กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม มาตราที่ 1 2 3 4 5  

:: พระราชกฤษฎีกา กำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดสงขลา พ.ศ. 2546 มาตราที่ 1-5


:: ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. ให้ไว้ ณ วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2546 เป็นปีที่ 58 ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรกำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดสงขลา เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 221 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และ มาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติ สถานบริการ พ.ศ. 2509 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่ง มาตรา 29 ประกอบกับ มาตรา 35 มาตรา 48 และ มาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้
มาตรา 1 พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า "พระราชกฤษฎีกา กำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดสงขลา พ.ศ. 2546"
มาตรา 2[1] พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป
มาตรา 3 ในท้องที่จังหวัดสงขลา ให้เฉพาะเขตอันมีปริมณฑลดังต่อไปนี้เป็นพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ
(1) พื้นที่บริเวณที่ 1 (อำเภอหาดใหญ่)
จุดที่ 1 คือ จุดที่ตั้งอยู่บนเส้นขนานระยะ 100 เมตรกับศูนย์กลางถนนราษฎร์อุทิศ ตรงจุดที่อยู่ห่างจากศูนย์กลางสามแยกที่ถนนราษฎร์อุทิศบรรจบกับถนนสัจจกุล ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้เป็นระยะ 100 เมตร
ด้านเหนือ
จากจุดที่ 1 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือผ่านถนนราษฎร์อุทิศและเลียบขอบทางถนนสัจจกุล ฟากใต้ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ถึงจุดที่ 2 ซึ่งตั้งอยู่ขอบทางถนนสัจจกุล ฟากใต้ตรงเชิงสะพานรัชมังคลาภิเษก
ด้านตะวันออก
จากจุดที่ 2 เป็นเส้นตรงไปทางทิศใต้ ถึงจุดที่ 3 ซึ่งตั้งอยู่ตรงจุดที่ห่างจากศูนย์กลางถนนสัจจกุล ไปทางทิศใต้ ตามแนวเส้นตั้งฉากระยะ 100 เมตร
จากจุดที่ 3 เป็นเส้นขนานระยะ 100 เมตรกับศูนย์กลางถนนสัจจกุล ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ถึงจุดที่ 4 ซึ่งตั้งอยู่ตรงจุดที่เส้นขนานระยะ 100 เมตรกับศูนย์กลางถนนสัจจกุลบรรจบกับเส้นขนานระยะ 100 เมตรกับศูนย์กลางถนนราษฎร์อุทิศ
จากจุดที่ 4 เป็นเส้นขนานระยะ 100 เมตรกับศูนย์กลางถนนราษฎร์อุทิศ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ถึงจุดที่ 5 ซึ่งตั้งอยู่ขอบทางถนนศรีภูวนารถ ฟากเหนือ ตรงจุดที่อยู่ห่างจากศูนย์กลางถนนราษฎร์อุทิศ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตรงจุดบรรจบกับแนวเส้นขนานระยะ 100 เมตรกับศูนย์กลางถนนราษฎร์อุทิศ
ด้านใต้
จากจุดที่ 5 เป็นเส้นเลียบขอบทางถนนศรีภูวนารถ ฟากเหนือ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ถึงจุดที่ 6 ซึ่งตั้งอยู่ขอบทางถนนศรีภูวนารถ ฟากเหนือ ตรงจุดที่อยู่ห่างจากศูนย์กลางถนนราษฎร์อุทิศ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ตรงจุดบรรจบกับแนวเส้นขนานระยะ 100 เมตรกับศูนย์กลางถนนราษฎร์อุทิศ
ด้านตะวันตก
จากจุดที่ 6 เป็นเส้นขนานระยะ 100 เมตรกับศูนย์กลางถนนราษฎร์อุทิศ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ผ่านถนนเพชรเกษม บรรจบกับจุดที่ 1
 
(2) พื้นที่บริเวณที่ 2 (ตำบลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา)
จุดที่ 1 คือ จุดที่ตั้งอยู่ขอบทางถนนทักษิณเฉลิมเขต ซอย 1 ฟากตะวันออก ตรงจุดที่อยู่ห่างจากศูนย์กลางถนนทักษิณเฉลิมเขต ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตรงจุดบรรจบกับแนวเส้นขนานระยะ 40 เมตรกับศูนย์กลางถนนทักษิณเฉลิมเขต
ด้านเหนือ
จากจุดที่ 1 เป็นเส้นขนานระยะ 40 เมตรกับศูนย์กลางถนนทักษิณเฉลิมเขต ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ถึงจุดที่ 2 ซึ่งตั้งอยู่ขอบทางถนนศิริมงคล ฟากตะวันออก ตรงจุดบรรจบกับถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ
จากจุดที่ 2 เป็นเส้นเลียบขอบทางถนนศิริมงคล ฟากตะวันออก ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ถึงจุดที่ 3 ซึ่งตั้งอยู่ขอบทางถนนศิริมงคล ฟากตะวันออก ตรงจุดบรรจบกับถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อฟากใต้
ด้านตะวันออก
จากจุดที่ 3 เป็นเส้นเลียบขอบทางถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากใต้ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ถึงจุดที่ 4 ซึ่งตั้งอยู่ขอบทางถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากใต้ ตรงจุดบรรจบกับถนนเลียบทางรถไฟ ฟากตะวันตก
จากจุดที่ 4 เป็นเส้นเลียบขอบทางถนนเลียบทางรถไฟ ฟากตะวันตก ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ถึงจุดที่ 5 ซึ่งตั้งอยู่ขอบทางถนนเลียบทางรถไฟ ฟากตะวันตก ตรงจุดที่อยู่ห่างจากศูนย์กลางถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ตรงจุดบรรจบกับแนวเส้นขนานระยะ 40 เมตรกับศูนย์กลางถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ
จากจุดที่ 5 เป็นเส้นขนานระยะ 40 เมตรกับศูนย์กลางถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ถึงจุดที่ 6 ซึ่งตั้งอยู่ขอบทางถนนศิริมงคล ฟากตะวันตก
จากจุดที่ 6 เป็นเส้นเลียบขอบทางถนนศิริมงคล ฟากตะวันตก ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ถึงจุดที่ 7 ซึ่งตั้งอยู่ขอบทางถนนศิริมงคล ฟากตะวันตก ตรงจุดบรรจบกับถนนทักษิณเฉลิมเขต ฟากใต้
จากจุดที่ 7 เป็นเส้นเลียบขอบทางถนนทักษิณเฉลิมเขต ฟากใต้ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือข้ามถนนวงศ์ท่าเรือ ถึงจุดที่ 8 ซึ่งตั้งอยู่ขอบทางถนนทักษิณเฉลิมเขต ฟากใต้ ตรงจุดบรรจบกับขอบทางถนนวงศ์ท่าเรือ ฟากตะวันตก
จากจุดที่ 8 เป็นเส้นเลียบขอบทางถนนวงศ์ท่าเรือ ฟากตะวันตก ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ถึงจุดที่ 9 ซึ่งตั้งอยู่ขอบทางถนนวงศ์ท่าเรือ ฟากตะวันตก ตรงจุดที่ห่างจากศูนย์กลางถนนเพชรกาญจน์ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ตรงจุดบรรจบกับแนวเส้นขนานระยะ 40 เมตรกับศูนย์กลางถนนเพชรกาญจน์
ด้านใต้
จากจุดที่ 9 เป็นเส้นขนานระยะ 40 เมตรกับศูนย์กลางถนนเพชรกาญจน์ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ถึงจุดที่ 10 ซึ่งตั้งอยู่ตรงจุดที่เส้นขนานระยะ 40 เมตรกับศูนย์กลางถนนเพชรกาญจน์บรรจบกับเส้นขนานระยะ 40 เมตรกับศูนย์กลางถนนสุขาภิบาล 1
จากจุดที่ 10 เป็นเส้นขนานระยะ 40 เมตรกับศูนย์กลางถนนสุขาภิบาล 1 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ถึงจุดที่ 11 ซึ่งตั้งอยู่ขอบทางถนนป้อม 1 ฟากเหนือ ตรงจุดที่อยู่ห่างจากศูนย์กลางถนนสุขาภิบาล 1 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ตรงจุดบรรจบกับแนวเส้นขนานระยะ 40 เมตรกับศูนย์กลางถนนสุขาภิบาล 1
จากจุดที่ 11 เป็นเส้นเลียบขอบทางถนนป้อม 1 ฟากเหนือ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ถึงจุดที่ 12 ซึ่งตั้งอยู่ขอบทางถนนป้อม 1 ฟากเหนือ ตรงจุดที่ห่างจากศูนย์กลางถนนสุขาภิบาล 1 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตรงจุดบรรจบกับแนวเส้นขนานระยะ 40 เมตรกับศูนย์กลางถนนสุขาภิบาล 1
จากจุดที่ 12 เป็นเส้นขนานระยะ 40 เมตรกับศูนย์กลางถนนสุขาภิบาล 1 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ถึงจุดที่ 13 ซึ่งตั้งอยู่ตรงจุดที่เส้นขนานระยะ 40 เมตรกับศูนย์กลางถนนเพชรกาญจน์บรรจบกับเส้นขนานระยะ 40 เมตรกับศูนย์กลางถนนสุขาภิบาล 1
จากจุดที่ 13 เป็นเส้นขนานระยะ 40 เมตรกับศูนย์กลางถนนเพชรกาญจน์ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ถึงจุดที่ 14 ซึ่งตั้งอยู่ขอบทางถนนสุขาภิบาล 2 ฟากตะวันออก ตรงจุดที่ห่างจากศูนย์กลางถนนเพชรกาญจน์ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ตรงจุดบรรจบกับแนวเส้นขนานระยะ 40 เมตรกับศูนย์กลางถนนเพชรกาญจน์
ด้านตะวันตก
จากจุดที่ 14 เป็นเส้นเลียบขอบทางถนนสุขาภิบาล 2 ฟากตะวันออก ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ถึงจุดที่ 15 .ซึ่งตั้งอยู่ขอบทางถนนสุขาภิบาล 2 ฟากตะวันออก ตรงจุดที่ห่างจากศูนย์กลางถนนเพชรกาญจน์ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตรงจุดบรรจบกับเส้นขนานระยะ 40 เมตรกับศูนย์กลางถนนเพชรกาญจน์
จากจุดที่ 15 เป็นเส้นขนานระยะ 40 เมตรกับศูนย์กลางถนนเพชรกาญจน์ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ถึงจุดที่ 16 ซึ่งตั้งอยู่ตรงจุดที่เส้นขนานระยะ 40 เมตรกับศูนย์กลางถนนเพชรกาญจน์บรรจบกับเส้นขนานระยะ 40 เมตรกับศูนย์กลางถนนสุขาภิบาล 1
จากจุดที่ 16 เป็นเส้นขนานระยะ 40 เมตรกับศูนย์กลางถนนสุขาภิบาล 1 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ถึงจุดที่ 17 ซึ่งตั้งอยู่ขอบทางถนนทักษิณเฉลิมเขต ฟากเหนือ
จากจุดที่ 17 เป็นเส้นเลียบขอบทางถนนทักษิณเฉลิมเขต ฟากเหนือ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ถึงจุดที่ 18 ซึ่งตั้งอยู่ขอบทางถนนทักษิณเฉลิมเขต ฟากเหนือ ตรงจุดบรรจบกับขอบทางถนนทักษิณเฉลิมเขต ซอย 1 ฟากตะวันออก
จากจุดที่ 18 เป็นเส้นเลียบขอบทางถนนทักษิณเฉลิมเขต ซอย 1 ฟากตะวันออก บรรจบกับจุดที่ 1
(3) พื้นที่บริเวณที่ 3 (ตำบลสำนักขาม อำเภอสะเดา)
บริเวณที่ 3.1
จุดที่ 1 คือ จุดที่ตั้งอยู่ขอบทางถนนยุทธศาสตร์ ฟากตะวันออก ตรงจุดที่อยู่ห่างจากศูนย์กลางซอยไทย - จังโหลน 11 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตรงจุดบรรจบกับแนวเส้นขนานระยะ 30 เมตรกับศูนย์กลางซอยไทย - จังโหลน 11
ด้านเหนือ
จากจุดที่ 1 เป็นเส้นขนานระยะ 30 เมตรกับศูนย์กลางซอยไทย - จังโหลน 11 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ถึงจุดที่ 2 ซึ่งตั้งอยู่ขอบทางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนกาญจนวนิช) ฟากตะวันตก
ด้านตะวันออก
จากจุดที่ 2 เป็นเส้นเลียบขอบทางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนกาญจนวนิช) ฟากตะวันตก ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ถึงจุดที่ 3 ซึ่งตั้งอยู่ขอบทางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนกาญจนวนิช) ฟากตะวันตก ตรงจุดซึ่งอยู่ห่างจากศูนย์กลางซอยไทย - จังโหลน 5 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ตรงจุดบรรจบกับเส้นขนานระยะ 25 เมตรกับศูนย์กลางซอยไทย - จังโหลน 5
ด้านใต้
จากจุดที่ 3 เป็นเส้นขนานระยะ 25 เมตรกับศูนย์กลางซอยไทย - จังโหลน 5 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ เป็นระยะ 210 เมตร ถึงจุดที่ 4 ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากศูนย์กลางซอยไทย - จังโหลน 5 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ตามแนวเส้นตั้งฉากระยะ 25 เมตร
ด้านตะวันตก
จากจุดที่ 4 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ข้ามซอยไทย - จังโหลน 5 ถึงจุดที่ 5 ซึ่งตั้งอยู่ขอบทางซอยไทย - จังโหลน 5 ฟากเหนือ ตรงจุดบรรจบกับขอบทางถนนยุทธศาสตร์ ฟากตะวันออก
จากจุดที่ 5 เป็นเส้นเลียบขอบทางถนนยุทธศาสตร์ ฟากตะวันออก บรรจบกับจุดที่ 1
บริเวณที่ 3.2
จุดที่ 1 คือ จุดที่ตั้งอยู่ขอบทางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนกาญจนวนิช) ฟากตะวันออก ตรงจุดที่อยู่ห่างจากศูนย์กลางซอยไทย - จังโหลน 8 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตรงจุดบรรจบกับแนวเส้นขนานระยะ 25 เมตรกับศูนย์กลางซอยไทย - จังโหลน 8
ด้านเหนือ
จากจุดที่ 1 เป็นเส้นขนานระยะ 25 เมตรกับศูนย์กลางซอยไทย - จังโหลน 8 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นระยะ 350 เมตร ถึงจุดที่ 2
ด้านตะวันออก
จากจุดที่ 2 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ถึงจุดที่ 3 ซึ่งตั้งอยู่ขอบทางซอยไทย - จังโหลน 8 ฟากเหนือ ตรงจุดที่อยู่ห่างจากศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนกาญจนวนิช) เป็นระยะ 350 เมตร
จากจุดที่ 3 เป็นเส้นเลียบขอบทางซอยไทย - จังโหลน 8 ฟากเหนือ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ถึงจุดที่ 4 ซึ่งตั้งอยู่ขอบทางซอยไทย - จังโหลน 8 ฟากเหนือ ตรงจุดบรรจบกับเส้นขนานระยะ 230 เมตรกับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนกาญจนวนิช)
จากจุดที่ 4 เป็นเส้นขนานระยะ 230 เมตรกับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนกาญจนวนิช) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ถึงจุดที่ 5 ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากศูนย์กลางซอยไทย - จังโหลน 4 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ตรงจุดบรรจบกับแนวเส้นขนานระยะ 25 เมตรกับศูนย์กลางซอยไทย - จังโหลน 4
ด้านใต้
จากจุดที่ 5 เป็นเส้นขนานระยะ 25 เมตรกับศูนย์กลางซอยไทย - จังโหลน 4 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ถึงจุดที่ 6 ซึ่งตั้งอยู่ขอบทางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนกาญจนวนิช) ฟากตะวันออก ตรงจุดที่อยู่ห่างจากศูนย์กลางซอยไทย - จังโหลน 4 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ระยะ 25 เมตร
ด้านตะวันตก
จากจุดที่ 6 เป็นเส้นเลียบขอบทางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนกาญจนวนิช) ฟากตะวันออก ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ บรรจบกับจุดที่ 1
ทั้งนี้ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกานี้
มาตรา 4 พระราชกฤษฎีกานี้ไม่ใช้บังคับแก่สถานบริการที่ได้รับอนุญาตให้ตั้งก่อนวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ และสถานบริการที่อยู่ในสถานที่ตั้งโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
มาตรา 5 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้


:: ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
:: (ลงชื่อ) พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ เพื่อเป็นการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องที่จังหวัดสงขลา สมควรกำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดดังกล่าว จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update