กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

     
   
คำวินิจฉัยที่ 11/2541 วันที่ 6 ตุลาคม 2541
เรื่อง ศาลจังหวัดนนทบุรี ขอให้ส่งความเห็นกรณีคู่ความโต้แย้งว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ศาลใช้บังคับ แก่คดี ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ เพื่อศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
ผู้ร้อง นางศิริพร พรสุทธิชัยพงศ์ ผู้ร้อง

ปลัดกระทรวงยุติธรรม ได้ส่งคำร้องลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2541 ศาลรัฐธรรมนูญ พิจารณาวินิจฉัย กรณีศาลจังหวัดนนทบุรี จัดส่งสำนวนคดีแพ่ง หมายเลขแดงที่ 1044/2526 ระหว่างนายยัง บรมทองชุ่ม กับพวก รวม 2 คน โจทก์ นางมุ้ยเอ็ง แซ่ตัน กับพวก 8 คน จำเลย เรื่อง พระราชบัญญัติ การเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2524 ซึ่งนางศิริพร พรสุทธิชัยพงศ์ จำเลยที่ 6 ได้ยื่นคำร้องโต้แย้งบทบัญญัติที่ศาลใช้บังคับคดี ตามคำพิพากษาฎีกาที่ 4432/2536 ว่าขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ โดยเห็นว่าการที่ศาลจังหวัดนนทบุรีนำพระราชบัญญัติ ควบคุมการเช่านา พ.ศ. 2517 ซึ่งถูกยกเลิกแล้วโดยพระราชบัญญัติ การเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2524 ก่อนที่โจทก์ฟ้องมาใช้บังคับกับกรณีที่ผู้ร้องเช่นเป็นจำเลย เป็นกรณีที่ศาลไม่ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 233 และต้องด้วย มาตรา 6 และ มาตรา 264 และคำพิพากษา ที่ 245/2531 และคำพิพากษาฎีกาที่ 4432/2536 ผู้พิพากษาลงลายมือชื่อไว้ไม่ครบองค์คณะ แม้ประธานศาลฏีกาจะบันทึกรับรองว่าผู้พิพากษาที่ไม่ได้ลงนามในคำพิพากษาฎีกา จะได้ร่วมประชุมปรึกษาเป็นองค์คณะโดยแจ้งเหตุที่ไม่ได้ลงนามว่าไปดำรงตำแหน่งอื่นบ้าง เกษียณอายุราชการบ้าง ก่อนที่จะลงนามในคำพิพากษาฎีกา แต่ประธานศาลฎีกาไม่ได้จดแจ้งระบุข้อความให้ชัดแจ้งว่า "และมีความเห็นพ้องด้วยคำพิพากษานั้น" คำพิพากษาฎีกา ทั้งสองฉบับ จึงไม่ถูกต้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 141 วรรคสอง ขัดต่อ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 233 และต้องด้วย มาตรา 6 และ มาตรา 264
ผลการพิจารณา
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่าข้อโต้แย้งดังกล่าว ของผู้ร้องมิได้เป็นการโต้แย้งว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ศาลจะใช้บังคับแก่กรณีต้องด้วย มาตรา 6 ตามรัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจักรไทย มาตรา 264 วรรคหนึ่ง จึงวินิจฉัยให้ยกคำร้องของผู้ร้อง (คำวินิจฉัยที่ 11/2541 วันที่ 6 ตุลาคม 2541 ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม 115 ตอนที่ 88 ก วันที่ 25 พฤศจิกายน 2541)


(นายเชาวน์ สายเชื้อ) ประธานศาลรัฐธรรมนูญ (นายโกเมน ภัทรภิรมย์) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (นายจุมพล ณ สงขลา) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (พลโท จุล อติเรก) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (นายชัยอนันต์ สมุทวณิช) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (นายประเสริฐ นาสกุล) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (นายมงคล สระฏัน) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (นายสุจินดา ยงสุนทร) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (นายสุวิทย์ ธีรพงษ์) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (นายอนันต์ เกตุวงศ์) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (นายอิสสระ นิติทัณฑ์ประภาศ) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (นายอุระ หวังอ้อมกลาง) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ


 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update