 41
 42

 43
 44
 45

 46
 47
 48
 49
 50
 51

  ح Ҩ
 ҧ ح آ
 ҧ ح آ
  Թ
 ҧ ó⤵
  зջ ͧ

  ѡ
 ҧ ԡ ʧغ
  Գ ԭ
  ʴ
 
 ҧ ǹ

 ѹ
 ѹ
 ѹ
 ѹ
 ѹ
 ѹ

 ѹ
 ѹ
 ѹ
 ѹ
 ѹ
 ѹ
 ѹ
 ѹ
 ѹ
 ѹ
 ѹ

 Թ
 Թ
 Թ
 Թ
 Թ
 Թ

 Թ
 Թ
 Թ
 Թ
 Թ
 Թ
 Թ
 Թ
 Թ
 Թ
 Թ

 غҪҹ
 غҪҹ
 غҪҹ
 غҪҹ
 غҪҹ
 غҪҹ

 غҪҹ
 غҪҹ
 غҪҹ
 غҪҹ
 غҪҹ
 غҪҹ
 غҪҹ
 غҪҹ
 غҪҹ
 غҪҹ
 غҪҹ

 ⩹Թ
 ⩹Թ
 ⩹Թ
 ⩹Թ
 ⩹Թ
 -

 ⩹Թ
 ⩹Թ
 ⩹Թ
 ⩹Թ
 ⩹Թ
 ⩹Թ
 ⩹Թ
 ⩹Թ
 ⩹Թ
 ⩹Թ
 -

 1396
 1408
 1407
 1406
 1405
 -

 1409
 1987
 1383
 1384
 2635
 2942
 963
 1473
 1678
 2442
 -

 6039II
 6039II
 6039II
 6039II
 6039II
 -

 6039II
 6039II
 6039II
 6039II
 6039II
 6039II
 6039II
 6039II
 6039II
 6039II
 -

 35
 46
 57
 58
 59
 -

 55
 14
 3
 4
 93
 101
 4
 11
 89
 67
 -

 1033
 1646
 1645
 1644
 1643
 -

 1647
 1883
 1619
 1620
 2430
 2677
 605
 1885
 1691
 1757
 -


 ҡ ѡҹ


 ҡ ѡҹ蹷 5/11

ӴѺ
Ңͧ
ͺͧԹ
Թ
˹ѧӤѭ
˵
Ӻ
ѧѴ
Ţ
ҧ
ŢԹ
˹Ǩ

 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60

 61
 62
 63
 64
 65

  Ҩ
 ҧ Ǩ
  Թ
 ҧ ҵ Ӣͧ
  ʹ ๵
  ع ѹ
 ҧ ع ԭ
  Ԫ дҴ
 ҧ ŷ

  ʧǹ ͧྪ
 ҧ ʴ ʧ
  آ
  ѵ ʧ
  ٳҤ

 ѹ
 ѹ
 ѹ
 ѹ
 ѹ
 ѹ
 ѹ
 ѹ
 ѹ

 ѹ
 ѹ
 ѹ
 ѹ
 ѹ
 ѹ
 ѹ
 ѹ
 ѹ

 Թ
 Թ
 Թ
 Թ
 Թ
 Թ
 Թ
 Թ
 Թ

 Թ
 Թ
 Թ
 Թ
 Թ
 Թ
 Թ
 Թ
 Թ

 غҪҹ
 غҪҹ
 غҪҹ
 غҪҹ
 غҪҹ
 غҪҹ
 غҪҹ
 غҪҹ
 غҪҹ

 غҪҹ
 غҪҹ
 غҪҹ
 غҪҹ
 غҪҹ
 غҪҹ
 غҪҹ
 غҪҹ
 غҪҹ

 ⩹Թ
 ⩹Թ
 ⩹Թ
 ⩹Թ
 ⩹Թ
 ⩹Թ
 ⩹Թ
 ⩹Թ
 -

 ..3
 ⩹Թ
 ⩹Թ
 ⩹Թ
 ⩹Թ
 ..3
 ..3
 ⩹Թ
 ⩹Թ

 1443
 1589
 1441
 1378
 2248
 1144
 1392
 1474
 -

 2548
 1411
 1410
 2408
 2355
 1709
 1968
 1379
 1198

 6039II
 6039II
 6039II
 6039II
 6039II
 6039II
 6039II
 6039II
 -

 6039II
 6039II
 6039II
 6039II
 6039II
 6039II
 6039II
 6039II
 6039II

 58
 12
 69
 27
 29
 108
 33
 10
 -

 130
 53
 54
 4
 28
 92
 125
 30
 56

 1682
 1797
 1680
 1613
 1781
 1114
 1629
 1886
 -

 -
 1649
 1648
 749
 2200
 -
 -
 1614
 1557


 ҡ ѡҹ


蹷 6/11

ӴѺ
Ңͧ
ͺͧԹ
Թ
˹ѧӤѭ
˵
Ӻ
ѧѴ
Ţ
ҧ
ŢԹ
˹Ǩ

 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78

  حآ
  ѧ ѹ
  ѧ дҴ
 ҧ ʴ ӻ
  ҷ ͹ͧ
  ͹ ٳҤ
 ҧ Ҥ շҿѡ
 ҧ ٻ
 ҧ ԧͧ Ҵ
 ҧ ֧Ѵ
 ҧ ա ѹ
 .. Ҿ حآ
 ҧ Ǵ зͧ

 ѹ
 ѹ
 ѹ
 ѹ
 ѹ
 ѹ
 ѹ
 ѹ
 ѹ
 ѹ
 ѹ
 ѹ
 ѹ
 ѹ
 ѹ
 ѹ
 ѹ
 ѹ

 Թ
 Թ
 Թ
 Թ
 Թ
 Թ
 Թ
 Թ
 Թ
 Թ
 Թ
 Թ
 Թ
 Թ
 Թ
 Թ
 Թ
 Թ

 غҪҹ
 غҪҹ
 غҪҹ
 غҪҹ
 غҪҹ
 غҪҹ
 غҪҹ
 غҪҹ
 غҪҹ
 غҪҹ
 غҪҹ
 غҪҹ
 غҪҹ
 غҪҹ
 غҪҹ
 غҪҹ
 غҪҹ
 غҪҹ

 ⩹Թ
 ..3
 ..3
 ⩹Թ
 ⩹Թ
 ⩹Թ
 ..3
 ⩹Թ
 ⩹Թ
 ⩹Թ
 ⩹Թ
 ⩹Թ
 ⩹Թ
 ..3
 ⩹Թ
 ⩹Թ
 ⩹Թ
 ⩹Թ

 2856
 1207
 1244
 1418
 1139
 1393
 2547
 1285
 3676
 1679
 2820
 2112
 1399
 2543
 1403
 1439
 1287
 2740

 6039II
 6039II
 6039II
 6039II
 6039II
 6039II
 6039II
 6039II
 6039II
 6039II
 6039II
 6039II
 6039II
 6039II
 6039II
 6039II
 6039II
 6039II

 94
 26
 63
 26
 104
 34
 129
 68
 9
 90
 18
 119
 38
 128
 61
 79
 65
 129

 2613
 -
 -
 1616
 1109
 1630
 -
 1756
 1881
 1692
 752
 1479
 1636
 -
 1641
 1678
 1758
 2498

 


蹷 7/11

ӴѺ
Ңͧ
ͺͧԹ
Թ
˹ѧӤѭ
˵
Ӻ
ѧѴ
Ţ
ҧ
ŢԹ
˹Ǩ

 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92

 93

  ó  ҭ
 ҧ ʧͧ ٳҤ
 ҧ ǧ ٳҤ
 ҧ Ҩ
 ҧ ˹١ آ
  ط آ
  ˹١Թ ѡ
  ˹ᴧ շͧ
 ҧ ˹ẹ ѡ
 ҧ ˹پ ѹ
 ҧ Թ ҧ
  Ҩ
  ͹ ʧغ
  蹨ѹ

  ط ѵҡ
  ط ѵҡ

 ѹ
 ѹ
 ѹ
 ѹ
 ѹ
 ѹ
 ѹ
 ѹ
 ѹ
 ѹ
 ѹ
 ѹ
 ѹ
 ѹ

 ѹ
 ѹ
 ѹ

 Թ
 Թ
 Թ
 Թ
 Թ
 Թ
 Թ
 Թ
 Թ
 Թ
 Թ
 Թ
 Թ
 Թ

 Թ
 Թ
 Թ

 غҪҹ
 غҪҹ
 غҪҹ
 غҪҹ
 غҪҹ
 غҪҹ
 غҪҹ
 غҪҹ
 غҪҹ
 غҪҹ
 غҪҹ
 غҪҹ
 غҪҹ
 غҪҹ

 غҪҹ
 غҪҹ
 غҪҹ

 ⩹Թ
 ⩹Թ
 ⩹Թ
 ..3
 ⩹Թ
 ⩹Թ
 ..3
 ..3
 ⩹Թ
 ⩹Թ
 ⩹Թ
 ⩹Թ
 ⩹Թ
 -

 ⩹Թ
 ⩹Թ
 ⩹Թ

 1280
 1484
 2185
 472
 1395
 975
 2093
 1700
 1394
 2609
 2616
 2350
 1445
 -

 1388
 1389
 1387

 6039II
 6039II
 6039II
 6039II
 6039II
 6039II
 6039II
 6039II
 6039II
 6039II
 6039II
 6039II
 6039II
 -

 6039II
 6039II
 6039II

 62
 23
 25
 62
 21
 10
 129
 89
 66
 91
 97
 79
 83
 -

 23
 24
 22

 1749
 1769
 2205
 -
 1632
 636
 -
 -
 1631
 2413
 2420
 1346
 1684
 -

 1625
 1626
 1624 ҡ ѡҹ


蹷 8/11

ӴѺ
Ңͧ
ͺͧԹ
Թ
˹ѧӤѭ
˵
Ӻ
ѧѴ
Ţ
ҧ
ŢԹ
˹Ǩ

 94

  ح

 ѹ

 Թ

 غҪҹ

 ..3

 1467

 -

 33

 -

 


:- ˵ؼ㹡ûСҪɮաҩѺ ͧҡҧҪԹǨԹͨѴٻԹ͡ɵá 㹷ͧӺŤѹ Թ ѧѴغҪҹ ͺѤ㨨ҡҢͧԹ ҢͧԹըӹǹԹ˹觢ͧôҢͧԹԹҧҪôԹèѴٻԹ á˹ࢵԹ㹷ͧѧࢵçèѴٻԹ ֧繵ͧҾҪɮաҹ
 
 
  website ʧǹԢԷ ҪѭѵԢԷ 2537
Թҹ thethailaw.com ͺسءҹ¹
Update