แนะนำ ขอคำแนะนำ ต้องการสนับสนุน 
กฎหมายดอตคอม คลิกที่นี่!!หน้าหลัก กฎหมายดอตคอม
     
 
 
พระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชาอักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะและครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2547
 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2547
เป็นปีที่ 59 ในรัชกาลปัจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 221 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กับมาตรา 46 วรรคสอง และมาตรา 50 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2537
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้
มาตรา 1 พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า "พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2547"
มาตรา 2[1] พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา 3 ให้ยกเลิกความในมาตรา 4 แห่งพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2543 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
"มาตรา 4 ให้กำหนดปริญญาในสาขาวิชา และอักษรย่อสำหรับสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดังนี้
(1) สาขาวิชาการศึกษา มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกว่า "การศึกษาดุษฎีบัณฑิต" ใช้อักษรย่อ "กศ.ด."
(ข) โท เรียกว่า "การศึกษามหาบัณฑิต" ใช้อักษรย่อ "กศ.ม."
(ค) ตรี เรียกว่า "การศึกษาบัณฑิต" ใช้อักษรย่อ "กศ.บ." และ "วิทยาศาสตรบัณฑิต" ใช้อักษรย่อ "วท.บ."
(2) สาขาวิชาเทคโนโลยี มีปริญญาหนึ่งชั้น คือ ตรี เรียกว่า "เทคโนโลยีบัณฑิต" ใช้อักษรย่อ
(3) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกว่า "บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต" ใช้อักษรย่อ "บธ.ด."
(ข) โท เรียกว่า "บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต" ใช้อักษรย่อ "บธ.ม."
(ค) ตรี เรียกว่า "บริหารธุรกิจบัณฑิต" ใช้อักษรย่อ "บธ.บ."
(4) สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกว่า "พยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต" ใช้อักษรย่อ "พย.ด."
(ข) โท เรียกว่า "พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต" ใช้อักษรย่อ "พย.ม."
(ค) ตรี เรียกว่า "พยาบาลศาสตรบัณฑิต" ใช้อักษรย่อ "พย.บ."
(5) สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกว่า "เภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิต" ใช้อักษรย่อ "ภ.ด."
(ข) โท เรียกว่า "เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต" ใช้อักษรย่อ "ภ.ม."
(ค) ตรี เรียกว่า "เภสัชศาสตรบัณฑิต" ใช้อักษรย่อ "ภ.บ."
(6) สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกว่า "ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต" ใช้อักษรย่อ "ศศ.ด." และ "ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต" ใช้อักษรย่อ "ปร.ด."
(ข) โท เรียกว่า "ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต" ใช้อักษรย่อ "ศศ.ม."
(ค) ตรี เรียกว่า "ศิลปศาสตรบัณฑิต" ใช้อักษรย่อ "ศศ.บ."
(7) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกว่า "รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต" ใช้อักษรย่อ "รป.ด."
(ข) โท เรียกว่า "รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต" ใช้อักษรย่อ "รป.ม."
(ค) ตรี เรียกว่า "รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต" ใช้อักษรย่อ "รป.บ."
(8) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกว่า "วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต" ใช้อักษรย่อ "วท.ด."
(ข) โท เรียกว่า "วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต" ใช้อักษรย่อ "วท.ม."
(ค) ตรี เรียกว่า "วิทยาศาสตรบัณฑิต" ใช้อักษรย่อ "วท.บ."
(9) สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกว่า "วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต" ใช้อักษรย่อ "วศ.ด."
(ข) โท เรียกว่า "วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต" ใช้อักษรย่อ "วศ.ม."
(ค) ตรี เรียกว่า "วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต" ใช้อักษรย่อ "วศ.บ."
(10) สาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์ มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกว่า "ศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต" ใช้อักษรย่อ "ศป.ด."
(ข) โท เรียกว่า "ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต" ใช้อักษรย่อ "ศป.ม."
(ค) ตรี เรียกว่า "ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต" ใช้อักษรย่อ "ศป.บ."
(11) สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกว่า "สถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต" ใช้อักษรย่อ "สถ.ด."
(ข) โท เรียกว่า "สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต" ใช้อักษรย่อ "สถ.ม."
(ค) ตรี เรียกว่า "สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต" ใช้อักษรย่อ "สถ.บ."
(12) สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกว่า "สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต" ใช้อักษรย่อ "ส.ด."
(ข) โท เรียกว่า "สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต" ใช้อักษรย่อ "ส.ม."
(ค) ตรี เรียกว่า "สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต" ใช้อักษรย่อ "ส.บ."
ทั้งนี้ ให้ระบุชื่อสาขาหรือวิชาเอกในวงเล็บต่อท้ายปริญญาด้วย ถ้ามี"
มาตรา 4 ให้ยกเลิกความในมาตรา 8 แห่งพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชาอักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2543 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
" มาตรา 8 สีประจำมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และสีประจำสาขาวิชา มีดังนี้
(1) มหาวิทยาลัย สีเหลืองเทา
(2) สาขาวิชาการศึกษา สีแสด
(3) สาขาวิชาเทคโนโลยี สีชมพู
(4) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สีฟ้า
(5) สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สีขาว
(6) สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สีเขียวมะกอก
(7) สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สีม่วง
(8) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สีฟ้าเข้ม
(9) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สีเหลือง
(10) สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สีเลือดหมู
(11) สาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์ สีทอง
(12) สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ สีน้ำตาล
(13) สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สีเหลืองเข้ม"

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้เปิดสอนสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และได้กำหนดให้มีปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตในสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เพิ่มขึ้น ในการนี้สมควรแก้ไขเพิ่มเติมปริญญาในสาขาวิชาและอักษรย่อสำหรับสาขาวิชา และเพิ่มเติมสีประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้
 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี
 
     
Update