แนะนำ ขอคำแนะนำ ต้องการสนับสนุน 
กฎหมายดอตคอม คลิกที่นี่!!หน้าหลัก กฎหมายดอตคอม
     
 
 
พระราชกฤษฎีกา
กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลวังกระโจม ตำบลดงละคร ตำบลศรีจุฬา อำเภอเมืองนครนายก และตำบลเกาะโพธิ์ ตำบลเกาะหวาย ตำบลปากพลี ตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก
พ.ศ. 2547
 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2547
เป็นปีที่ 59 ในรัชกาลปัจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรกำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลวังกระโจม ตำบลดงละคร ตำบลศรีจุฬา อำเภอเมืองนครนายก และตำบลเกาะโพธิ์ ตำบลเกาะหวาย ตำบลปากพลี ตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก เพื่อก่อสร้างและปรับปรุงระบบส่งน้ำตามโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเขื่อนคลองท่าด่านอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 221 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กับมาตรา 5 วรรคสาม และมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติ ว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 49 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ประกอบกับมาตรา 11 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ การชลประทานหลวง พ.ศ. 2485 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ การชลประทานหลวง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2530 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 49 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้
มาตรา 1 พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า "พระราชกฤษฎีกา กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลวังกระโจม ตำบลดงละคร ตำบลศรีจุฬา อำเภอเมืองนครนายก และตำบลเกาะโพธิ์ ตำบลเกาะหวาย ตำบลปากพลี ตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก พ.ศ. 2547"
มาตรา 2[1] พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา 3 พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับได้มีกำหนดสี่ปี
มาตรา 4 ให้อธิบดีกรมชลประทานเป็นเจ้าหน้าที่เวนคืนตามพระราชกฤษฎีกานี้
มาตรา 5 เขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกานี้ อยู่ในท้องที่ตำบลวังกระโจม ตำบลดงละคร ตำบลศรีจุฬา อำเภอเมืองนครนายก และตำบลเกาะโพธิ์ ตำบลเกาะหวาย ตำบลปากพลี ตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกานี้
มาตรา 6 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากมีความจำเป็นต้องก่อสร้างและปรับปรุงระบบส่งน้ำตามโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเขื่อนคลองท่าด่านอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในท้องที่ตำบลวังกระโจม ตำบลดงละคร ตำบลศรีจุฬา อำเภอเมืองนครนายก และตำบลเกาะโพธิ์ ตำบลเกาะหวาย ตำบลปากพลี ตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก เพื่อประโยชน์ในการส่งน้ำจากเขื่อนคลองท่าด่าน ลงแม่น้ำนครนายกไปยังเขื่อนนายกให้กับพื้นที่เกษตรกรรมและเพื่อการอุปโภคบริโภค รวมทั้งช่วยบรรเทาอุทกภัย ในการนี้ สมควรกำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่ดังกล่าว เพื่อให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่มีสิทธิเข้าไปทำการสำรวจและเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ที่จะต้องเวนคืนที่แน่นอน จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้
 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี
 
     
Update