กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

     
   
คำวินิจฉัยที่ 28/2544
วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2544
เรื่อง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอให้ศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคเสรีธรรม เพื่อรวมพรรค เสรีธรรมเข้ากับพรรคไทยรักไทยที่เป็นพรรคการเมืองหลัก


นายทะเบียนพรรคการเมืองยื่นคำร้อง ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2544 ขอให้ ศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคเสรีธรรม เพื่อรวมพรรคเสรีธรรมเข้ากับพรรคไทยรักไทยที่เป็นพรรค การเมืองหลัก ตามพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2541 มาตรา 65 วรรคสอง ประกอบ มาตรา 73
ข้อเท็จจริงตามคำร้องและเอกสารประกอบคำร้องสรุปได้ว่า หัวหน้าพรรคเสรีธรรมและ หัวหน้าพรรคไทยรักไทยได้ร่วมกันแจ้งการรวมพรรคเสรีธรรมเข้าเป็นพรรคการเมืองเดียวกันกับพรรค ไทยรักไทยซึ่งเป็นพรรคการเมืองหลัก ในการรวมพรรคการเมืองดังกล่าวนี้ ทั้งสองพรรคการเมืองได้ ดำเนินการถูกต้องตามพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2541 ซึ่งการ รวมพรรคการเมืองจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่ของแต่ละพรรคการเมืองที่จะรวมกัน โดยที่ประชุมใหญ่วิสามัญของพรรคเสรีธรรม ครั้งที่ 1/2544 มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2544 และที่ประชุมใหญ่วิสามัญของพรรคไทยรักไทย ครั้งที่ 1/2544 มีมติเป็น เอกฉันท์เห็นชอบ เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2544 และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2541 มาตรา 73 วรรคสอง ที่บัญญัติว่า เมื่อที่ประชุมใหญ่ ของแต่ละพรรคการเมืองเห็นชอบให้รวมกันแล้ว ให้หัวหน้าพรรคการเมืองที่จะรวมกันทุกพรรคการเมือง ร่วมกันแจ้งการรวมพรรคการเมืองต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง และให้นายทะเบียนพรรคการเมือง ดำเนินการตาม มาตรา 65 วรรคสอง กล่าวคือ ให้ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญภายในสิบห้าวันนับแต่ วันที่ความปรากฏต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองเพื่อศาลรัฐธรรมนูญสั่งให้พรรคการเมืองที่รวมเข้ากับ อีกพรรคการเมืองที่เป็นหลักนั้นยุบไป นายทะเบียนพรรคการเมืองจึงขอให้ศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรค เสรีธรรมเนื่องจากไปรวมกับพรรคไทยรักไทยต่อไป
ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้รับคำร้องไว้ดำเนินการ และให้รับไว้พิจารณาวินิจฉัยต่อไป พร้อมทั้งส่งสำเนาคำร้องดังกล่าวให้พรรคเสรีธรรม และพรรคไทยรักไทย เพื่อยื่นคำชี้แจงตามข้อกำหนด ศาลรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2541
หัวหน้าพรรคเสรีธรรม มีหนังสือลงวันที่ 6 สิงหาคม 2544 ชี้แจงต่อศาลรัฐธรรมนูญ สรุปได้ว่า ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรคเสรีธรรมตามที่นายทะเบียนพรรคการเมืองร้องขอ และหัวหน้า พรรคไทยรักไทย มีหนังสือลงวันที่ 9 สิงหาคม 2544 ชี้แจงต่อศาลรัฐธรรมนูญ สรุปได้ว่า พรรคไทยรักไทยไม่โต้แย้งหรือคัดค้านคำร้องของนายทะเบียนพรรคการเมือง ที่ยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อขอให้สั่งยุบพรรคเสรีธรรมรวมเข้ากับพรรคไทยรักไทยที่เป็นพรรคการเมืองหลัก
ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญต้องวินิจฉัยในเบื้องต้นว่า ศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจพิจารณา วินิจฉัยเรื่องนี้หรือไม่
พิจารณาแล้วเห็นว่า ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ 6/2541 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2541 กรณีรวมพรรคการเมืองหลายพรรคการเมืองเข้าเป็นพรรคการเมืองเดียว ตามพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง ฯ มาตรา 73 คือการยุบพรรคมวลชน เข้ากับพรรคความหวังใหม่ ซึ่งปรากฏในคำวินิจฉัยในประเด็นนี้ตอนหนึ่งว่า "พิจารณาแล้ว นอกจาก ศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจสั่งยุบพรรคการเมือง ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 63 ได้แล้วยังกำหนดให้มีอำนาจ ตามพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง มาตรา 65 (4) อีก และให้ศาลรัฐธรรมนูญ มีคำสั่งยุบพรรคการเมืองตาม มาตรา 65 (1) (2) (3) และ (5) ได้ด้วย เพราะเป็นเรื่องการยุบพรรค การเมืองทำนองเดียวกันกับการสั่งยุบพรรคการเมือง ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 63 และได้บัญญัติไว้ใน มาตรา 72 ว่า ถ้าพรรคการเมืองที่ถูกสั่งยุบแล้ว ให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่สังกัดพรรคการเมือง ที่ถูกสั่งยุบนั้นต้องดำเนินการอย่างไร จะเห็นได้ว่า บัญญัติไว้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ มาตรา 118 (9) เช่นกัน โดยเหตุที่พระราชบัญญัติ พรรคการเมือง พ.ศ. 2524 กำหนดเรื่องการยุบพรรคการเมืองว่า จะต้องให้นายทะเบียนพรรคการเมืองยื่นคำร้องเพื่อให้ศาลฎีกามีคำสั่งยุบพรรคการเมือง แต่เมื่อพระราชบัญญัติ พรรคการเมือง พ.ศ. 2524 ถูกยกเลิกไป จึงได้มีการบัญญัติให้ศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจสั่ง ยุบพรรคการเมือง พิจารณาแล้วเห็นว่า กฎหมายที่ให้อำนาจศาลรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายประกอบ รัฐธรรมนูญบัญญัติขึ้นโดยอาศัยอำนาจ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 328 (2) และกล่าวถึงเรื่องการเลิก และการยุบพรรคการเมืองไว้แล้ว แม้จะไม่ได้ระบุไว้อย่างชัดแจ้งว่า การสั่งยุบพรรคการเมืองเป็นอำนาจ ของศาลรัฐธรรมนูญก็ตาม แต่การสั่งยุบพรรคการเมืองนั้นศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจตามรัฐธรรมนูญ อยู่แล้ว ฉะนั้น การที่กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญให้ศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจสั่งยุบพรรคการเมือง ในกรณีอื่นด้วยนั้น ซึ่งมิใช่เป็นการให้อำนาจนอกเหนือตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดเพราะเป็นเรื่องการ สั่งยุบพรรคการเมืองโดยเฉพาะ จึงวินิจฉัยว่า ศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจพิจารณาวินิจฉัยคำร้องของ นายทะเบียนพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2541 กรณีขอให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพรรคการเมืองได้" ปัญหาที่ศาลรัฐธรรมนูญจะต้องวินิจฉัยต่อไปว่า มีเหตุที่จะต้องสั่งให้ยุบพรรคเสรีธรรม ตามคำร้องของนายทะเบียนพรรคการเมืองหรือไม่ พิจารณาตามคำร้อง เอกสารประกอบคำร้อง และ คำชี้แจงของพรรคเสรีธรรม และพรรคไทยรักไทยแล้วได้ความว่า ที่ประชุมใหญ่วิสามัญของพรรค เสรีธรรมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้ไปรวมกับพรรคไทยรักไทย และที่ประชุมใหญ่วิสามัญของพรรค ไทยรักไทยมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้พรรคเสรีธรรมรวมกับพรรคไทยรักไทย จากนั้นหัวหน้าพรรค เสรีธรรมและหัวหน้าพรรคไทยรักไทยร่วมกันแจ้งการรวมพรรคเสรีธรรมเข้ากับพรรคไทยรักไทย ซึ่งเป็น พรรคการเมืองที่เป็นหลักต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2544 นายทะเบียน จึงต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2541 มาตรา 73 ซึ่งบัญญัติว่า
" มาตรา 73 ในกรณีที่การรวมพรรคการเมืองเป็นการรวมพรรคการเมืองหนึ่งหรือหลาย พรรคการเมืองเข้าเป็นพรรคการเมืองเดียวกันกับอีกพรรคการเมืองหนึ่งที่เป็นหลัก ให้พรรคการเมืองที่จะ รวมกันขอความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่ของแต่ละพรรคการเมือง
เมื่อที่ประชุมใหญ่ของแต่ละพรรคการเมืองเห็นชอบให้รวมกันแล้ว ให้หัวหน้าพรรค การเมืองที่จะรวมกันทุกพรรคการเมืองร่วมกันแจ้งการรวมพรรคการเมืองต่อนายทะเบียน และให้ นายทะเบียนดำเนินการตาม มาตรา 65 วรรคสอง เพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญสั่งให้พรรคการเมืองที่รวม เข้ากับอีกพรรคการเมืองที่เป็นหลักนั้นยุบไปนับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่ง และให้นำ มาตรา 72 มาใช้บังคับโดยอนุโลม"
พิจารณาตามข้อเท็จจริงของคำร้องและพยานหลักฐานประกอบคำร้อง ได้ความว่า พรรคเสรีธรรมและพรรคไทยรักไทยดำเนินการตามเงื่อนไขตามพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2541 มาตรา 73 และหัวหน้าพรรคการเมืองทั้งสองได้ร่วมกันแจ้งการ รวมพรรคการเมืองต่อนายทะเบียนด้วย จึงมีเหตุที่ศาลรัฐธรรมนูญจะสั่งยุบพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2541 มาตรา 65 วรรคหนึ่ง (3) ได้
โดยเหตุผลดังได้วินิจฉัยข้างต้น ศาลรัฐธรรมนูญจึงอาศัยอำนาจ ตามพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2541 มาตรา 65 วรรคสอง สั่งให้ยุบพรรคเสรีธรรม


(นายจุมพล ณ สงขลา) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (พลโท จุล อติเรก) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (นายปรีชา เฉลิมวณิชย์) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (นายผัน จันทรปาน) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (นายมงคล สระฏัน) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (นายสุจิต บุญบงการ) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (นายสุจินดา ยงสุนทร) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (นายสุวิทย์ ธีรพงษ์) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (นายอนันต์ เกตุวงศ์ ) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (นายอมร รักษาสัตย์) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (นายอิสสระ นิติทัณฑ์ประภาศ) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (นายอุระ หวังอ้อมกลาง) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ


 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update