แนะนำ ขอคำแนะนำ ต้องการสนับสนุน 
กฎหมายดอตคอม คลิกที่นี่!!หน้าหลัก กฎหมายดอตคอม
     
 
 
พระราชกฤษฎีกา
กำหนดเขตที่ดินในท้องที่ตำบลบางดี ตำบลนาวง ตำบลบางกุ้ง ตำบลวังคีรี อำเภอห้วยยอด และตำบลวังมะปรางเหนือ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน
พ.ศ. 2547
 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2547
เป็นปีที่ 59 ในรัชกาลปัจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรกำหนดเขตที่ดินในท้องที่ตำบลบางดี ตำบลนาวง ตำบลบางกุ้ง ตำบลวังคีรี อำเภอห้วยยอด และตำบลวังมะปรางเหนือ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 221 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา 25 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้
มาตรา 1 พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า "พระราชกฤษฎีกา กำหนดเขตที่ดินในท้องที่ตำบลบางดี ตำบลนาวง ตำบลบางกุ้ง ตำบลวังคีรี อำเภอห้วยยอด และตำบลวังมะปรางเหนือ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. 2547"
มาตรา 2[1] พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา 3 ให้ที่ดินในท้องที่ตำบลบางดี ตำบลนาวง ตำบลบางกุ้ง ตำบลวังคีรี อำเภอห้วยยอด และตำบลวังมะปรางเหนือ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกานี้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน
มาตรา 4 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากในท้องที่ตำบลบางดี ตำบลนาวง ตำบลบางกุ้ง ตำบลวังคีรี อำเภอห้วยยอด และตำบลวังมะปรางเหนือ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง มีเกษตรกรผู้ไม่มีที่ดินประกอบเกษตรกรรมเป็นของตนเองหรือมีที่ดินเล็กน้อยไม่เพียงพอแก่การครองชีพ หรือต้องเช่าที่ดินของผู้อื่นประกอบเกษตรกรรมอยู่เป็นจำนวนมาก สมควรกำหนดเขตที่ดินในท้องที่ดังกล่าวให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้
 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี
 
     
Update