แนะนำ ขอคำแนะนำ ต้องการสนับสนุน 
กฎหมายดอตคอม คลิกที่นี่!!หน้าหลัก กฎหมายดอตคอม
     
 
 
พระราชกฤษฎีกา
จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยนเรศวร กระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. 2547
 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2547
เป็นปีที่ 59 ในรัชกาลปัจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงการจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยนเรศวร กระทรวงศึกษาธิการเสียใหม่ เพื่อให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 221 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา 7 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2533
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้
มาตรา 1 พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า "พระราชกฤษฎีกา จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยนเรศวร กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2547"
มาตรา 2[1] พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา 3 ให้ยกเลิก พระราชกฤษฎีกา จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยนเรศวร ทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2539
มาตรา 4 ให้จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยนเรศวร กระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
(1) สำนักงานอธิการบดี
(2) บัณฑิตวิทยาลัย
(3) คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(4) คณะแพทยศาสตร์
(5) คณะเภสัชศาสตร์
(6) คณะมนุษยศาสตร์
(7) คณะวิทยาศาสตร์
(8) คณะวิศวกรรมศาสตร์
(9) คณะศึกษาศาสตร์
(10) สำนักหอสมุด
มาตรา 5 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร กระทรวงศึกษาธิการ ได้ปรับเปลี่ยนภารกิจการบริหารและการจัดการศึกษาโดยจัดกลุ่มสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องและมีองค์ความรู้ใกล้เคียงกัน ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน จึงสมควรแก้ไขชื่อ "คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์" เป็น "คณะมนุษยศาสตร์" เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจและการดำเนินการจัดการศึกษาดังกล่าวซึ่งจำเป็นต้องปรับปรุงพระราชกฤษฎีกา จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยนเรศวร ทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2539 เสียใหม่ และโดยที่มาตรา 7 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2533 ได้บัญญัติให้การจัดตั้งการรวม และการยุบเลิกบัณฑิตวิทยาลัย คณะ วิทยาลัย สถาบัน สำนัก และศูนย์ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้
 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี
 
     
Update