กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14-15 16-19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34-53 54-55 56 57 58-62 63 64  
 
:: คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ปี 2543

  :: คำวินิจฉัยที่ 1/2543 อ่าน
:: เรื่อง ศาลอาญากรุงเทพใต้ส่งคำร้องของจำเลยในคดีอาญาหมายเลขดำที่ 990/2536 เพื่อขอให้ ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 264
:: ผู้ร้อง ศาลอาญากรุงเทพใต้ (นายรังสรรค์ ต่อสุวรรณ และพวก ส่ง)
:: คำวินิจฉัยที่ 2/2543 อ่าน
:: เรื่อง ศาลอาญาส่งคำร้องของโจทก์ในคดีอาญาหมายเลขดำที่ 7109/2540 เพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 264
:: ผู้ร้อง ศาลอาญา
:: คำวินิจฉัยที่ 3/2543 อ่าน
:: เรื่อง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอให้สั่งยุบพรรคชาติสามัคคี
:: ผู้ร้อง นายทะเบียนพรรคการเมือง
:: คำวินิจฉัยที่ 4/2543 อ่าน
:: เรื่อง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอให้สั่งยุบพรรคไทยก้าวหน้า
:: ผู้ร้อง นายทะเบียนพรรคการเมือง
:: คำวินิจฉัยที่ 5/2543 อ่าน
:: เรื่อง ประธานรัฐสภาขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 266 กรณี คณะกรรมการการเลือกตั้งวินิจฉัยลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภา
:: ผู้ร้อง ประธานรัฐสภา
:: คำวินิจฉัยที่ 6/2543 อ่าน
:: เรื่อง คณะกรรมการการเลือกตั้งขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยขอบเขตการใช้บังคับ ตาม มาตรา 68 ของรัฐธรรมนูญ
:: ผู้ร้อง คณะกรรมการการเลือกตั้ง
:: คำวินิจฉัยที่ 7/2543 อ่าน
:: เรื่อง ศาลแพ่งส่งคำโต้แย้งของจำเลย (นางสาวเซียม แฟมไธสง) เพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 264
:: ผู้ร้อง ศาลแพ่ง
:: คำวินิจฉัยที่ 8/2543 อ่าน
:: เรื่อง ศาลจังหวัดสงขลาส่งคำโต้แย้งของจำเลย (นายอนันต์ จันทรัตน์ กับพวก) เพื่อขอให้ศาล รัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 264
:: ผู้ร้อง ศาลจังหวัดสงขลา
:: คำวินิจฉัยที่ 9/2543 อ่าน
:: เรื่อง ศาลจังหวัดสงขลาส่งคำโต้แย้งของจำเลย (นายฉลาด นำเอกลาภ) เพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 264
:: ผู้ร้อง ศาลจังหวัดสงขลา
:: คำวินิจฉัยที่ 10/2543 อ่าน
:: เรื่อง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยชี้ขาด ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 295 กรณีนายอนันต์ ศวัสตนานนท์ จงใจไม่ยื่นบัญชีแสดง รายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบ
:: ผู้ร้อง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
:: คำวินิจฉัยที่ 11/2543 อ่าน
:: เรื่อง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยชี้ขาด ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 295 กรณีนายชัชชัย สุเมธโชติเมธา จงใจไม่ยื่นบัญชีแสดง รายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบ
:: ผู้ร้อง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
:: คำวินิจฉัยที่ 12/2543 อ่าน
:: เรื่อง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยชี้ขาด ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 295 กรณีนายสุขุม เชิดชื่น สมาชิกวุฒิสภา จงใจไม่ยื่นเอกสารประกอบบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน
:: ผู้ร้อง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
:: คำวินิจฉัยที่ 13/2543 อ่าน
:: เรื่อง คณะกรรมการการเลือกตั้งขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 266 กรณีอำนาจหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการการเลือกตั้งกับศาลยุติธรรม
:: ผู้ร้อง คณะกรรมการการเลือกตั้ง
:: คำวินิจฉัยที่ 14-15/2543 อ่าน
:: เรื่อง ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาส่งคำโต้แย้งของจำเลยเพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ พิจารณาวินิจฉัย ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 264
:: ผู้ร้อง ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
:: คำวินิจฉัยที่ 16-19/2543 อ่าน
:: เรื่อง ศาลจังหวัดสุพรรณบุรีส่งคำโต้แย้งของจำเลยเพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 264
:: ผู้ร้อง ศาลจังหวัดสุพรรณบุรี
:: คำวินิจฉัยที่ 20/2543 อ่าน
:: เรื่อง ประธานรัฐสภาขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 266 กรณีปัญหาเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของวุฒิสภา
:: ผู้ร้อง ประธานรัฐสภา
:: คำวินิจฉัยที่ 21/2543 อ่าน
:: เรื่อง ประธานวุฒิสภาส่งความเห็นของสมาชิกวุฒิสภาให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า ร่างพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. …. มีข้อความที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
:: ผู้ร้อง ประธานวุฒิสภา
:: คำวินิจฉัยที่ 22/2543 อ่าน
:: เรื่อง ประธานวุฒิสภาส่งความเห็นของสมาชิกวุฒิสภาให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 262 วรรคหนึ่ง (1) ว่า ร่างพระราชบัญญัติ การจัดการหุ้นส่วนและหุ้นของรัฐมนตรี พ.ศ. …. มีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
:: ผู้ร้อง ประธานวุฒิสภา
:: คำวินิจฉัยที่ 23/2543 อ่าน
:: เรื่อง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยชี้ขาด ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 295 กรณีนายจิรายุ จรัสเสถียร จงใจยื่นบัญชีแสดงรายการ ทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบด้วยข้อความอันเป็นเท็จ
:: ผู้ร้อง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
:: คำวินิจฉัยที่ 24/2543 อ่าน
:: เรื่อง ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ก่อนประกาศผล การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 ขัดต่อรัฐธรรมนูญ
:: ผู้ร้อง ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา
:: คำวินิจฉัยที่ 25/2543 อ่าน
:: เรื่อง ศาลจังหวัดลำปางส่งคำโต้แย้งของโจทก์ (นายนิรันดร์ จิวะสันติการ) ในคดีแพ่งหมายเลขดำ ที่ 962/2543 กรณีระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ เพื่อขอ ให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 264
:: ผู้ร้อง ศาลจังหวัดลำปาง
:: คำวินิจฉัยที่ 26/2543 อ่าน
:: เรื่อง ปัญหาเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของคณะรัฐมนตรีในการออกพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุม รัฐสภาสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติ
:: ผู้ร้อง คณะรัฐมนตรี
:: คำวินิจฉัยที่ 27/2543 อ่าน
:: เรื่อง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยชี้ขาด ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 295 กรณีนายโกศล ศรีสังข์ จงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการ ทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบ
:: ผู้ร้อง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
:: คำวินิจฉัยที่ 28/2543 อ่าน
:: เรื่อง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยชี้ขาด ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 295 กรณีนายมะฮูเซ็น มะสุยี จงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการ ทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบ
:: ผู้ร้อง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
:: คำวินิจฉัยที่ 29/2543 อ่าน
:: เรื่อง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอให้สั่งยุบพรรคธรรมรัฐ
:: ผู้ร้อง นายทะเบียนพรรคการเมือง
:: คำวินิจฉัยที่ 30/2543 อ่าน
:: เรื่อง ผู้ขอจัดตั้งพรรคนำชัยขอให้วินิจฉัยชี้ขาดคำสั่งของนายทะเบียนพรรคการเมือง
:: ผู้ร้อง ผู้ขอจัดตั้งพรรคนำชัย
:: คำวินิจฉัยที่ 31/2543 อ่าน
:: เรื่อง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยชี้ขาด ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 295 กรณีพลตรี สนั่น ขจรประศาสน์ จงใจยื่นบัญชีแสดง รายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบด้วยข้อความอันเป็นเท็จ
:: ผู้ร้อง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
:: คำวินิจฉัยที่ 32/2543 อ่าน
:: เรื่อง ประธานรัฐสภาขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 266 กรณีคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. .... ของสภาผู้แทนราษฎร และกรรมาธิการวิสามัญ ฯ มีอำนาจขอ หรือเพิ่มเติมรายการหรือจำนวนในรายการของร่างพระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ฯ ได้หรือไม่
:: ผู้ร้อง ประธานรัฐสภา
:: คำวินิจฉัยที่ 33/2543 อ่าน
:: เรื่อง อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพเป็นหนังสือสัญญาที่มีบทเปลี่ยนแปลงเขต อำนาจแห่งรัฐ ซึ่งต้องได้รับความเห็นชอบของรัฐสภา ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 224 วรรคสอง หรือไม่
:: ผู้ร้อง คณะรัฐมนตรี
:: คำวินิจฉัยที่ 34-53/2543 อ่าน
:: เรื่อง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 286 วรรคหนึ่ง (3) ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 30 หรือไม่ (นายสาธิต นครินทร์สาคร และผู้ร้อง อื่น รวม 20 คำร้อง)
:: ผู้ร้อง ศาลแขวงตลิ่งชัน และศาลแพ่งธนบุรี (นายสาธิต นครินทร์สาคร และผู้ร้อง อื่น ส่ง)
:: คำวินิจฉัยที่ 54-55/2543 อ่าน
:: เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและ สมาชิกวุฒิสภา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มาตรา 17 (เพิ่ม มาตรา 85/1 มาตรา 85/3 มาตรา 85/8 และ มาตรา 85/9 ) มีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
:: ผู้ร้อง ประธานวุฒิสภา
:: คำวินิจฉัยที่ 56/2543 อ่าน
:: เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มาตรา 22 (เพิ่ม มาตรา 113/1 วรรคสาม และวรรคสี่) มีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
:: ผู้ร้อง ประธานสภาผู้แทนราษฎร
:: คำวินิจฉัยที่ 57/2543 อ่าน
:: เรื่อง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (นายเนวิน ชิดชอบ) ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยว่า มติของพรรคเอกภาพ มีลักษณะ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 47 วรรคสาม
:: ผู้ร้อง นายเนวิน ชิดชอบ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดบุรีรัมย์
:: คำวินิจฉัยที่ 58-62/2543 อ่าน
:: เรื่อง พระราชบัญญัติ องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
:: ผู้ร้อง องค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลตำบลเกาะพะงันองค์การบริหารส่วน ตำบลบ้านใต้องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพะงัน
:: คำวินิจฉัยที่ 63/2543 อ่าน
:: เรื่อง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ขอให้วินิจฉัยอำนาจหน้าที่ในการวินิจฉัยร่างพระราชบัญญัติ ฯ และการกระทำของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ฯ
:: ผู้ร้อง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
:: คำวินิจฉัยที่ 64/2543 อ่าน
:: เรื่อง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอให้สั่งยุบพรรครักชาติ
:: ผู้ร้อง นายทะเบียนพรรคการเมือง

:: คัดจาก เครือข่ายกฎหมายมหาชน

 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update