กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม มาตราที่ 1 2 3 4  

:: พระราชกฤษฎีกา กำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลแม่เจ้าอยู่หัว อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้เป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. 2546 มาตราที่ 1-4


:: ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. ให้ไว้ ณ วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2546 เป็นปีที่ 58 ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรกำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลแม่เจ้าอยู่หัว อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้เป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน
อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 221 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และ มาตรา 24 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ จัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2517 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่ง มาตรา 29 ประกอบกับ มาตรา 35 มาตรา 36 มาตรา 48 มาตรา 49 และ มาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้
มาตรา 1 พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า "พระราชกฤษฎีกา กำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลแม่เจ้าอยู่หัว อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้เป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. 2546"
มาตรา 2[1] พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป
มาตรา 3 ให้ที่ดินในเขตท้องที่ตำบลแม่เจ้าอยู่หัว อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกานี้ ซึ่งปรากฎรายชื่อเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินโดยชอบด้วยกฎหมายตามบัญชีท้ายพระราชกฤษฎีกานี้ เป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน
มาตรา 4 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้


:: ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
:: (ลงชื่อ) พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี

บัญชีรายชื่อเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินโดยชอบด้วยกฎหมายท้ายพระราชกฤษฎีกา กำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลแม่เจ้าอยู่หัว อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้เป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. 2546


 
ลำดับที่
ชื่อเจ้าของหรือ
ผู้ครอบครองที่ดิน
ที่ดินที่ตั้ง
หนังสือสำคัญ
หมายเหตุ
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
ประเภท
เลขที่
ระวาง
เลขที่ดิน
หน้าสำรวจ

 1

 2
 3
 4
 5

 6

 7

 8

 9

 10

 11

 12

 13

 14 15
 16
 17
 18
 19

 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ
 นาง คลาด หนำดอก
 นาย จำแรง โชคชูลี
 น.ส. ชาลีนีย์ พลายด้วง
 นาย ถวิล ศรีวารินทร์

 นาย ทวี ศรีวารินทร์

 นาง เทียบ ศรีเจริญ

 นาย นิรันดร์ ชูชื่น

 นาย ประจวบ เต็มนา

 นาย ประเสริฐ นาคง

 นาย ปรีชา เสือแสง

 นาย ปลูก คำนวณ

 นาย เพียร ศักดิ์พรหม

 นาง สงบ ศรีวารินทร์ นาย สีทอง ปราณรักษ์
 นาย สุวิทย์ ดำจันทร์
 นาง อารีย์ หมื่นอักษร
 นาย อุดร ดำจันทร์
 นาง อุไร ทองนอก

 แม่เจ้าอยู่หัว
 แม่เจ้าอยู่หัว
 แม่เจ้าอยู่หัว
 แม่เจ้าอยู่หัว
 แม่เจ้าอยู่หัว
 แม่เจ้าอยู่หัว

 แม่เจ้าอยู่หัว

 แม่เจ้าอยู่หัว

 แม่เจ้าอยู่หัว

 แม่เจ้าอยู่หัว

 แม่เจ้าอยู่หัว

 แม่เจ้าอยู่หัว

 แม่เจ้าอยู่หัว

 แม่เจ้าอยู่หัว

 แม่เจ้าอยู่หัว

 แม่เจ้าอยู่หัว

 แม่เจ้าอยู่หัว
 แม่เจ้าอยู่หัว
 แม่เจ้าอยู่หัว
 แม่เจ้าอยู่หัว
 แม่เจ้าอยู่หัว

 เชียรใหญ่
 เชียรใหญ่
 เชียรใหญ่
 เชียรใหญ่
 เชียรใหญ่
 เชียรใหญ่

 เชียรใหญ่

 เชียรใหญ่

 เชียรใหญ่

 เชียรใหญ่

 เชียรใหญ่

 เชียรใหญ่

 เชียรใหญ่

 เชียรใหญ่

 เชียรใหญ่

 เชียรใหญ่

 เชียรใหญ่
 เชียรใหญ่
 เชียรใหญ่
 เชียรใหญ่
 เชียรใหญ่

 นครศรีธรรมราช
 นครศรีธรรมราช
 นครศรีธรรมราช
 นครศรีธรรมราช
 นครศรีธรรมราช
 นครศรีธรรมราช

 นครศรีธรรมราช

 นครศรีธรรมราช

 นครศรีธรรมราช

 นครศรีธรรมราช

 นครศรีธรรมราช

 นครศรีธรรมราช

 นครศรีธรรมราช

 นครศรีธรรมราช

 นครศรีธรรมราช

 นครศรีธรรมราช

 นครศรีธรรมราช
 นครศรีธรรมราช
 นครศรีธรรมราช
 นครศรีธรรมราช
 นครศรีธรรมราช

 ส.ค.1
 ส.ค.1
 น.ส.3
 ส.ค.1
 ส.ค.1
 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 น.ส.3
 ส.ค.1
 น.ส.3
 ส.ค.1
 -

 95
 84
 1
 52
 84
 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 132
 95
 2
 95
 -

 -
 -
 -
 -
 -
 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -
 -
 -
 -
 -

 -
 -
 -
 -
 -
 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -
 -
 -
 -
 -

 -
 -
 -
 -
 -
 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -
 -
 -
 -
 -


 ไม่ปรากฏ หลักฐาน
 ไม่ปรากฏ หลักฐาน
 ไม่ปรากฏ หลักฐาน
 ไม่ปรากฏ หลักฐาน
 ไม่ปรากฏ หลักฐาน
 ไม่ปรากฏ หลักฐาน
 ไม่ปรากฏ หลักฐาน
 ไม่ปรากฏ หลักฐาน
 ไม่ปรากฏ หลักฐาน
 ไม่ปรากฏ หลักฐาน
 ไม่ปรากฏ หลักฐาน
 ไม่ปรากฏ หลักฐาน*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากทางราชการได้ดำเนินการสำรวจที่ดินเพื่อจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมในท้องที่ตำบลแม่เจ้าอยู่หัว อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช และได้สอบถามความสมัครใจจากเจ้าของที่ดินแล้ว เจ้าของที่ดินมีจำนวนเกินกึ่งหนึ่งของบรรดาเจ้าของที่ดินทั้งหมดได้ยินยอมให้ทางราชการดำเนินการจัดรูปที่ดินได้ สมควรกำหนดเขตที่ดินในท้องที่ดังกล่าวให้เป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดินจึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update