กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

     
   
คำวินิจฉัยที่ 16/2541 วันที่ 23 พฤษภาคม 2541
เรื่อง ศาลฎีกาส่งความเห็นของโจทก์ (นายโกสุมภ์ ตาละโสภณ) ในคดีอาญาที่โต้แย้งว่าประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาเพื่อศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย
ผู้ร้อง นายโกสุมภ์ ตาละโสภณ
วันที่รับคำร้อง วันที่ 19 พฤศจิกายน 2541

ศาลฏีกาส่งความเห็นของโจทก์ (นายโกสุมภ์ ตาละโสภณ) ในคดีอาญาหมายเลขดำที่ 7732/2535 คดีหมายเลขแดงที่ 8283/2540 ของศาลอาญา ที่ได้ยื่นคำร้องโต้แย้งว่าประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220 ขัดหรือแย้งต่อ รัฐธรรมนูญ และขอให้ส่งความเห็นของผู้ร้องเพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ศาลฎีกาจึงได้ส่งคำร้องดังกล่าวมายังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัยว่าประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220 ขัดต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 26 มาตรา 27 มาตรา 28 และ มาตรา 272 หรือไม่
ผลการพิจารณา
ศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจฉัยสรุปได้ว่ารัฐธรรมนูญ มาตรา 233 บัญญัติว่า "การพิจารณาพิพากษาอรรถคดีเป็นอำนาจของศาลซึ่งต้องดำเนินการตามรัฐธรรมนูญ ตามกฎหมาย และในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์และ มาตรา 272 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า "ศาลยุติธรรมมีสามชั้น คือ ศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ และศาลฎีกา เว้นแต่ที่มีบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นในรัฐธรรมนูญนี้ หรือตามกฎหมายอื่นคำว่า "กฎหมายน มาตรา 233 และ "กฎหมายอื่นน มาตรา 272 วรรคหนึ่ง นั้น หมายถึง กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาด้วย ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220 เป็นเจตนารมณ์ขอกฎหมายที่จะไม่ให้คดีที่ศาลพิพากษายกฟ้องถึงสองศาลแล้วขึ้นมาพิจารณาในศาลฎีกาอีก และการจำกัดสิทธิฎีกา ก็มิได้จำกัดไว้โดยเด็ดขาด หากคู่ความฝ่ายที่ต้องการจะฎีกา ได้ดำเนินการตามเงื่อนไขในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 221 แล้ว ศาลฎีกาก็รับฎีกาไว้พิจารณาต่อไปได้ ดังนั้น ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220 จึงไม่ขัดต่อแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 272 และ มาตรา 220 นี้ มิได้กระทบต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ และเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 26 อีกทั้งรัฐธรรมนูญไม่ได้บัญญัติถึงสิทธิในการฎีกาไว้ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220 จึงไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 26 มาตรา 27 และ มาตรา 28
(คำวินิจฉัยที่ 16/2541 วันที่ 15 ธันวาคม 2541)


(นายเชาวน์ สายเชื้อ) ประธานศาลรัฐธรรมนูญ (นายโกเมน ภัทรภิรมย์) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (นายจุมพล ณ สงขลา) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (พลโท จุล อติเรก) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (นายชัยอนันต์ สมุทวณิช) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (นายประเสริฐ นาสกุล) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (นายมงคล สระฏัน) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (นายสุจินดา ยงสุนทร) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (นายสุวิทย์ ธีรพงษ์) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (นายอนันต์ เกตุวงศ์) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (นายอิสสระ นิติทัณฑ์ประภาศ) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (นายอุระ หวังอ้อมกลาง) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ


 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update