กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

     
   
คำวินิจฉัยที่ 15/2541 วันที่ 23 พฤษภาคม 2541
เรื่อง คณะกรรมการเลือกตั้ง ขอคำวินิจฉัยในการ เสียสิทธิของบุคคล ซึ่งไม่ไป เลือกตั้ง
ผู้ร้อง คณะกรรมการการเลือกตั้ง
วันที่ รับคำร้องวันที่ 17 สิงหาคม 2541

เรื่องนี้มีประเด็นที่ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ดังนี้
คณะกรรมการการเลือกตั้งซึ่งเป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญ จะมีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเสียสิทธิการได้รับการช่วยเหลือจากรัฐ บังคับแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง และมิได้แจ้งเหตุการไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งตามนัย มาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติ ประกอบ รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2541 หรือไม่
ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งรับไว้ดำเนินการเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2541 และมีหนังสือแจ้งประธานกรรมการการเลือกตั้งทราบถึงการชี้แจงเพิ่มเติมด้วยแล้ว ซึ่งได้รับทราบว่า ไม่ประสงค์จะยื่นคำชี้แจงเพิ่มเติมแต่อย่างใด
ผลการพิจารณา
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า คณะกรรมการการเลือกตั้งไม่มีอำนาจกำหนด หลักเกณฑ์และวิธีการเสียสิทธิการได้รับการช่วยเหลือจากรัฐ สำหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง และมิได้แจ้งเหตุการไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง หรือแจ้งเหตุแล้วแต่ เหตุนั้นมิใช่เหตุอันสมควร ตามพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2541 มาตรา 23
(คำวินิจฉัยที่ 15/2541 วันที่ 19 พฤศจิกายน 2541)


(นายเชาวน์ สายเชื้อ) ประธานศาลรัฐธรรมนูญ (นายโกเมน ภัทรภิรมย์) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (นายจุมพล ณ สงขลา) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (พลโท จุล อติเรก) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (นายชัยอนันต์ สมุทวณิช) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (นายประเสริฐ นาสกุล) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (นายมงคล สระฏัน) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (นายสุจินดา ยงสุนทร) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (นายสุวิทย์ ธีรพงษ์) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (นายอนันต์ เกตุวงศ์) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (นายอิสสระ นิติทัณฑ์ประภาศ) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (นายอุระ หวังอ้อมกลาง) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ


 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update