แนะนำ ขอคำแนะนำ ต้องการสนับสนุน 
กฎหมายดอตคอม คลิกที่นี่!!หน้าหลัก กฎหมายดอตคอม
     
 
 
พระราชกฤษฎีกา
กำหนดเขตพื้นที่ เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดสมุทรปราการ
พ.ศ. 2547
 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2547
เป็นปีที่ 59 ในรัชกาลปัจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรกำหนดเขตพื้นที่ เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดสมุทรปราการเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 221 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติ สถานบริการ พ.ศ. 2509 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 35 มาตรา 48 และมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ดังต่อไปนี้
มาตรา 1 พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า "พระราชกฤษฎีกา กำหนดเขตพื้นที่ เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. 2547"
มาตรา 2[1] พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา 3 ในท้องที่จังหวัดสมุทรปราการ ให้เฉพาะเขตอันมีปริมณฑลดังต่อไปนี้เป็นพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ
(1) พื้นที่บริเวณที่ 1 (อำเภอบางพลี)
จุดที่ 1 คือ จุดที่ตั้งอยู่ห่างจากศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3256 (ถนนกิ่งแก้ว) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตามแนวเส้นตั้งฉากระยะ 100 เมตร ตรงจุดที่อยู่ห่างจากศูนย์กลางสามแยกที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3256 (ถนนกิ่งแก้ว) บรรจบกับซอยกิ่งแก้ว 58 (พาร์ควิวซิตี้) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ เป็นระยะ 225 เมตร
ด้านเหนือ
จากจุดที่ 1 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ผ่านทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3256 (ถนนกิ่งแก้ว) ถึงจุดที่ 2 ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3256 (ถนนกิ่งแก้ว) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ตามแนวเส้นตั้งฉากระยะ 100 เมตร
ด้านตะวันออก
จากจุดที่ 2 เป็นเส้นขนานระยะ 100 เมตรกับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3256 (ถนนกิ่งแก้ว) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ถึงจุดที่ 3 ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากศูนย์กลางซอยกิ่งแก้ว 44 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามแนวเส้นตั้งฉากระยะ 115 เมตร ตรงจุดที่อยู่ห่างจากศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3256 (ถนนกิ่งแก้ว) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวเส้นตั้งฉากระยะ 100 เมตร
ด้านใต้
จากจุดที่ 3 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ผ่านทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3256 (ถนนกิ่งแก้ว) ถึงจุดที่ 4 ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3256 (ถนนกิ่งแก้ว) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตามแนวเส้นตั้งฉากระยะ 100 เมตร
ด้านตะวันตก
จากจุดที่ 4 เป็นเส้นขนานระยะ 100 เมตรกับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3256 (ถนนกิ่งแก้ว) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ บรรจบกับจุดที่ 1
(2) พื้นที่บริเวณที่ 2 (อำเภอเมืองสมุทรปราการ)
จุดที่ 1 คือ จุดที่ตั้งอยู่ห่างจากศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3344 (ถนนศรีนครินทร์) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตามแนวเส้นตั้งฉากระยะ 100 เมตร ตรงจุดที่อยู่ห่างจากศูนย์กลางสามแยกที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3344 (ถนนศรีนครินทร์) บรรจบกับซอยหมู่บ้านปลาทอง ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ เป็นระยะ 248 เมตร
ด้านเหนือ
จากจุดที่ 1 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ผ่านทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3344 (ถนนศรีนครินทร์) ถึงจุดที่ 2 ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3344 (ถนนศรีนครินทร์) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ตามแนวเส้นตั้งฉากระยะ 100 เมตร
ด้านตะวันออก
จากจุดที่ 2 เป็นเส้นขนานระยะ 100 เมตรกับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3344 (ถนนศรีนครินทร์) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ผ่านทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3268 (ถนนเทพารักษ์) ถึงจุดที่ 3 ซึ่งตั้งอยู่ขอบทางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) ฟากเหนือ ตรงจุดที่อยู่ห่างจากศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3344 (ถนนศรีนครินทร์) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ตามแนวเส้นตั้งฉากระยะ 100 เมตร
ด้านใต้
จากจุดที่ 3 เป็นเส้นเลียบขอบทางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) ฟากเหนือ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ผ่านทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3344 (ถนนศรีนครินทร์) ถึงจุดที่ 4 ซึ่งตั้งอยู่ขอบทางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) ฟากเหนือ ตรงจุดที่อยู่ห่างจากศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3344 (ถนนศรีนครินทร์) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวเส้นตั้งฉากระยะ 100 เมตร
ด้านตะวันตก
จากจุดที่ 4 เป็นเส้นขนานระยะ 100 เมตรกับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3344 (ถนนศรีนครินทร์) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ถึงจุดที่ 5 ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากศูนย์กลางสี่แยกที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3344 (ถนนศรีนครินทร์) ตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3268 (ถนนเทพารักษ์) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ เป็นระยะ 142 เมตร
จากจุดที่ 5 เป็นเส้นขนานระยะ 100 เมตรกับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3268 (ถนนเทพารักษ์) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ถึงจุดที่ 6 ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากศูนย์กลางซอยหมอเสนอ หมู่ที่ 10 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ตามแนวเส้นตั้งฉากระยะ 150 เมตร ตรงจุดที่อยู่ห่างจากศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3268 (ถนนเทพารักษ์) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ตามแนวเส้นตั้งฉากระยะ 100 เมตร
จากจุดที่ 6 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3268 (ถนนเทพารักษ์) ถึงจุดที่ 7 ซึ่งตั้งอยู่ริมคลองสำโรง ฝั่งใต้ ตรงจุดที่อยู่ห่างจากศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3268 (ถนนเทพารักษ์) ตามแนวเส้นตั้งฉากระยะ 194 เมตร
จากจุดที่ 7 เป็นเส้นเลียบริมคลองสำโรง ฝั่งใต้ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ถึงจุดที่ 8 ซึ่งตั้งอยู่ริมคลองสำโรง ฝั่งใต้ ตรงจุดที่อยู่ห่างจากศูนย์กลางสี่แยกที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3344 (ถนนศรีนครินทร์) ตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3268 (ถนนเทพารักษ์) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เป็นระยะ 207 เมตร
จากจุดที่ 8 เป็นเส้นขนานระยะ 100 เมตรกับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3344 (ถนนศรีนครินทร์) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ บรรจบกับจุดที่ 1
ทั้งนี้ ภายในแนวเขตตามแผ่นที่ท้ายพระราชกฤษฎีกานี้
มาตรา 4 พระราชกฤษฎีกานี้ไม่ใช้บังคับแก่สถานบริการที่ได้รับอนุญาตให้ตั้งก่อนวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ และสถานบริการที่อยู่ในสถานที่ตั้งโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
มาตรา 5 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เพื่อเป็นการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องที่จังหวัดสมุทรปราการ สมควรกำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดดังกล่าว จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้
 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี
 
     
Update