แนะนำ ขอคำแนะนำ ต้องการสนับสนุน 
กฎหมายดอตคอม คลิกที่นี่!!หน้าหลัก กฎหมายดอตคอม
     
 
 
พระราชกฤษฎีกา
กำหนดเขตพื้นที่ เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดอุตรดิตถ์
พ.ศ. 2547
 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2547
เป็นปีที่ 59 ในรัชกาลปัจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรกำหนดเขตพื้นที่ เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดอุตรดิตถ์เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 221 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติ สถานบริการ พ.ศ. 2509 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 35 มาตรา 48 และมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้
มาตรา 1 พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า "พระราชกฤษฎีกา กำหนดเขตพื้นที่ เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดอุตรดิตถ์ พ.ศ. 2547"
มาตรา 2[1] พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา 3 ในท้องที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ให้เฉพาะเขตอันมีปริมณฑลดังต่อไปนี้ เป็นพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ
จุดที่ 1 คือ จุดที่ตั้งอยู่ห่างจากศูนย์กลางถนนบรมอาสน์ ไปทางทิศเหนือตามแนวเส้นขนานระยะ 37 เมตรกับศูนย์กลางถนนบรมอาสน์ ตรงจุดที่อยู่ห่างจากศูนย์กลางสามแยกที่ถนนบรมอาสน์บรรจบกับถนนสาธารณะ ไม่ปรากฏชื่อ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือเป็นระยะ 103 เมตร
ด้านเหนือ
จากจุดที่ 1 เป็นเส้นขนานระยะ 37 เมตรกับศูนย์กลางถนนบรมอาสน์ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ถึงจุดที่ 2 ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากศูนย์กลางถนนบรมอาสน์ ไปทางทิศเหนือตามแนวเส้นขนานระยะ 37 เมตร กับศูนย์กลางถนนบรมอาสน์ ตรงจุดบรรจบกับเส้นขนานระยะ 142 เมตรกับศูนย์กลางถนนเจษฎาบดินทร์
จากจุดที่ 2 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ถึงจุดที่ 3 ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากศูนย์กลางถนนบรมอาสน์ ไปทางทิศเหนือ ตามแนวเส้นขนานระยะ 150 เมตรกับศูนย์กลางถนนบรมอาสน์ตรงจุดบรรจบกับเส้นขนานระยะ 130.90 เมตรกับศูนย์กลางถนนเจษฎาบดินทร์
จากจุดที่ 3 เป็นเส้นขนานระยะ 150 เมตรกับศูนย์กลางถนนบรมอาสน์ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ถึงจุดที่ 4 ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากศูนย์กลางถนนบรมอาสน์ไปทางทิศเหนือตามแนวเส้นขนานระยะ 150 เมตรกับศูนย์กลางถนนบรมอาสน์ ตรงจุดที่อยู่ห่างจากศูนย์กลางสะพานข้ามคลองโพ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เป็นระยะ 235 เมตร
ด้านตะวันออก
จากจุดที่ 4 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ผ่านถนนบรมอาสน์ ถึงจุดที่ 5 ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากริมคลองส่งน้ำชลประทาน ฝั่งเหนือ ไปทางทิศเหนือ ตามแนวเส้นขนานระยะ 15 เมตรกับริมคลองส่งน้ำชลประทาน ตรงจุดที่อยู่ห่างจากศูนย์กลางสะพานข้ามคลองส่งน้ำชลประทาน ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นระยะ 33.30 เมตร
ด้านใต้
จากจุดที่ 5 เป็นเส้นขนานระยะ 15 เมตรกับริมคลองส่งน้ำชลประทาน ฝั่งเหนือ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ถึงจุดที่ 6 ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากริมคลองส่งน้ำชลประทาน ฝั่งเหนือ ไปทางทิศเหนือตามแนวเส้นขนานระยะ 15 เมตรกับริมคลองส่งน้ำชลประทาน ตรงจุดบรรจบกับเส้นขนานระยะ 58 เมตรกับศูนย์กลางถนนสาธารณะ ไม่ปรากฏชื่อ
จากจุดที่ 6 เป็นเส้นขนานระยะ 58 เมตรกับศูนย์กลางถนนสาธารณะ ไม่ปรากฏชื่อ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ถึงจุดที่ 7 ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากศูนย์กลางถนนบรมอาสน์ ไปทางทิศใต้ ตามแนวเส้นขนานระยะ 37 เมตรกับศูนย์กลางถนนบรมอาสน์ ตรงจุดบรรจบกับเส้นขนานระยะ 58 เมตรกับศูนย์กลางถนนสาธารณะ ไม่ปรากฏชื่อ
จากจุดที่ 7 เป็นเส้นขนานระยะ 37 เมตรกับศูนย์กลางถนนบรมอาสน์ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ถึงจุดที่ 8 ซึ่งตั้งอยู่ขอบทางถนนสาธารณะ ไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก ตรงจุดที่อยู่ห่างจากศูนย์กลางถนนบรมอาสน์ ไปทางทิศใต้ ตามแนวเส้นขนานระยะ 37 เมตรกับศูนย์กลางถนนบรมอาสน์
ด้านตะวันตก
จากจุด 8 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ผ่านถนนบรมอาสน์ บรรจบกับจุดที่ 1
ทั้งนี้ ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกานี้
มาตรา 4 พระราชกฤษฎีกานี้ไม่ใช้บังคับแก่สถานบริการที่ได้รับอนุญาตให้ตั้งก่อนวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ และสถานบริการที่อยู่ในสถานที่ตั้งโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
มาตรา 5 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เพื่อเป็นการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องที่จังหวัดอุตรดิตถ์ สมควรกำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดดังกล่าว จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้
 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี
 
     
Update