กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

     
   
คำวินิจฉัยที่ 24/2544
วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2544
เรื่อง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอให้สั่งยุบพรรครามสยาม


นายทะเบียนพรรคการเมืองยื่นคำร้อง ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2544 ขอให้ ศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรครามสยาม ตามพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2541 มาตรา 65 วรรคสอง
ข้อเท็จจริงตามคำร้องและเอกสารประกอบคำร้องสรุปได้ว่า นายทะเบียนพรรคการเมือง ได้รับแจ้งจากพรรครามสยามว่า ในคราวประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2544 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2544 มีมติดังนี้ (1) เปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรครามสยาม พ.ศ. 2541 (ฉบับแก้ไข) โดยให้ยกเลิกความใน ข้อ 67 และให้ใช้ความดังต่อไปนี้แทน "ข้อ 67 พรรครามสยามมีความมุ่งมั่น ที่จะสนับสนุนการสถาปนาระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขให้มั่นคงสถาพร สืบไป ฉะนั้น สมาชิกพรรคจะช่วยกันดำรงรักษาพรรคให้คงอยู่คู่ปวงชนชาวไทยจนสุดความสามารถ เว้นไว้แต่ที่ประชุมใหญ่จะมีมติให้ยุบเลิกพรรคหรือรวมกับพรรคอื่น โดยมีมติในที่ประชุมไม่น้อยกว่า สองในสาม" และ (2) เห็นด้วยเป็นเอกฉันท์ให้ยุบเลิกพรรครามสยาม เพื่อเปลี่ยนแปลงรูปแบบการ ทำกิจกรรมทางการเมืองในลักษณะอื่นต่อไป และนายทะเบียนพรรคการเมืองตอบรับการเปลี่ยนแปลง ข้อบังคับพรรครามสยามดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2541 มาตรา 33 กรณีมีเหตุให้ยุบพรรคการเมืองได้ ตาม มาตรา 65 วรรคหนึ่ง (1) นายทะเบียนพรรคการเมืองจึงยื่นคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพรรครามสยาม ตาม มาตรา 65 วรรคสอง
ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้รับคำร้องไว้ดำเนินการและให้รับไว้พิจารณาวินิจฉัยต่อไป พร้อมทั้งส่งสำเนาคำร้องให้พรรครามสยามทราบ หากพรรครามสยามประสงค์จะชี้แจงก็ให้กระทำได้
หัวหน้าพรรครามสยาม มีหนังสือลงวันที่ 1 สิงหาคม 2544 ชี้แจงเพิ่มเติมต่อ ศาลรัฐธรรมนูญว่า พรรครามสยามมีเจตนายุบพรรคโดยสุจริต เนื่องจากพิจารณาเห็นว่า ปัจจุบันมีพรรค การเมืองพรรคเล็กพรรคน้อยจำนวนมาก แม้รัฐธรรมนูญจะให้สิทธิเสรีภาพในการตั้งพรรคการเมืองอย่าง เต็มที่ แต่พรรคการเมืองจำนวนมากขาดคุณภาพในการสร้างสรรค์งานทางการเมือง ไม่เกิดประโยชน์ กับการพัฒนาการเมืองไทย พรรครามสยามในคราวประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2544 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2544 สมาชิกพรรคเห็นว่า การทำกิจกรรมทางการเมืองให้มีคุณภาพนั้น ไม่จำเป็น ต้องทำในรูปของพรรคการเมืองก็ได้ และอาจทำได้คล่องตัวกว่าด้วย รวมทั้ง ควรเสริมสร้างแนวคิด ที่ดีในทางการเมืองได้ โดยไม่จำเป็นต้องอาศัยรูปแบบพรรคการเมือง จึงขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ มีคำสั่งยุบพรรครามสยามได้
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาคำร้อง เอกสารประกอบคำร้อง และคำชี้แจงของพรรค รามสยามแล้ว มีประเด็นต้องพิจารณาวินิจฉัยว่า กรณีมีเหตุที่จะสั่งให้ยุบพรรครามสยาม ตามคำร้อง ของนายทะเบียนพรรคการเมือง หรือไม่
พิจารณาแล้วเห็นว่า การที่นายทะเบียนพรรคการเมืองยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ ขอให้มีคำสั่งยุบพรรครามสยาม เนื่องจากพรรครามสยามโดยที่ประชุมใหญ่มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้ยุบ พรรครามสยาม ตามข้อบังคับพรรครามสยาม พ.ศ. 2541 (ฉบับแก้ไข) (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ. 2544) ข้อ 67 ซึ่งกำหนดว่า "พรรครามสยามมีความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนการสถาปนาระบอบ ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขให้มั่นคงสถาพรสืบไป ฉะนั้น สมาชิกพรรคจะช่วยกัน ดำรงรักษาพรรคให้คงอยู่คู่ปวงชนชาวไทยจนสุดความสามารถ เว้นไว้แต่ที่ประชุมใหญ่จะมีมติให้ยุบเลิก พรรคหรือรวมกับพรรคอื่น โดยมีมติในที่ประชุมไม่น้อยกว่าสองในสาม" และโดยที่พระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2541 มาตรา 65 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า "พรรคการเมืองย่อมเลิกหรือยุบด้วยเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังต่อไปนี้ (1) มีเหตุต้องเลิกตามข้อบังคับพรรคการเมือง" และวรรคสอง บัญญัติว่า "เมื่อปรากฏต่อนายทะเบียนว่า พรรคการเมืองใดมีเหตุตามที่ระบุไว้ใน (1) (2) (3) หรือ (5) ให้นายทะเบียนยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ความปรากฏต่อนายทะเบียน เมื่อศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่า มีเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นกับพรรคการเมืองตามคำร้องของนายทะเบียน ให้ศาลรัฐธรรมนูญสั่งให้ยุบพรรคการเมืองนั้น" เมื่อพรรครามสยามมีเหตุต้องเลิกพรรคตามข้อบังคับพรรครามสยาม กรณีจึงมีเหตุที่จะสั่งยุบพรรครามสยามได้ ตามพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2541 มาตรา 65 วรรคหนึ่ง (1)
โดยเหตุดังได้วินิจฉัยข้างต้น ศาลรัฐธรรมนูญจึงอาศัยอำนาจ ตามพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2541 มาตรา 65 วรรคสอง สั่งให้ยุบพรรครามสยาม


(นายจุมพล ณ สงขลา) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (พลโท จุล อติเรก) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (นายปรีชา เฉลิมวณิชย์) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (นายผัน จันทรปาน) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (นายมงคล สระฏัน) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (นายสุจิต บุญบงการ) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (นายสุจินดา ยงสุนทร) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (นายสุวิทย์ ธีรพงษ์) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (นายอนันต์ เกตุวงศ์ ) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (นายอมร รักษาสัตย์) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (นายอิสสระ นิติทัณฑ์ประภาศ) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (นายอุระ หวังอ้อมกลาง) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ


 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update