แนะนำ ขอคำแนะนำ ต้องการสนับสนุน 
กฎหมายดอตคอม คลิกที่นี่!!หน้าหลัก กฎหมายดอตคอม
     
 
 
พระราชกฤษฎีกา
กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รถจักรยานยนต์ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน
พ.ศ. 2547
 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547
เป็นปีที่ 59 ในรัชกาลปัจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงการกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รถจักรยานยนต์ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน และได้ดำเนินการตามความในมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 แล้ว
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 221 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 35 มาตรา 48 และมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้
มาตรา 1 พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า "พระราชกฤษฎีกา กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รถจักรยานยนต์ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2547"
มาตรา 2[1] พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป เว้นแต่รถจักรยานยนต์ที่มีความจุกระบอกสูบตั้งแต่ 110 ลูกบาศก์เซนติเมตรขึ้นไป ให้ใช้พระราชกฤษฎีกานี้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 เป็นต้นไป
มาตรา 3 ให้ยกเลิก
(1) พระราชกฤษฎีกา กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รถจักรยานยนต์ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2544
(2) พระราชกฤษฎีกา กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รถจักรยานยนต์ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544
มาตรา 4 ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 2130-2545 ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3094 (พ.ศ. 2545) ออกตามความในพระราชบัญญัติ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์ เฉพาะด้านความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 5 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2545
มาตรา 5 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากได้มีการปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์โดยประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3094 (พ.ศ. 2545) ออกตามความในพระราชบัญญัติ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์ เฉพาะด้านความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 5 ประกาศ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2545 และได้มีการดำเนินการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและผู้เกี่ยวข้องครบถ้วนตามความในมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 แล้ว ในการนี้สมควรยกเลิกพระราชกฤษฎีกา กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รถจักรยานยนต์ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2544 และพระราชกฤษฎีกา กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รถจักรยานยนต์ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544 และตราพระราชกฤษฎีกานี้ขึ้นใช้บังคับแทน เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์ที่ได้ปรับปรุงใหม่ จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้
 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี
 
     
Update