แนะนำ ขอคำแนะนำ ต้องการสนับสนุน 
กฎหมายดอตคอม คลิกที่นี่!!หน้าหลัก กฎหมายดอตคอม
     
 
 
พระราชกฤษฎีกา
กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ผงซักฟอกต้องเป็นไปตามมาตรฐาน
พ.ศ. 2547
 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2547
เป็นปีที่ 59 ในรัชกาลปัจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงการกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ผงซักฟอกต้องเป็นไปตามมาตรฐาน และได้ดำเนินการตามความในมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 แล้ว
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 221 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 35 มาตรา 48 และมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้
มาตรา 1 พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า "พระราชกฤษฎีกา กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ผงซักฟอกต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2547"
มาตรา 2[1] พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา 3 ให้ยกเลิกพระราชกฤษฎีกา กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ผงซักฟอกต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2543
มาตรา 4 ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมผงซักฟอกต้องเป็นไปตามมาตรฐาน เลขที่ มอก. 78 - 2545 ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2371 (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมผงซักฟอก ลงวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2541 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2489 (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง แก้ไขมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมผงซักฟอก (แก้ไขครั้งที่ 1) ลงวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2542 และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3095 (พ.ศ. 2545) ออกตามความในพระราชบัญญัติ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง แก้ไขมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมผงซักฟอก (แก้ไขครั้งที่ 2) ลงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2545
มาตรา 5 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากได้มีการปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมผงซักฟอก โดยประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2371 (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมผงซักฟอก ลงวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2541 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2489 (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง แก้ไขมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมผงซักฟอก (แก้ไขครั้งที่ 1) ลงวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2542 และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3095 (พ.ศ. 2545) ออกตามความในพระราชบัญญัติ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง แก้ไขมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมผงซักฟอก (แก้ไขครั้งที่ 2) ลงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2545 และได้มีการดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องครบถ้วนตามความในมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 แล้ว ในการนี้สมควรยกเลิกพระราชกฤษฎีกา กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมผงซักฟอกต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2543 และตราพระราชกฤษฎีกานี้ขึ้นใช้บังคับแทน เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมผงซักฟอกที่ได้ปรับปรุงใหม่ จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้
 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี
 
     
Update