กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม มาตราที่  

:: พระราชกฤษฎีกา กำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2546 มาตราที่ 1-5


:: ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. ให้ไว้ ณ วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2546 เป็นปีที่ 58 ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรกำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 221 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และ มาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติ สถานบริการ พ.ศ. 2509 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่ง มาตรา 29 ประกอบกับ มาตรา 35 มาตรา 48 และ มาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้
มาตรา 1 พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า "พระราชกฤษฎีกา กำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดกาฬสิทธุ์ พ.ศ. 2546"
มาตรา 2[1] พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป
มาตรา 3 ในท้องที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ให้เฉพาะเขตอันมีปริมณฑลดังต่อไปนี้ เป็นพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ
จุดที่ 1 คือ จุดที่ตั้งอยู่ห่างจากศูนย์กลางถนนแก่งดอนกลาง ไปทางทิศตะวันตก ตามแนวเส้นตั้งฉากระยะ 69 เมตร ตรงจุดซึ่งอยู่ห่างจากศูนย์กลางสามแยกที่ถนนแก่งดอนกลาง บรรจบกับอนรรฆนาค ซอย 13 (ซอยคุ้มห้วย) ไปทางทิศเหนือ ตามแนวศูนย์กลางถนนแก่งดอนกลางระยะ 558 เมตร
ด้านเหนือ
จากจุดที่ 1 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออก ถึงจุดที่ 2 ซึ่งตั้งอยู่เขตทางถนนแก่งดอนกลาง ตรงจุดซึ่งอยู่ห่างจากศูนย์กลางถนนแก่งดอนกลาง ไปทางทิศตะวันตก ตามแนวเส้นตั้งฉากระยะ 19 เมตร
ด้านตะวันออก
จากจุดที่ 2 เป็นเส้นเลียบเขตที่ดินและเขตทางถนนแก่งดอนกลาง ไปทางทิศใต้ ถึงจุดที่ 3 ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากศูนย์กลางถนนแก่งดอนกลาง ไปทางทิศตะวันตก ตามแนวเส้นตั้งฉากระยะ 12.5 เมตร ตรงจุดซึ่งอยู่ห่างจากศูนย์กลางสามแยกที่ถนนแก่งดอนกลางบรรจบกับอนรรฆนาค ซอย 13 (ซอยคุ้มห้วย) ไปทางทิศเหนือ ตามแนวศูนย์กลางถนนแก่งดอนกลางระยะ 224 เมตร
ด้านใต้
จากจุดที่ 3 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ถึงจุดที่ 4 ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากศูนย์กลางถนนแก่งดอนกลาง ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตามแนวเส้นตั้งฉากระยะ 62.5 เมตร
ด้านตะวันตก
จากจุดที่ 4 เป็นเส้นขนานระยะ 50 เมตรกับเขตที่ดินและเขตทางถนนแก่งดอนกลาง ไปทางทิศเหนือ บรรจบกับจุดที่ 1
ทั้งนี้ ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกานี้
มาตรา 4 พระราชกฤษฎีกานี้ไม่ใช้บังคับแก่สถานบริการที่ได้รับอนุญาตให้ตั้งก่อนวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ และสถานบริการที่อยู่ในสถานที่ตั้งโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
มาตรา 5 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้


:: ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
:: (ลงชื่อ) พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เพื่อเป็นการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องที่จังหวัดกาฬสินธุ์ สมควรกำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดดังกล่าว จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update