กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  คำวินิจฉัยที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13-14 15 16  
 
:: คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ปี 2541

 
:: คำวินิจฉัยที่
1/2541 อ่าน
:: เรื่อง ขอให้วินิจฉัยว่าพระราชกำหนด 4 ฉบับ ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 21
:: ผู้ร้อง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
:: คำวินิจฉัยที่ 2/2541 อ่าน
:: เรื่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ พิจารณาวินิจฉัยอำนาจหน้าที่ของตำรวจชั้นผู้ใหญ่ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
:: ผู้ร้อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
:: คำวินิจฉัยที่ 3/2541 อ่าน
:: เรื่อง ขอบเขตอำนาจหน้าที่ระหว่าง คณะกรรมการการเลือกตั้งกับศาลแพ่ง
:: ผู้ร้อง ประธานกรรมการการเลือกตั้งในฐานะนายทะเบียนพรรคการเมือง
:: คำวินิจฉัยที่ 4/2541 อ่าน
:: เรื่อง ปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับวาระการดำรงตำแหน่งของสมาชิกสภาเทศบาล
:: ผู้ร้อง ประธานรัฐสภา
:: คำวินิจฉัยที่ 5/2541 อ่าน
:: เรื่อง ขอให้วินิจฉัยตีความรัฐธรรมนูญ มาตรา 241 วรรคสี่ มาตรา 246 ประกอบ มาตรา 6
:: ผู้ร้อง นางอุบล บุญญชโลธร
:: คำวินิจฉัยที่ 6/2541 อ่าน
:: เรื่อง นายทะเบียนพรรคการเมือง ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพรรคมวลชน
:: ผู้ร้อง นายทะเบียนพรรคการเมือง
:: คำวินิจฉัยที่ 7/2541 อ่าน
:: เรื่อง ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยว่า การสั่งให้สมาชิกภาพแห่ง สภาเทศบาลสิ้นสุดด้วยการยุบสภาเทศบาล ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และการแต่งตั้งคณะเทศมนตรีชั่วคราวของ ผู้ว่าราชการจังหวัดชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่
:: ผู้ร้อง นายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
:: คำวินิจฉัยที่ 8/2541 อ่าน
:: เรื่อง ศาลจังหวัดสตูลส่งคำร้องของนายสรศักดิ์ วรานันตกุล ให้ศาล รัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
:: ผู้ร้อง นายสรศักดิ์ วรานันตกุล จำเลยในคดีแพ่งหมายเลขดำที่ 110/2539 หมายเลขแดงที่ 162/2541 ของศาลจังหวัดสตูล ได้ขอให้ศาลจังหวัดสตูลส่งเรื่องศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย และขอให้โจทก์รอการบังคับคดีและดำเนินกระบวนพิจารณาในขั้นอุทธรณ์ ไว้ชั่วคราวจนกว่าศาล รัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยชี้ขาด
:: คำวินิจฉัยที่ 9/2541 อ่าน
:: เรื่อง ศาลจังหวัดสุพรรณบุรีส่งเรื่อง ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย กรณีพระราชบัญญัติสุขาภิบาล ประกอบพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลขัดต่อรัฐธรรมนูญ
:: ผู้ร้อง นายวันชาติ โอสุคนธ์ทิพย์
:: คำวินิจฉัยที่ 10/2541 อ่าน
:: เรื่อง เทศบาลตำบลท่าข้าม ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย ปัญหาข้อกฎหมายกี่ยวกับ วาระการดำรงตำแหน่งของ สมาชิกสภาเทศบาล
:: ผู้ร้อง เทศบาลท่าข้ามอำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
:: คำวินิจฉัยที่ 11/2541 อ่าน
:: เรื่อง ศาลจังหวัดนนทบุรี ขอให้ส่งความเห็นกรณีคู่ความโต้แย้งว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ศาลใช้บังคับ แก่คดี ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ เพื่อศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
:: ผู้ร้อง นางศิริพร พรสุทธิชัยพงศ์
:: คำวินิจฉัยที่ 12/2541 อ่าน
:: เรื่อง ศาลแพ่งส่งความเห็นของ คู่ความซึ่งโต้แย้งว่า พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ขัดต่อรัฐธรรมนูญ เพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
:: ผู้ร้อง บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ ตะวันออกฟายแน้นซ์ (1991) จำกัด (มหาชน)
:: คำวินิจฉัยที่ 13-14/2541 อ่าน
:: เรื่อง ประธานวุฒิสภาส่งเรื่องสมาชิกวุฒิสภาเห็นว่า ร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. …. และร่างพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. …. ตราขึ้นโดย ไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ เพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย และเรื่อง ประธานสภาผู้แทนราษฎร ส่งเรื่องสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เห็นว่าร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. …. ตราขึ้นโดย ไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ เพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย (รวมพิจารณา)
:: ผู้ร้อง 1. ประธานวุฒิสภา 2. ประธานสภาผู้แทนราษฎร
:: คำวินิจฉัยที่ 15/2541 อ่าน
:: เรื่อง คณะกรรมการเลือกตั้ง ขอคำวินิจฉัยในการเสียสิทธิ ของบุคคลซึ่งไม่ไปเลือกตั้ง
:: ผู้ร้อง คณะกรรมการการเลือกตั้ง
:: คำวินิจฉัยที่ 16/2541 อ่าน
:: เรื่อง ศาลฎีกาส่งความเห็นของโจทก์ (นายโกสุมภ์ ตาละโสภณ) ในคดี อาญาที่โต้แย้งว่าประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาเพื่อศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย
:: ผู้ร้อง นายโกสุมภ์ ตาละโสภณ

:: คัดจาก เครือข่ายกฎหมายมหาชน

 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update