แนะนำ ขอคำแนะนำ ต้องการสนับสนุน 
กฎหมายดอตคอม คลิกที่นี่!!หน้าหลัก กฎหมายดอตคอม
     
 
 
พระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฉบับที่ 9)
พ.ศ. 2547
 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2547
เป็นปีที่ 59 ในรัชกาลปัจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ และเข็มวิทยฐานะ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 221 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กับมาตรา 44 วรรคสอง และมาตรา 48 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2522
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้
มาตรา 1 พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า "พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ และเข็มวิทยฐานะ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2547"
มาตรา 2[1] พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา 3 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (6/1) ของมาตรา 3 แห่งพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ และเข็มวิทยฐานะ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชาอักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ และเข็มวิทยฐานะ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2542
"(6/1) สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกว่า "ศิลปดุษฎีบัณฑิต" ใช้อักษรย่อ "ศ.ด."
(ข) โท เรียกว่า "ศิลปมหาบัณฑิต" ใช้อักษรย่อ "ศ.ม."
(ค) ตรี เรียกว่า "ศิลปบัณฑิต" ใช้อักษรย่อ "ศ.บ."
มาตรา 4 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (14/1) ของมาตรา 5 แห่งพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ และเข็มวิทยฐานะ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ และเข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2542
"(14/1) สาขาวิชาในบัณฑิตวิทยาลัย สีน้ำเงินเข้ม"

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้เปิดสอนสาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์เพิ่มขึ้น สมควรแก้ไขเพิ่มเติมปริญญาในสาขาวิชาและอักษรย่อสำหรับสาขาวิชาเพื่อกำหนดชื่อปริญญาในสาขาวิชาและอักษรย่อ สำหรับสาขาวิชาของสาขาวิชาดังกล่าว รวมทั้งกำหนดสีประจำสาขาวิชาสำหรับสาขาวิชาในบัณฑิตวิทยาลัยเพิ่มขึ้น จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้
 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี
 
     
Update