แนะนำ ขอคำแนะนำ ต้องการสนับสนุน 
กฎหมายดอตคอม คลิกที่นี่!!หน้าหลัก กฎหมายดอตคอม
     
 
 
พระราชกฤษฎีกา
กำหนดจำนวน ที่ตั้ง เขตศาล และวันเปิดทำการของศาลแรงงานภาค (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2547
 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2547
เป็นปีที่ 59 ในรัชกาลปัจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมจำนวน ที่ตั้ง เขตศาลของศาลแรงงานภาคและกำหนดวันเปิดทำการของศาลแรงงานภาค
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 221 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้
มาตรา 1 พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า "พระราชกฤษฎีกา กำหนดจำนวน ที่ตั้ง เขตศาล และวันเปิดทำการของศาลแรงงานภาค (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547"
มาตรา 2[1] พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา 3 ให้ยกเลิกความในมาตรา 3 แห่งพระราชกฤษฎีกา กำหนดจำนวน ที่ตั้ง เขตศาล และวันเปิดทำการของศาลแรงงานภาค พ.ศ. 2546 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
"มาตรา 3 ให้มีศาลแรงงานภาค จำนวน 6 ศาล คือ ศาลแรงงานภาค 2 ศาลแรงงานภาค 4 ศาลแรงงานภาค 5 ศาลแรงงานภาค 6 ศาลแรงงานภาค 8 และศาลแรงงานภาค 9 และมีเขตศาลดังต่อไปนี้
(1) ศาลแรงงานภาค 2 มีเขตศาลในจังหวัดจันทบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี จังหวัดตราด จังหวัดนครนายก จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดระยอง และจังหวัดสระแก้ว
(2) ศาลแรงงาภาค 4 มีเขตศาลในจังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดนครพนม จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดเลย จังหวัดสกลนคร จังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองบัวลำภู และจังหวัดอุดรธานี
(3) ศาลแรงงานภาค 5 มีเขตศาลในจังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดน่าน จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดลำปาง และจังหวัดลำพูน
(4) ศาลแรงงานภาค 6 มีเขตศาลในจังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดตาก จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดพิจิตร จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดสุโขทัย จังหวัดอุตรดิตถ์ และจังหวัดอุทัยธานี
(5) ศาลแรงงานภาค 8 มีเขตศาลในจังหวัดกระบี่ จังหวัดชุมพร จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต จังหวัดระนอง และจังหวัดสุราษฎร์ธานี
(6) ศาลแรงงานภาค 9 มีเขตศาลในจังหวัดตรัง จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดพัทลุง จังหวัดยะลา จังหวัดสงขลา และจังหวัดสตูล"
มาตรา 4 ให้ยกเลิกความในมาตรา 4 แห่งพระราชกฤษฎีกา กำหนดจำนวน ที่ตั้ง เขตศาลและวันเปิดทำการของศาลแรงงานภาค พ.ศ. 2546 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
"มาตรา 4 ให้ศาลแรงงานภาค 2 มีที่ตั้ง ณ จังหวัดชลบุรี ศาลแรงงานภาค 4 มีที่ตั้ง ณ จังหวัดอุดรธานี ศาลแรงงานภาค 5 มีที่ตั้ง ณ จังหวัดเชียงใหม่ ศาลแรงงานภาค 6 มีที่ตั้ง ณ จังหวัดนครสวรรค์ ศาลแรงงานภาค 8 มีที่ตั้ง ณ จังหวัดภูเก็ต และศาลแรงงานภาค 9 มีที่ตั้ง ณ จังหวัดสงขลา"
มาตรา 5 ให้เปิดทำการศาลแรงงานภาค 4 ศาลแรงงานภาค 5 และศาลแรงงานภาค 6 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 เป็นต้นไป
มาตรา 6 บรรดาคดีซึ่งค้างพิจารณาอยู่ในศาลแรงงานกลางในวันเปิดทำการศาลแรงงานภาค 4 ศาลแรงงานภาค 5 และศาลแรงงานภาค 6 ให้คงพิจารณาพิพากษาในศาลแรงงานกลางต่อไป แต่ถ้าศาลแรงงานกลางเห็นสมควร จะสั่งให้โอนคดีไปให้ศาลแรงงานภาคที่มีเขตศาลเหนือคดีนั้นตามมาตรา 3 แห่งพระราชกฤษฎีกา กำหนดจำนวน ที่ตั้ง เขตศาล และวันเปิดทำการของศาลแรงงานภาค พ.ศ. 2546 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกานี้พิจารณาพิพากษาคดีต่อไปก็ได้
มาตรา 7 ให้ประธานศาลฎีการักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่ในปัจจุบันมีคดีแรงงานขึ้นสู่ศาลแรงงานเพิ่มขึ้น สมควรเปิดทำการศาลแรงงานภาคเพิ่มเติม เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในส่วนภูมิภาค และโดยที่มาตรา 6 แห่ง พระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 บัญญัติว่า ให้จัดตั้งศาลแรงงานภาคขึ้นและจะเปิดทำการเมื่อใด ให้ประกาศโดยพระราชกฤษฎีกา ซึ่งจะต้องระบุเขตอำนาจศาลและกำหนดที่ตั้งศาลในเขตศาลนั้นไว้ด้วย บัดนี้พร้อมที่จะเปิดทำการศาลแรงงานภาค 4 ศาลแรงงานภาค 5 และศาลแรงงานภาค 6 เพิ่มขึ้น จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้
 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี
 
     
Update