แนะนำ ขอคำแนะนำ ต้องการสนับสนุน 
กฎหมายดอตคอม คลิกที่นี่!!หน้าหลัก กฎหมายดอตคอม
     
 
 
พระราชกฤษฎีกา
การสำรวจการเปลี่ยนแปลงของประชากร
พ.ศ. 2547
 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2547
เป็นปีที่ 59 ในรัชกาลปัจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรทำการสำรวจการเปลี่ยนแปลงของประชากรทั่วราชอาณาจักร
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 221 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติ สถิติ พ.ศ. 2508
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้
มาตรา 1 พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า "พระราชกฤษฎีกา การสำรวจการเปลี่ยนแปลงของประชากร พ.ศ. 2547"
มาตรา 2[1] พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา 3 พระราชกฤษฎีกานี้ให้มีอายุห้าปี
มาตรา 4 ให้สำนักงานสถิติแห่งชาติทำการสำรวจการเปลี่ยนแปลงของประชากรทั่วราชอาณาจักร เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรและการเปลี่ยนแปลงของประชากรในเรื่องการเกิด การตาย และการย้ายที่อยู่
มาตรา 5 เขตท้องที่ที่จะทำการสำรวจ ได้แก่ ทุกเขตท้องที่ในราชอาณาจักร
มาตรา 6 ให้หัวหน้าครัวเรือนที่ได้รับเลือกเป็นครัวเรือนตัวอย่างเป็นผู้กรอกรายการหรือให้ข้อมูลในใบแบบหรือใบกำหนดข้อถาม
"หัวหน้าครัวเรือน" หมายความว่า เจ้าบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร แต่ถ้าบ้านใดมีหลายครอบครัวอาศัยอยู่ร่วมกันให้หมายความรวมถึงบุคคลผู้ซึ่งแต่ละครอบครัวนั้นยอมรับให้เป็นหัวหน้าครอบครัวของตนด้วย
มาตรา 7 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจะทำการสำรวจการเปลี่ยนแปลงของประชากรทั่วราชอาณาจักร เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรและการเปลี่ยนแปลงของประชากรในเรื่องการเกิด การตาย และการย้ายที่อยู่ รวมทั้งจัดให้บริการข้อมูลดังกล่าวแก่หน่วยงานภาครัฐเพื่อนำไปใช้ในการวางแผนและกำหนดนโยบาย ในการพัฒนาประเทศและให้หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนนำไปใช้ประกอบการวางแผนงานบริหาร และโดยที่มาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติ สถิติ พ.ศ. 2508 บัญญัติว่า เมื่อจะทำสำมะโนหรือการสำรวจเพื่อปฏิบัติการตามโครงการสถิติใด ให้กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกา จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้
 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี
 
     
Update