กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

     
   
คำวินิจฉัยที่ 30/2544
วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2544
เรื่อง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอให้สั่งยุบพรรคศรัทธาประชาชน


นายทะเบียนพรรคการเมืองยื่นคำร้อง ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2544 ขอให้ ศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคศรัทธาประชาชน ตามพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2541 มาตรา 65 วรรคสอง
ข้อเท็จจริงตามคำร้องและเอกสารประกอบคำร้องสรุปได้ว่า นายทะเบียนพรรคการเมือง ได้รับแจ้งจากพรรคศรัทธาประชาชนว่า ในคราวประชุมใหญ่สามัญพรรคศรัทธาประชาชน ครั้งที่ 2/2544 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2544 มีมติดังนี้ (1) เปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรคศรัทธา ประชาชน ฯ โดยให้ยกเลิกความในข้อ 109 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน "ข้อ 109 พรรคมีความ มุ่งมั่นที่จะสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขให้มั่นคงสถาพรสืบไป ฉะนั้น สมาชิกพรรคจะช่วยกันดำรงรักษาพรรคให้คงอยู่คู่ปวงชนชาวไทยจนสุดความสามารถ เว้นไว้แต่จะถูกยุบหรือเลิกตามกฎหมาย และให้ที่ประชุมใหญ่สามัญพรรคมีมติเห็นชอบอนุมัติให้ยุบหรือเลิกพรรคศรัทธาประชาชนได้" และ (2) เห็นชอบอนุมัติยุบเลิกพรรคศรัทธาประชาชน เนื่องจากพรรคขาดงบประมาณในการดำเนินกิจการของพรรคในด้านต่าง ๆ ทำให้พรรคไม่สามารถ แบกรับภาระต่าง ๆ ได้ และนายทะเบียนพรรคการเมืองได้ตอบรับการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรค ศรัทธาประชาชนดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2541 มาตรา 33 กรณีมีเหตุให้ยุบพรรคการเมืองได้ ตาม มาตรา 65 วรรคหนึ่ง (1) นายทะเบียนพรรค การเมืองจึงยื่นคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพรรคศรัทธาประชาชน ตาม มาตรา 65 วรรคสอง
ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้รับคำร้องไว้ดำเนินการและให้รับไว้พิจารณาวินิจฉัยต่อไป พร้อมทั้งส่งสำเนาคำร้องให้พรรคศรัทธาประชาชนทราบ หากพรรคศรัทธาประชาชนประสงค์จะชี้แจง เพิ่มเติมก็ให้กระทำได้
หัวหน้าพรรคศรัทธาประชาชน มีหนังสือลงวันที่ 5 กันยายน 2544 ชี้แจงเพิ่มเติม ต่อศาลรัฐธรรมนูญว่า ที่ประชุมใหญ่สามัญพรรคศรัทธาประชาชนมีมติเห็นชอบอนุมัติให้ยุบเลิกพรรค ศรัทธาประชาชน เนื่องจากพรรคขาดงบประมาณในการดำเนินกิจการของพรรคในด้านต่าง ๆ ทำให้ พรรคไม่สามารถแบกรับภาระต่าง ๆ ได้ มีเหตุต้องเลิกพรรคการเมืองตามข้อบังคับพรรคศรัทธาประชาชน พ.ศ. 2543 (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2544) ข้อ 109 จึงขอให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบ พรรคศรัทธาประชาชนได้
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาคำร้อง เอกสารประกอบคำร้อง และคำชี้แจงของหัวหน้าพรรค ศรัทธาประชาชนแล้ว มีประเด็นต้องพิจารณาวินิจฉัยว่า กรณีมีเหตุที่จะสั่งให้ยุบพรรคศรัทธาประชาชน ตามคำร้องของนายทะเบียนพรรคการเมือง หรือไม่
พิจารณาแล้วเห็นว่า การที่นายทะเบียนพรรคการเมืองยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ ขอให้มีคำสั่งยุบพรรคศรัทธาประชาชน เนื่องจากพรรคศรัทธาประชาชนโดยที่ประชุมใหญ่มีมติให้ยุบ พรรคศรัทธาประชาชน ตามข้อบังคับพรรคศรัทธาประชาชน พ.ศ. 2543 (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2544) ข้อ 109 ซึ่งกำหนดว่า "พรรคมีความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนการปกครองระบอบ ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขให้มั่นคงสถาพรสืบไป ฉะนั้น สมาชิกพรรค จะช่วยกันดำรงรักษาพรรคให้คงอยู่คู่ปวงชนชาวไทยจนสุดความสามารถ เว้นไว้แต่จะถูกยุบหรือเลิกตามกฎหมาย และให้ที่ประชุมใหญ่สามัญพรรคมีมติเห็นชอบอนุมัติให้ยุบหรือเลิกพรรคศรัทธาประชาชนได้" และโดยที่พระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2541 มาตรา 65 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า "พรรคการเมืองย่อมเลิกหรือยุบด้วยเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังต่อไปนี้ (1) มีเหตุต้องเลิกตามข้อบังคับ พรรคการเมือง" และวรรคสอง บัญญัติว่า "เมื่อปรากฏต่อนายทะเบียนว่า พรรคการเมืองใดมีเหตุตามที่ ระบุไว้ใน (1) (2) (3) หรือ (5) ให้นายทะเบียนยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญภายในสิบห้าวันนับแต่ วันที่ความปรากฏต่อนายทะเบียน เมื่อศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่า มีเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นกับพรรค การเมืองตามคำร้องของนายทะเบียน ให้ศาลรัฐธรรมนูญสั่งให้ยุบพรรคการเมืองนั้น" เมื่อพรรค ศรัทธาประชาชนมีเหตุต้องเลิกพรรคตามข้อบังคับพรรคศรัทธาประชาชน กรณีจึงมีเหตุที่จะสั่งยุบ พรรคศรัทธาประชาชนได้ตามพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2541 มาตรา 65 วรรคหนึ่ง (1)
โดยเหตุดังได้วินิจฉัยข้างต้น ศาลรัฐธรรมนูญจึงอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2541 มาตรา 65 วรรคสอง สั่งให้ยุบพรรคศรัทธาประชาชน


(นายจุมพล ณ สงขลา) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (พลโท จุล อติเรก) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (นายปรีชา เฉลิมวณิชย์) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (นายผัน จันทรปาน) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (นายมงคล สระฏัน) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (นายสุจิต บุญบงการ) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (นายสุจินดา ยงสุนทร) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (นายสุวิทย์ ธีรพงษ์) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (นายอนันต์ เกตุวงศ์ ) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (นายอมร รักษาสัตย์) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (นายอิสสระ นิติทัณฑ์ประภาศ) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (นายอุระ หวังอ้อมกลาง) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ


 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update