กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12-35 36 37 38-40 41 42-43 44 45 46 47 49 50 51-52 53 54  
 
:: คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ปี 2542


  :: คำวินิจฉัยที่ 1/2542 อ่าน
:: เรื่อง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จำนวน 12 คน ได้ยื่นคำร้อง (อุทธรณ์) ต่อศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อพิจารณาวินิจฉัยมติของพรรคประชากรไทย มีลักษณะตาม มาตรา 47 วรรคสามของรัฐธรรมนูญ
:: ผู้ร้อง นายวัฒนา อัศวเหม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และคณะ รวม 12 คน
:: คำวินิจฉัยที่ 2/2542 อ่าน
:: เรื่อง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอให้สั่งยุบพรรคปฏิรูป
:: ผู้ร้อง นายทะเบียนพรรคการเมือง
:: คำวินิจฉัยที่ 3/2542 อ่าน
:: เรื่อง ประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งความเห็น ของ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเห็นว่าร่างพระราชบัญญัติ ล้มละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตาม บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ เพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย
:: ผู้ร้อง นายทะเบียนพรรคการเมือง
:: คำวินิจฉัยที่ 4/2542 อ่าน
:: เรื่อง ศาลจังหวัดสงขลาส่งข้อโต้แย้งของจำเลย (นายเกรียงศักดิ์ แซ่เล่า) ให้ศาลรัฐธรรมนูญ พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 264
:: ผู้ร้อง นายเกรียงศักดิ์ แซ่เล่า
:: คำวินิจฉัยที่ 5/2542 อ่าน
:: เรื่อง ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ส่งความเห็นของจำเลย (บริษัทพาต้าอินเตอร์ดีพาร์ทเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด กับพวก) เพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
:: ผู้ร้อง ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ ส่ง (บริษัทพาต้าอินเตอร์ดีพาร์ทเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด กับพวก)
:: คำวินิจฉัยที่ 6/2542 อ่าน
:: เรื่อง คณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยอำนาจหน้าที่ ของ คณะกรรมการ การเลือกตั้ง
:: ผู้ร้อง คณะกรรมการ การเลือกตั้ง
:: คำวินิจฉัยที่ 7/2542 อ่าน
:: เรื่อง คณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยอำนาจหน้าที่ ของ คณะกรรมการ การเลือกตั้ง
:: ผู้ร้อง คณะกรรมการ การเลือกตั้ง
:: คำวินิจฉัยที่ 8/2542 อ่าน
:: เรื่อง คณะกรรมการการเลือกตั้งขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยชี้ขาดการบังคับใช้บทบัญญัติ มาตรา 315 ของรัฐธรรมนูญ
:: ผู้ร้อง คณะกรรมการ การเลือกตั้ง
:: คำวินิจฉัยที่ 9/2542 อ่าน
:: เรื่อง ศาลจังหวัดหล่มสักส่งข้อโต้แย้งของจำเลย (บริษัท หล่มสักเมืองใหม่ จำกัด กับพวก) ให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 264
:: ผู้ร้อง ศาลจังหวัดหล่มสัก ส่ง (บริษัท หล่มสักเมืองใหม่ จำกัด กับพวก)
:: คำวินิจฉัยที่ 10/2542 อ่าน
:: เรื่อง ศาลแพ่งส่งข้อโต้แย้งของจำเลย (บริษัท ริเวอร์กรุ๊ป จำกัด กับพวก) เพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ พิจารณาวินิจฉัย ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 264
:: ผู้ร้อง ศาลแพ่ง ส่ง (บริษัท ริเวอร์กรุ๊ป จำกัด กับพวก)
:: คำวินิจฉัยที่ 11/2542 อ่าน
:: เรื่อง ประธานรัฐสภาขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยว่าหนังสือแจ้งความจำนงขอรับความ ช่วยเหลือทางวิชาการและการเงินที่รัฐบาลมีไปถึงกองทุนการเงินระหว่างประเทศ เป็น หนังสือสัญญาที่จะต้องได้รับความเห็นชอบของรัฐสภา ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 224 วรรคสอง หรือไม่
:: ผู้ร้อง ประธานรัฐสภา
:: คำวินิจฉัยที่ 12-35/2542 อ่าน
:: เรื่อง ศาลจังหวัดหล่มสักส่งข้อโต้แย้งของจำเลย เพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 264
:: ผู้ร้อง ศาลจังหวัดหล่มสัก
:: คำวินิจฉัยที่ 36/2542 อ่าน
:: เรื่อง ประธานสภาผู้แทนราษฎรขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสถานภาพของการเป็นรัฐมนตรี ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 216 (4)
:: ผู้ร้อง ประธานสภาผู้แทนราษฎร
:: คำวินิจฉัยที่ 37/2542 อ่าน
:: เรื่อง ประธานวุฒิสภาส่งความเห็นของสมาชิกวุฒิสภาซึ่งเห็นว่าร่างพระราชบัญญัติ ประกอบ รัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา พ.ศ. …. มีข้อความขัดต่อรัฐธรรมนูญเพื่อ ให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย
:: ผู้ร้อง ประธานรัฐสภา
:: คำวินิจฉัยที่ 38-40/2542 อ่าน
:: เรื่อง ศาลแพ่งกรุงเทพใต้และศาลจังหวัดสุพรรณบุรีส่งข้อโต้แย้งของจำเลย เพื่อขอให้ศาล รัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 264
:: ผู้ร้อง ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ และศาลจังหวัดสุพรรณบุรี
:: คำวินิจฉัยที่ 41/2542 อ่าน
:: เรื่อง ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ส่งคำร้องของจำเลย (บริษัท วิสต้า แลนด์ จำกัด กับพวก) เพื่อขอให้ ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 264
:: ผู้ร้อง ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ บริษัท วิสต้า แลนด์ จำกัด กับพวก
:: คำวินิจฉัยที่ 42-43/2542 อ่าน
:: เรื่อง ศาลจังหวัดสีคิ้วส่งความเห็นของจำเลย เพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตาม รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 264
:: ผู้ร้อง ศาลจังหวัดสีคิ้ว
:: คำวินิจฉัยที่ 44/2542 อ่าน
:: เรื่อง ศาลแขวงนครสวรรค์ส่งความเห็นของคู่ความซึ่งโต้แย้งว่าพระราชบัญญัติ สุขาภิบาล พ.ศ. 2495 ขัดต่อรัฐธรรมนูญ เพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
:: ผู้ร้อง ศาลแขวงนครสวรรค์
:: คำวินิจฉัยที่ 45/2542 อ่าน
:: เรื่อง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอให้สั่งยุบพรรคมหาราษฎร์ธิปัตย์
:: ผู้ร้อง นายทะเบียนพรรคการเมือง
:: คำวินิจฉัยที่ 46/2542 อ่าน
:: เรื่อง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอให้สั่งยุบพรรคชีวิตใหม่
:: ผู้ร้อง นายทะเบียนพรรคการเมือง
:: คำวินิจฉัยที่ 47/2542 อ่าน
:: เรื่อง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอให้สั่งยุบพรรคชาตินิยม
:: ผู้ร้อง นายทะเบียนพรรคการเมือง
:: คำวินิจฉัยที่ 49/2542 อ่าน
:: เรื่อง ประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งคำร้องของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยสมาชิกภาพของนายชาญชัย อิสระเสนารักษ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัด นครนายก
:: ผู้ร้อง ประธานสภาผู้แทนราษฎร
:: คำวินิจฉัยที่ 50/2542 อ่าน
:: เรื่อง ประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งความเห็นของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเห็นว่าร่างพระราชบัญญัติ ทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. …. มีข้อความขัดหรือแย้ง หรือตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติของ รัฐธรรมนูญ เพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย
:: ผู้ร้อง ประธานสภาผู้แทนราษฎร
:: คำวินิจฉัยที่ 51-52/2542 อ่าน
:: เรื่อง ประธานรัฐสภาส่งความเห็นของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 266 กรณีคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้ง เป็นสมาชิกวุฒิสภา
:: ผู้ร้อง ประธานรัฐสภา
:: คำวินิจฉัยที่ 53/2542 อ่าน
:: เรื่อง วุฒิสภาขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง เป็นสมาชิกวุฒิสภา ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
:: ผู้ร้อง วุฒิสภา
:: คำวินิจฉัยที่ 54/2542 อ่าน
:: เรื่อง ประธานรัฐสภาขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 266 กรณีปัญหาการแต่งตั้งตุลาการในศาลปกครองสูงสุด
:: ผู้ร้อง ประธานรัฐสภา

:: คัดจาก เครือข่ายกฎหมายมหาชน

 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update