กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

     
   
คำวินิจฉัยที่ 8/2541
วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2541
เรื่อง ศาลจังหวัดสตูลส่งคำร้องของนายสรศักดิ์ วรานันตกุล ให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย

ปลัดกระทรวงยุติธรรมได้มีคำร้องลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2541 ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยกรณีศาลจังหวัดสตูลส่งคำร้องของนายสรศักดิ์ วรานันตกุล ที่ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าการปฏิบัติหน้าที่ของศาลจังหวัดสตูล ในคดีแพ่งหมายเลขดำที่ 110/2539 หมายเลขแดงที่ 162/2541 ที่ผู้ร้องถูกธนาคารกรุงเทพ จำกัด เป็นโจทก์ฟ้องข้อหาละเมิด นั้น เป็นการปฏิบัติไม่ชอบตามรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 70 วรรค สาม และเป็นการจำกัดสิทธิเสรีภาพของบุคคลตามรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 4 , 5 , 6 , 26 , 27 , 28 และ 30 และต้องตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 6 จึงส่งความเห็นดังกล่าวเพื่อศาลรัฐธรรมนูญได้พิจารณาวินิจฉัย ตามความใน มาตรา 264 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ศาลรัฐธรรมนูญได้พิจารณาเอกสารคำร้องของจำเลยและคำสั่งของศาลจังหวัดสตูลในคดีนี้ แล้ว ปรากฏว่า
1. ตามคำร้องฉบับลงวันที่ 29 เมษายน 2541 ผู้ร้องร้องว่าการปฏิบัติหน้าที่ของผู้พิพากษาศาลจังหวัดสตูล ต้องด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 6 โดยผู้ร้องร้องว่าได้รับการกระทบกระเทือนในเรื่องสิทธิและเสรีภาพ ที่ได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 29 ประกอบด้วย มาตรา 4 , 5 , 6 , 26 , 27 , 28 , 30 และ มาตรา 70 วรรค สาม โดยมีประเด็นดังนี้
1.1 คำสั่งศาลที่ให้ยกคำร้องของผู้ร้องที่ขอให้ศาลวินิจฉัยชี้ขาดเบื้องต้นในข้อกฎหมายว่าโจทก์มีอำนาจฟ้องหรือไม่ ต้องด้วย มาตรา 6 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หรือไม่
1.2 การที่ศาลพิพากษาคดีโดยไม่ฟังคำโต้แย้งของจำเลย ซึ่งใช้สิทธิโต้แย้งตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 264 โดยอาศัยอำนาจตาม มาตรา 28 ประกอบ มาตรา 27 , 28 และ 70 ที่ว่าคดีนี้ไม่ชอบด้วยกฎหมาย (โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง) ต้องด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราช-อาณาจักรไทย มาตรา 6 หรือไม่
1.3 การที่ศาลพิพากษาคดีว่าผู้ร้องทำละเมิดต่อโจทก์ทั้งที่ข้อเท็จจริงที่โจทก์กล่าวอ้างบางกรณี ยังไม่อาจฟังเป็นข้อยุติ ต้องด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 6 หรือไม่
1.4 การที่ศาลมิได้วินิจฉัยคำร้องของผู้ร้องว่าโจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องเป็นการ ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 70 วรรค สาม หรือไม่ และต้องด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 6 หรือไม่
2. ตามคำร้อง ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2541 ผู้ร้องร้องว่าคำสั่งของศาลที่สั่งให้ผู้ร้องส่งสำเนาคำร้อง ลงวันที่ 29 เมษายน 2541 ตามข้อ 1 ให้โจทก์ และให้สิทธิโจทก์ทำความเห็นคัดค้านการใช้สิทธิของผู้ร้อง ถือว่าเป็นเรื่องข้าราชการตุลาการละเลยไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามหน้าที่ ตาม มาตรา 70 วรรคสาม และเป็นคำสั่งที่ต้องด้วย มาตรา 6 หรือไม่ นอกจากนั้น เป็นการจำกัดสิทธิเสรีภาพของบุคคลตาม มาตรา 29 หรือไม่
ศาลรัฐธรรมนูญได้พิเคราะห์เนื้อหาของคำร้องตามข้อ 1 แล้วเห็นว่าเป็นกรณีที่จำเลยในคดีร้องว่า การปฏิบัติหน้าที่ของศาลจังหวัดสตูลซึ่งดำเนินการไป ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งขัดต่อบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ แห่งราช อาณาจักรไทย เพราะศาลไม่ดำเนินการตามคำร้องของจำเลยที่ขอให้ศาลวินิจฉัยชี้ขาดเบื้องต้นในข้อกฎหมายว่าโจทก์มีอำนาจฟ้อง หรือไม่ และไม่วินิจฉัยว่าโจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง แต่ปรากฏตามคำพิพากษาคดีหมายเลขดำที่ 110/2539 หมายเลขแดงที่ 162/2541 ของศาลจังหวัดสตูลว่า ในประเด็นที่ว่าโจทก์มีอำนาจฟ้องหรือไม่นั้น ศาลได้วินิจฉัยว่าโจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องขอให้เพิกถอนเอกสารสิทธิหนังสือรับรองการทำประโยชน์ แต่จำเลยก็ไม่มีสิทธิก่อสร้างรั้วในที่พิพาท และการกระทำของจำเลยเป็นการละเมิดต้องรับผิดในความเสียหายแก่โจทก์ ส่วนคำร้องของจำเลยที่ขอให้ศาลวินิจฉัยชี้ขาดเบื้องต้นนั้น ศาลสั่งให้รอไว้วินิจฉัยในคำพิพากษา และเมื่อศาลพิพากษาแล้วก็ไม่มีประโยชน์ที่จะวินิจฉัยชี้ขาดเบื้องต้น คำโต้แย้งของจำเลยว่าศาลจังหวัดสตูลปฏิบัติหน้าที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญจึงไม่ตรงกับข้อเท็จจริง ไม่เป็นสาระอันควรได้รับการวินิจฉัย
ส่วนเนื้อหาของคำร้องตามข้อ 2 ซึ่งเป็นการขอให้วินิจฉัยว่า ข้าราชการตุลาการซึ่งทำการในนามศาลจังหวัดสตูล ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 70 นั้นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 70 วรรคสาม ได้ให้สิทธิผู้มีส่วนได้เสียขอให้บุคคลนั้นหรือผู้บังคับบัญชาของบุคคลนั้นชี้แจงแสดงเหตุผลและขอให้ดำเนินการให้เป็นไปตาม กฎหมายได้ จึงมิใช่กรณีที่จะขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
อาศัยเหตุผลดังกล่าว และอำนาจตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 264 วรรคสอง ศาลรัฐธรรมนูญจึง ไม่รับคำร้องนี้ ไว้พิจารณา


(นายเชาวน์ สายเชื้อ) ประธานศาลรัฐธรรมนูญ (นายโกเมน ภัทรภิรมย์) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (นายจุมพล ณ สงขลา) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (พลโท จุล อติเรก) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (นายชัยอนันต์ สมุทวณิช) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (นายประเสริฐ นาสกุล) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (นายมงคล สระฏัน) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (นายสุจินดา ยงสุนทร) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (นายสุวิทย์ ธีรพงษ์) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (นายอนันต์ เกตุวงศ์) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (นายอิสสระ นิติทัณฑ์ประภาศ) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (นายอุระ หวังอ้อมกลาง) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ


 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update