แนะนำ ขอคำแนะนำ ต้องการสนับสนุน 
กฎหมายดอตคอม คลิกที่นี่!!หน้าหลัก กฎหมายดอตคอม
     
 
 
พระราชกฤษฎีกา
เงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของสมาชิกวุฒิสภาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และกรรมาธิการ (ฉบับที่ 6)
พ.ศ. 2547
 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2547
เป็นปีที่ 59 ในรัชกาลปัจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยเงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของสมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และกรรมาธิการ
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 221 และมาตรา 229 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้
มาตรา 1 พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า "พระราชกฤษฎีกา เงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของสมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และกรรมาธิการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2547"
มาตรา 2[1] พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา 3 ให้ยกเลิกความในมาตรา 7 แห่งพระราชกฤษฎีกา เงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของสมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และกรรมาธิการ พ.ศ. 2535 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
"มาตรา 7 ให้กรรมาธิการวุฒิสภา กรรมาธิการสภาผู้แทนราษฎร กรรมาธิการรัฐสภา และกรรมาธิการร่วมกันของสภาทั้งสอง ได้รับค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมเป็นรายครั้งเฉพาะครั้งที่มาประชุมในอัตราครั้งละหนึ่งพันบาท
กรรมาธิการในคณะกรรมาธิการคณะหนึ่ง ให้มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเพียงครั้งเดียวในวันหนึ่งเว้นแต่ในกรณีที่กรรมาธิการนั้นมีการประชุมในคณะกรรมาธิการคณะอื่น หรือคณะอนุกรรมาธิการด้วยในวันเดียวกัน ให้ได้รับเบี้ยประชุมในวันนั้นไม่เกินสองครั้ง"
มาตรา 4 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา 7/1 แห่งพระราชกฤษฎีกา เงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของสมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และกรรมาธิการ พ.ศ. 2535
" มาตรา 7/1 ให้อนุกรรมาธิการวุฒิสภา อนุกรรมาธิการสภาผู้แทนราษฎร อนุกรรมาธิการรัฐสภา และอนุกรรมาธิการร่วมกันของสภาทั้งสอง ได้รับค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมเป็นรายครั้งเฉพาะครั้งที่มาประชุมในอัตราครั้งละห้าร้อยบาท
อนุกรรมาธิการในคณะอนุกรรมาธิการคณะหนึ่ง ให้มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมครั้งเดียวในวันหนึ่งเว้นแต่ในกรณีที่อนุกรรมาธิการนั้นมีการประชุมในคณะอนุกรรมาธิการคณะอื่นด้วยในวันเดียวกัน ให้ได้รับเบี้ยประชุมในวันนั้นไม่เกินสองครั้ง"

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่ค่าตอบแทนของกรรมาธิการวุฒิสภา กรรมาธิการสภาผู้แทนราษฎร กรรมาธิการรัฐสภา และกรรมาธิการร่วมกันของทั้งสองสภา ตามที่กำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกา เงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของสมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และกรรมาธิการ พ.ศ. 2535 ยังกำหนดไว้ไม่เหมาะสมกับสภาวะทางเศรษฐกิจและภาระหน้าที่ที่กรรมาธิการ ดังกล่าวจะต้องปฏิบัติในปัจจุบัน สมควรปรับปรงุอัตราเบี้ยประชุมของกรรมาธิการดังกล่าวเสียใหม่ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น และกำหนดให้อนุกรรมาธิการได้รับเบี้ยประชุมด้วย เพื่อให้เหมาะสมกับสภาวะทางเศรษฐกิจและภาระหน้าที่ที่อนุกรรมาธิการจะต้องปฏิบัติในปัจจุบัน จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้
 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี
 
     
Update