แนะนำ ขอคำแนะนำ ต้องการสนับสนุน 
กฎหมายดอตคอม คลิกที่นี่!!หน้าหลัก กฎหมายดอตคอม
     
 
 
พระราชกฤษฎีกา
กำหนดกิจการอันพึงเป็นงานธนาคารของธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2547
 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547
เป็นปีที่ 59 ในรัชกาลปัจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกิจการอันพึงเป็นงานธนาคารของธนาคารอาคารสงเคราะห์
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 221 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา 27 (4) แห่งพระราชบัญญัติ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2496 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 317 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2515
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้
มาตรา 1 พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า "พระราชกฤษฎีกา กำหนดกิจการอันพึงเป็นงานธนาคารของธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2547"
มาตรา 2[1] พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา 3 ให้ยกเลิกความใน (6) ของมาตรา 3 แห่งพระราชกฤษฎีกา กำหนดกิจการอันพึงเป็นงานธนาคารของธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2518 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
"(6) ซื้อ ให้เช่า ให้เช่าซื้อ โอนสิทธิหรือรับโอนสิทธิการเช่าหรือการเช่าซื้อ ขายหรือจำหน่ายด้วยวิธีอื่นใดซึ่งอสังหาริมทรัพย์"

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากปัจจุบันรัฐมีนโยบายสนับสนุนให้ประชาชนทุกกลุ่มสามารถมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองโดยผ่านระบบการอำนวยสินเชื่อ แต่ประชาชนผู้มีรายได้น้อยไม่มีเงินออมและผู้ประกอบอาชีพอิสระบางอาชีพไม่สามารถแสดงหลักฐานแหล่งที่มาของรายได้ ทำให้ประสบปัญหาในการขอสินเชื่อที่อยู่อาศัยตามวิธีการว่าด้วยความเสี่ยงตามระบบของธนาคาร ประกอบกับอำนาจหน้าที่ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ในปัจจุบันยังมีข้อจำกัด สมควรขยายขอบเขตการดำเนินงานของธนาคารอาคารสงเคราะห์ให้สามารถประกอบกิจการในการซื้อ ให้เช่า ให้เช่าซื้อ โอนสิทธิหรือรับโอนสิทธิการเช่า การเช่าซื้อ ขายหรือจำหน่ายด้วยวิธีอื่นใดซึ่งอสังหาริมทรัพย์อันเป็นกลไกในการให้สินเชื่อวิธีหนึ่งที่จะรองรับนโยบายของรัฐในการให้ประชาชนกลุ่ม ดังกล่าวสามารถมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองได้ จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้
 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี
 
     
Update