แนะนำ ขอคำแนะนำ ต้องการสนับสนุน 
กฎหมายดอตคอม คลิกที่นี่!!หน้าหลัก กฎหมายดอตคอม
     
 
 
พระราชกฤษฎีกา
จัดตั้งศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2547
 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2547
เป็นปีที่ 59 ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 221 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติ องค์การมหาชน พ.ศ. 2542
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้
มาตรา 1 พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า "พระราชกฤษฎีกา จัดตั้งศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547"
มาตรา 2[1] พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา 3 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (4/1) ของมาตรา 7 แห่งพระราชกฤษฎีกา จัดตั้งศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2543
"(4/1) ดำเนินการจัดและสนับสนุนการจัดการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรจากภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรม เพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติอย่างยั่งยืน"
มาตรา 4 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (7/1) ของมาตรา 8 แห่งพระราชกฤษฎีกา จัดตั้งศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2543
"(7/1) ให้ประกาศนียบัตร หนังสือรับรอง และเครื่องหมายวิทยฐานะในกิจกรรมที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของศูนย์"
มาตรา 5 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นหมวด 6/1 ประกาศนียบัตรและเครื่องหมายวิทยฐานะมาตรา 42/1 และมาตรา 42/2
"หมวด 6/1 ประกาศนียบัตรและเครื่องหมายวิทยฐานะ
"มาตรา 42/1 ศูนย์อาจออกข้อบังคับกำหนดให้มีประกาศนียบัตรและหนังสือรับรองในกิจกรรมที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และขอบเขตอำนาจหน้าที่ของศูนย์
"มาตรา 42/2 ศูนย์อาจกำหนดให้มีเครื่องหมายวิทยฐานะ
การกำหนดลักษณะ ชนิด ประเภท และส่วนประกอบของเครื่องหมายวิทยฐานะให้ทำเป็นประกาศของศูนย์โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เครื่องหมายวิทยฐานะจะใช้ในโอกาสใด โดยมีเงื่อนไขอย่างใด ให้เป็นไปตามข้อบังคับของศูนย์"
มาตรา 6 การดำเนินการจัดและสนับสนุนการจัดการฝึกอบรม และการให้ประกาศนียบัตร หนังสือรับรอง และเครื่องหมายวิทยฐานะใดๆ ซึ่งได้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของศูนย์ก่อนวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าเป็นการดำเนินการจัดและสนับสนุนการจัดการฝึกอบรม และการให้ประกาศนียบัตร หนังสือรับรอง และเครื่องหมายวิทยฐานะตามพระราชกฤษฎีกา จัดตั้งศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2543 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกานี้
มาตรา 7 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรกำหนดให้ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) สามารถดำเนินการจัดและสนับสนุนการจัดการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรจากภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรม เพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติอย่างยั่งยืนได้ และมีอำนาจให้ประกาศนียบัตร หนังสือรับรอง และเครื่องหมายวิทยฐานะแก่ผู้ซึ่งผ่านการฝึกอบรมหรือแก่ผู้ทรงคุณวุฒิและคุณธรรมอันควรแก่การยกย่องเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมด้วย จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้
 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี
 
     
Update