แนะนำ ขอคำแนะนำ ต้องการสนับสนุน 
กฎหมายดอตคอม คลิกที่นี่!!หน้าหลัก กฎหมายดอตคอม
     
 
 
พระราชกฤษฎีกา
การปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการ
พ.ศ. 2547
 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2547
เป็นปีที่ 59 ในรัชกาลปัจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 221 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติ เงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ. 2538
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้
มาตรา 1 พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า "พระราชกฤษฎีกา การปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการ พ.ศ. 2547"
มาตรา 2[1] พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2547 เป็นต้นไป
มาตรา 3 ให้ปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการตามบัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการท้าย พระราชบัญญัติ เงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ. 2538 ให้เป็นไปตามอัตราที่กำหนดไว้ในบัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการท้ายพระราชกฤษฎีกานี้

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติ เงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ. 2538 กำหนดให้ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีเห็นสมควรปรับอัตราเงินเดือนให้เหมาะสมถ้าการปรับอัตราเงินเดือนดังกล่าว เป็นการปรับเพิ่มเป็นร้อยละเท่ากันทุกอัตราสำหรับข้าราชการทุกประเภท และไม่เกินร้อยละสิบของอัตราที่ใช้บังคับอยู่ เมื่อได้รับอนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากรัฐสภาแล้ว การปรับให้กระทำโดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา ประกอบกับบัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการในปัจจุบันได้ใช้บังคับมานานแล้ว ไม่เหมาะสมกับสภาวะทางเศรษฐกิจและค่าครองชีพในปัจจุบันที่เพิ่มสูงขึ้นมาก สมควรปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการดังกล่าวเสียใหม่ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น โดยปรับเพิ่มในอัตราร้อยละสามเท่ากันทุกอัตราสำหรับข้าราชการทุกประเภท จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้
 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี
 
     
Update