แนะนำ ขอคำแนะนำ ต้องการสนับสนุน 
กฎหมายดอตคอม คลิกที่นี่!!หน้าหลัก กฎหมายดอตคอม
     
 
 
พระราชกฤษฎีกา
ถอนสภาพการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน โดยเฉพาะของที่ราชพัสดุในท้องที่แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2547
 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2547
เป็นปีที่ 59 ในรัชกาลปัจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรถอนสภาพการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะของที่ราชพัสดุ ในท้องที่แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร บางส่วน
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 221 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติ ที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้
มาตรา 1 พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า "พระราชกฤษฎีกา ถอนสภาพการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะของที่ราชพัสดุ ในท้องที่แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2547"
มาตรา 2[1] พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา 3 ให้ถอนสภาพการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะของที่ราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียนที่ กท 250577 โฉนดที่ดินเลขที่ 1119 เลขที่ 2490 และเลขที่ 2491 เนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 2 ไร่ 1 งาน 18 ตารางวา บางส่วน เฉพาะในส่วนของที่ราชพัสดุตามโฉนดที่ดินเลขที่ 2491 โดยมีเนื้อที่ประมาณ 1 ไร่ 1 งาน 53.3 ตารางวา ในท้องที่แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกานี้
มาตรา 4 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ กท 250577 โฉนดที่ดินเลขที่ 1119 เลขที่ 2490 และเลขที่ 2491 เนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 2 ไร่ 1 งาน 18 ตารางวา ในท้องที่แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร มีสภาพเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ และอยู่ในความครอบครองดูแลและใช้ประโยชน์ในราชการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ แต่โดยที่ที่ราชพัสดุตามโฉนดที่ดินเลขที่ 2491 เนื้อที่ประมาณ 1 ไร่ 1 งาน 53.3 ตารางวา อยู่ในแนวเขตเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่เขตจตุจักร เขตบางซื่อ เขตห้วยขวาง เขตดินแดง เขตราชเทวี เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เขตปทุมวัน เขตสัมพันธวงศ์ เขตบางรัก เขตสาทร และเขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2543 ซึ่งปัจจุบันสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เลิกใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน โดยเฉพาะและไม่ประสงค์จะสงวนไว้ใช้เพื่อประโยชน์เช่นนั้นอีกต่อไป สมควรถอนสภาพการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะของที่ราชพัสดุตามโฉนดดังกล่าว ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติ ที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518 เพื่อดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าวให้แก่การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยต่อไป จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้
 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี
 
     
Update