กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

     
   
คำวินิจฉัยที่ 34/2544
วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2544
เรื่อง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอให้สั่งยุบพรรคประชาชน


นายทะเบียนพรรคการเมืองยื่นคำร้อง ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2544 ขอให้ ศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบ พรรคประชาชน ตามพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2541 มาตรา 65 วรรคสอง
ข้อเท็จจริงตามคำร้องและเอกสารประกอบคำร้องสรุปได้ว่า คณะกรรมการกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองอนุมัติเงินสนับสนุนพรรคการเมืองตามโครงการและแผนงานของพรรค การเมืองที่ขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองแก่พรรคประชาชน ประจำปี 2543 จำนวน 3 โครงการ เป็นเงิน 1,307,400 บาท ซึ่งพรรคประชาชนขอเบิกเงินจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองเพื่อดำเนินงานตามโครงการและแผนงาน จำนวน 1 ครั้ง ตามหนังสือ พรรคประชาชน ลงวันที่ 31 มีนาคม 2543 และได้รับเงินจากกองทุนเพื่อการพัฒนา พรรคการเมืองไปแล้ว จำนวน 812,475 บาท
ต่อมา สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีหนังสือ ลงวันที่ 12 มีนาคม 2544 แจ้งให้พรรคการเมืองที่ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองในรอบปี พ.ศ. 2543 ต้องจัดทำรายงาน การใช้จ่ายเงินสนับสนุนของพรรคการเมืองในรอบปี พ.ศ. 2543 ให้ ถูกต้องตามความเป็นจริงและยื่นต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งภายในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2544 ตามพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเมือง พ.ศ. 2541 มาตรา 62 ปรากฏว่า พรรคประชาชนไม่ยื่นรายงานการใช้จ่ายเงินสนับสนุนของพรรคการเมืองดังกล่าวต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งภายในเวลาที่กำหนด เป็นเหตุให้ยุบพรรคการเมืองได้ ตามพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2541 มาตรา 65 วรรค หนึ่ง (5) นายทะเบียนพรรคการเมือง จึงยื่นคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพรรคประชาชนตาม มาตรา 65 วรรคสอง
ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้รับคำร้องไว้ดำเนินการและให้รับไว้พิจารณาวินิจฉัยต่อไปพร้อมทั้งส่งสำเนาคำร้องให้พรรคประชาชน เพื่อยื่นคำชี้แจงตามข้อกำหนดศาลรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2541 และในการส่งสำเนาคำร้อง ให้พรรคประชาชนเพื่อ ยื่นคำชี้แจงนั้น ได้ส่งโดยทางไปรษณีย์ตอบรับไปยังที่ทำการพรรคตามที่อยู่ที่ได้แจ้งต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง แต่ปรากฏว่า ไม่มีผู้รับและได้ส่งคืนมา สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญในฐานะหน่วยงาน ธุรการของศาลรัฐธรรมนูญได้จัดส่งไปยังที่อยู่ของหัวหน้าพรรคประชาชนอีกครั้งแล้ว ปรากฏว่า ผู้ลงนามรับเอกสารมีความเกี่ยวข้องเป็นคนงานของเจ้าบ้าน เมื่อครบกำหนดสิบห้าวัน พรรคประชาชนยังมิได้ยื่นคำชี้แจงแต่อย่างใด
พิจารณากรณีการส่งสำเนาคำร้องให้พรรคประชาชนเพื่อยื่นคำชี้แจงนั้นเห็นว่า ยังมีปัญหาเกี่ยวกับการรับสำเนาคำร้อง เนื่อง จากหัวหน้าพรรคไม่ได้เป็นผู้รับสำเนาคำร้องเอง เมื่อพรรคประชาชนยัง มิได้มีการยื่นคำชี้แจง จึงมีคำสั่งให้ส่งสำเนาคำร้องพร้อมเอกสารประกอบ ไปยังหัวหน้าพรรคตามที่อยู่ ของ พรรคประชาชน และที่อยู่ของหัวหน้าพรรคที่แจ้งไว้ต่อนายทะเบียนอีกครั้งหนึ่ง พร้อมทั้งให้ปิด ประกาศไว้ ณ ที่ทำการศาลรัฐธรรมนูญ เมื่อวันที่ 20 กัน ยายน 2544 ปรากฏว่า เมื่อครบกำหนดการยื่นคำชี้แจงในวันที่ 5 ตุลาคม 2544 พรรคประชาชนก็มิได้ยื่นคำชี้แจงต่อศาลรัฐธรรมนูญ
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาคำร้อง เอกสารประกอบคำร้องและการดำเนินการตาม ข้อกำหนดศาลรัฐธรรมนูญ ฯ แล้วเห็นว่า พยานหลักฐานที่มีอยู่เพียงพอที่จะวินิจฉัยประเด็นตาม คำร้องได้แล้ว มีประเด็นต้องพิจารณาวินิจฉัยว่า กรณีมีเหตุที่จะสั่งให้ยุบพรรคประชาชน ตามคำร้องของนายทะเบียนพรรคการเมืองหรือไม่
พิจารณาแล้วเห็นว่า การที่นายทะเบียนพรรคการเมืองยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ ขอให้มีคำสั่งยุบพรรคประชาชน เนื่องจากพรรคประชาชนไม่ดำเนินการให้เป็นไป ตามพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2541 มาตรา 62 ซึ่งบัญญัติว่า "พรรคการเมืองที่ได้รับเงินสนับสนุนต้องใช้จ่ายเงินสนับสนุนให้เป็นไปตามที่บัญญัติไว้ในส่วนนี้ และจะต้องจัดทำรายงานการใช้จ่ายเงินสนับสนุนของพรรคการเมืองในรอบปีปฏิทินให้ถูกต้องตามความเป็นจริงและยื่นต่อคณะกรรมการ การเลือกตั้งภายในเดือนมีนาคมของปีถัดไป" และ มาตรา 65 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า "พรรคการเมืองย่อมเลิกหรือยุบด้วยเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังต่อไปนี้... (5) ไม่ดำเนินการให้เป็นไป ตาม มาตรา 25 มาตรา 26 มาตรา 29 มาตรา 35 หรือ มาตรา 62 " และวรรคสอง บัญญัติว่า "เมื่อปรากฏต่อนายทะเบียนว่า พรรคการเมืองใดมีเหตุตามที่ระบุไว้ใน (1) (2) (3) หรือ (5) ให้นายทะเบียนยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ความปรากฏต่อนายทะเบียน เมื่อศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่า มีเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นกับพรรคการเมืองตามคำร้องของ นายทะเบียน ให้ศาลรัฐธรรมนูญสั่งให้ยุบพรรคการเมืองนั้น" เมื่อพรรค ประชาชนมิได้ดำเนินการ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2541 มาตรา 62 กรณี จึงมีเหตุที่จะสั่งยุบพรรคประชาชนได้ ตามพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าว มาตรา 65 วรรคหนึ่ง (5)
โดยเหตุผลดังได้วินิจฉัยข้างต้น ศาลรัฐธรรมนูญจึงอาศัยอำนาจ ตามพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2541 มาตรา 65 วรรคสอง สั่งให้ยุบพรรค ประชาชน


(นายจุมพล ณ สงขลา) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (พลโท จุล อติเรก) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (นายปรีชา เฉลิมวณิชย์) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (นายผัน จันทรปาน) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (นายมงคล สระฏัน) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (นายสุจิต บุญบงการ) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (นายสุจินดา ยงสุนทร) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (นายสุวิทย์ ธีรพงษ์) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (นายอนันต์ เกตุวงศ์ ) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (นายอมร รักษาสัตย์) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (นายอิสสระ นิติทัณฑ์ประภาศ) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (นายอุระ หวังอ้อมกลาง) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ


 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update