กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม มาตราที่  

:: พระราชกฤษฎีกา กำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2546 มาตราที่ 1-5


:: ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. ให้ไว้ ณ วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2546 เป็นปีที่ 58 ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรกำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 221 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และ มาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติ สถานบริการ พ.ศ. 2509 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่ง มาตรา 29 ประกอบกับ มาตรา 35 มาตรา 48 และ มาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้
มาตรา 1 พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า "พระราชกฤษฎีกา กำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2546"
มาตรา 2[1] พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป
มาตรา 3 ในท้องที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้เฉพาะเขตอันมีปริมณฑลดังต่อไปนี้เป็นพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ
(1) พื้นที่บริเวณที่ 1 (อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช)
จุดที่ 1 คือ จุดที่ตั้งอยู่ริมคลองป่าเหล้า ฝั่งใต้ ตรงจุดที่อยู่ห่างจากศูนย์กลางถนนพัฒนาการคูขวาง ไปทางทิศตะวันตก ตรงจุดบรรจบกับแนวเส้นขนานระยะ 30 เมตรกับศูนย์กลางถนนพัฒนาการคูขวาง
ด้านเหนือ
จากจุดที่ 1 เป็นเส้นเลียบริมคลองป่าเหล้า ฝั่งใต้ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านถนนพัฒนาการคูขวาง ถึงจุดที่ 2 ซึ่งตั้งอยู่ริมคลองป่าเหล้า ฝั่งใต้ ตรงจุดที่อยู่ห่างจากศูนย์กลางถนนพัฒนาการคูขวาง ไปทางทิศตะวันออก ตรงจุดบรรจบกับแนวเส้นขนานระยะ 30 เมตรกับศูนย์กลางถนนพัฒนาการคูขวาง
ด้านตะวันออก
จากจุดที่ 2 เป็นเส้นขนานระยะ 30 เมตรกับศูนย์กลางถนนพัฒนาการคูขวาง ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้และทิศใต้ ถึงจุดที่ 3 ซึ่งตั้งอยู่ริมคลองสวนหลวง ฝั่งเหนือ ตรงจุดที่อยู่ห่างจากศูนย์กลางถนนพัฒนาการคูขวาง ไปทางทิศตะวันออก ตรงจุดบรรจบกับแนวเส้นขนานระยะ 30 เมตรกับศูนย์กลางถนนพัฒนาการคูขวาง
ด้านใต้
จากจุดที่ 3 เป็นเส้นเลียบริมคลองสวนหลวง ฝั่งเหนือ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ผ่านถนนพัฒนาการคูขวาง ถึงจุดที่ 4 ซึ่งตั้งอยู่ริมคลองสวนหลวง ฝั่งเหนือ ตรงจุดที่อยู่ห่างจากศูนย์กลางถนนพัฒนาการคูขวาง ไปทางทิศตะวันตก ตรงจุดบรรจบกับแนวเส้นขนานระยะ 30 เมตรกับศูนย์กลางถนนพัฒนาการคูขวาง
ด้านตะวันตก
จากจุดที่ 4 เป็นเส้นขนานระยะ 30 เมตรกับศูนย์กลางถนนพัฒนาการคูขวาง ไปทางทิศเหนือ บรรจบกับจุดที่ 1
ทั้งนี้ ยกเว้นในพื้นที่ระยะ 6 เมตรโดยรอบริมคลองป่าเหล้า และคลองสวนหลวง
(2) พื้นที่บริเวณที่ 2 (อำเภอทุ่งสง)
จุดที่ 1 คือ จุดที่ตั้งอยู่แนวเขตทางรถไฟสายใต้ (ทุ่งสง - ตรัง) ฟากตะวันออก ตรงจุดที่อยู่ห่างจากศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41 ไปทางทิศเหนือ ตรงจุดบรรจบกับแนวเส้นขนานระยะ 70 เมตรกับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41
ด้านเหนือ
จากจุดที่ 1 เป็นเส้นขนานระยะ 70 เมตรกับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41 ไปทางทิศตะวันออก ผ่านถนนพัฒนาการ ถึงจุดที่ 2 ซึ่งตั้งอยู่บนแนวเส้นขนานระยะ 70 เมตรกับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41 ตรงจุดที่อยู่ห่างจากศูนย์กลางถนนเข้าสวนพฤกษาสิรินธรตรงจุดบรรจบกับขอบทางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41 ฟากใต้เป็นระยะ 85 เมตร
ด้านตะวันออก
จากจุดที่ 2 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ผ่านทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41 แล้วเลียบขอบทางถนนเข้าสวนพฤกษาสิรินธร ฟากตะวันตก ถึงจุดที่ 3 ซึ่งตั้งอยู่ขอบทางถนนเข้าสวนพฤกษาสิรินธร ฟากตะวันตก ตรงจุดที่อยู่ห่างจากศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41 ไปทางทิศใต้ตรงจุดบรรจบกับแนวเส้นขนานระยะ 70 เมตรกับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41
ด้านใต้
จากจุดที่ 3 เป็นเส้นขนานระยะ 70 เมตรกับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41 ไปทางทิศตะวันตก ถึงจุดที่ 4 ซึ่งตั้งอยู่ริมคลองท่าแพ ฝั่งเหนือ ตรงจุดบรรจบกับแนวเส้นขนานระยะ 70 เมตรกับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41
จากจุดที่ 4 เป็นเส้นเลียบริมคลองท่าแพ ฝั่งเหนือ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ถึงจุดที่ 5 ซึ่งตั้งอยู่ริมคลองท่าแพ ฝั่งเหนือ ตรงจุดบรรจบกับแนวเขตทางรถไฟสายใต้ (ทุ่งสง - ตรัง) ฟากตะวันออก
ด้านตะวันตก
จากจุดที่ 5 เป็นเส้นเลียบแนวเขตทางรถไฟสายใต้ (ทุ่งสง - ตรัง) ฟากตะวันออกไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41 บรรจบกับจุดที่ 1 ทั้งนี้ ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกานี้
มาตรา 4 พระราชกฤษฎีกานี้ไม่ใช้บังคับแก่สถานบริการที่ได้รับอนุญาตให้ตั้งก่อนวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ และสถานบริการที่อยู่ในสถานที่ตั้งโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
มาตรา 5 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้


:: ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
:: (ลงชื่อ) พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เพื่อเป็นการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องที่จังหวัดนครศรีธรรมราช สมควรกำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดดังกล่าว จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update