กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  คำวินิจฉัยที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9-10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35-36 37-39 40-49 50  
 
:: คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ปี 2544

  :: คำวินิจฉัยที่ 1/2544 อ่าน
:: เรื่อง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอให้ยุบพรรคประชาสังคม
:: ผู้ร้อง นายทะเบียนพรรคการเมือง
:: คำวินิจฉัยที่ 2/2544 อ่าน
:: เรื่อง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอให้ยุบพรรคไทยพัฒนา
:: ผู้ร้อง นายทะเบียนพรรคการเมือง
:: คำวินิจฉัยที่ 3/2544 อ่าน
:: เรื่อง ศาลจังหวัดชลบุรีส่งคำร้องของจำเลย (นายฮายาชิ หรือโยชิมิ คาสิโนริ หรือคะสิโนริ หรือ ทะนะกะ) ในคดีอาญา ให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
:: ผู้ร้อง ศาลจังหวัดชลบุรี (นายโยชิมิ ทานากะ)
:: คำวินิจฉัยที่ 4/2544 อ่าน
:: เรื่อง ประธานวุฒิสภาส่งคำร้องของสมาชิกวุฒิสภา ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า ความเป็นรัฐมนตรีของรัฐมนตรีสิบคน สิ้นสุดลงเฉพาะตัว กรณีดำรงตำแหน่งในห้างหุ้นส่วนและบริษัท หรือไม่
:: ผู้ร้อง ประธานวุฒิสภา
:: คำวินิจฉัยที่ 5/2544 อ่าน
:: เรื่อง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยชี้ขาด ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 295 กรณีนายสุเมธ อุพลเถียร จงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการ ทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบ
:: ผู้ร้อง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
:: คำวินิจฉัยที่ 6/2544 อ่าน
:: เรื่อง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอให้สั่งยุบพรรคประชารัฐ
:: ผู้ร้อง นายทะเบียนพรรคการเมือง
:: คำวินิจฉัยที่ 7/2544 อ่าน
:: เรื่อง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอให้สั่งยุบพรรคแนวร่วมเกษตรกร
:: ผู้ร้อง นายทะเบียนพรรคการเมือง
:: คำวินิจฉัยที่ 8/2544 อ่าน
:: เรื่อง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอให้สั่งยุบพรรคพลังสามัคคี
:: ผู้ร้อง นายทะเบียนพรรคการเมือง
:: คำวินิจฉัยที่ 9-10/2544 อ่าน
:: เรื่อง พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ การธนาคารพาณิชย์ พ.ศ. 2505 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2541 และประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ให้ความเห็นชอบโครงการรวมกิจการ ระหว่างธนาคารสหธนาคาร จำกัด (มหาชน) บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์กรุงไทยธนกิจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทเงินทุน 12 บริษัท ลงวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2541 ขัดหรือแย้ง ต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 29 หรือไม่
:: ผู้ร้อง ศาลแพ่งกรุงเทพใต้และศาลแพ่ง
:: คำวินิจฉัยที่ 11/2544 อ่าน
:: เรื่อง พระราชบัญญัติ ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 15 วรรคสอง ขัดหรือแย้งต่อ รัฐธรรมนูญ มาตรา 33 หรือไม่
:: ผู้ร้อง ศาลฎีกา (นายนคร ดวงแก้ว และนายสุบรรณ์ สาระพันธ์)
:: คำวินิจฉัยที่ 12/2544 อ่าน
:: เรื่อง พระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและ สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2541 มาตรา 96 ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ หรือไม่
:: ผู้ร้อง ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา
:: คำวินิจฉัยที่ 13/2544 อ่าน
:: เรื่อง ประธานรัฐสภาเสนอคำร้องเพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 266 กรณีการสั่งให้มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาใหม่ ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ หรือไม่
:: ผู้ร้อง ประธานรัฐสภา
:: คำวินิจฉัยที่ 14/2544 อ่าน
:: เรื่อง พระราชบัญญัติ ล้มละลาย พุทธศักราช 2483 ในส่วนที่เป็นบทบัญญัติเกี่ยวกับอำนาจจัดการ ทรัพย์สินหลังจากศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ลูกหนี้เด็ดขาดแล้ว ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 29 วรรคหนึ่ง และ มาตรา 48 วรรคหนึ่ง หรือไม่
:: ผู้ร้อง ศาลจังหวัดนครราชสีมา (บริษัทนครราชสีมาทำไม้ จำกัด)
:: คำวินิจฉัยที่ 15/2544 อ่าน
:: เรื่อง พระราชบัญญัติ ล้มละลาย พุทธศักราช 2483 ในส่วนที่เป็นบทบัญญัติเกี่ยวกับอำนาจจัดการ ทรัพย์สินหลังจากศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ลูกหนี้เด็ดขาดแล้ว (กรณีนายไพบูลย์ รัตนเศรษฐ์ ผู้ร้อง) ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 29 วรรคหนึ่ง หรือไม่
:: ผู้ร้อง ศาลอุทธรณ์ภาค 3 (นายไพบูลย์ รัตนเศรษฐ์)
:: คำวินิจฉัยที่ 16/2544 อ่าน
:: เรื่อง พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ การประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ พ.ศ. 2522 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2540 มาตรา 67ตรี และ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2541 มาตรา 67ฉ และพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ การธนาคารพาณิชย์ พ.ศ. 2505 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2541 มาตรา 38ตรี และ มาตรา 38สัตต ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 35 วรรคสอง มาตรา 48 และ มาตรา 50 วรรคสอง หรือไม่
:: ผู้ร้อง ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ (นายธนิต ธนทิตย์ กับพวก)
:: คำวินิจฉัยที่ 17/2544 อ่าน
:: เรื่อง ศาลจังหวัดแพร่ส่งคำโต้แย้งของผู้คัดค้านที่ 15 นายวรยศ โตดิลกเวชช์ ให้ศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยว่า พระราชบัญญัติ การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล พุทธศักราช 2482 มาตรา 57 และ มาตรา 58 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 285
:: ผู้ร้อง ศาลจังหวัดแพร่ (นายวรยศ โตดิลกเวชช์)
:: คำวินิจฉัยที่ 18/2544 อ่าน
:: เรื่อง องค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
:: ผู้ร้อง ประธานวุฒิสภา
:: คำวินิจฉัยที่ 19/2544 อ่าน
:: เรื่อง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยชี้ขาด ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 295 กรณีนายประยุทธ มหากิจศิริ จงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สิน และหนี้สินและเอกสารประกอบด้วยข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ
:: ผู้ร้อง คณะกรรมการ ป.ป.ช.
:: คำวินิจฉัยที่ 21/2544 อ่าน
:: เรื่อง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอให้สั่งยุบพรรคไทยสามัคคี
:: ผู้ร้อง นายทะเบียนพรรคการเมือง
:: คำวินิจฉัยที่ 22/2544 อ่าน
:: เรื่อง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอให้สั่งยุบพรรคชาติเกษตรกรไทย
:: ผู้ร้อง นายทะเบียนพรรคการเมือง
:: คำวินิจฉัยที่ 24/2544 อ่าน
:: เรื่อง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอให้สั่งยุบพรรครามสยาม
:: ผู้ร้อง นายทะเบียนพรรคการเมือง
:: คำวินิจฉัยที่ 25/2544 อ่าน
:: เรื่อง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอให้สั่งยุบพรรคสังคมประชาชน
:: ผู้ร้อง นายทะเบียนพรรคการเมือง
:: คำวินิจฉัยที่ 26/2544 อ่าน
:: เรื่อง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอให้สั่งยุบพรรคพิทักษ์ไทย
:: ผู้ร้อง นายทะเบียนพรรคการเมือง
:: คำวินิจฉัยที่ 27/2544 อ่าน
:: เรื่อง ศาลจังหวัดสุพรรณบุรีส่งคำโต้แย้งของจำเลย (บริษัท น้ำตาลรีไฟน์ชัยมงคล จำกัด) เพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยว่า ระเบียบและประกาศของคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ซึ่งออกตามพระราชบัญญัติ อ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. 2527 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
:: ผู้ร้อง ศาลจังหวัดสุพรรณบุรี (บริษัท น้ำตาลรีไฟน์ชัยมงคล จำกัด)
:: คำวินิจฉัยที่ 28/2544 อ่าน
:: เรื่อง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอให้ศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคเสรีธรรม เพื่อรวมพรรค เสรีธรรมเข้ากับพรรคไทยรักไทยที่เป็นพรรคการเมืองหลัก
:: ผู้ร้อง นายทะเบียนพรรคการเมือง
:: คำวินิจฉัยที่ 29/2544 อ่าน
:: เรื่อง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอให้สั่งยุบพรรคชาวไร่ชาวนาไทย
:: ผู้ร้อง นายทะเบียนพรรคการเมือง
:: คำวินิจฉัยที่ 30/2544 อ่าน
:: เรื่อง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอให้สั่งยุบพรรคศรัทธาประชาชน
:: ผู้ร้อง นายทะเบียนพรรคการเมือง
:: คำวินิจฉัยที่ 31/2544 อ่าน
:: เรื่อง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอให้สั่งยุบพรรคพลังเกษตรกร
:: ผู้ร้อง นายทะเบียนพรรคการเมือง
:: คำวินิจฉัยที่ 32/2544 อ่าน
:: เรื่อง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอให้สั่งยุบพรรคนิติมหาชน
:: ผู้ร้อง นายทะเบียนพรรคการเมือง
:: คำวินิจฉัยที่ 33/2544 อ่าน
:: เรื่อง พระราชกำหนด บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. 2544 มาตรา 11 มาตรา 58 วรรคสี่ และ มาตรา 72 วรรคสอง (2) มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
:: ผู้ร้อง ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา
:: คำวินิจฉัยที่ 34/2544 อ่าน
:: เรื่อง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอให้สั่งยุบพรรคประชาชน
:: ผู้ร้อง นายทะเบียนพรรคการเมือง
:: คำวินิจฉัยที่ 35-36/2544 อ่าน
:: เรื่อง พระราชบัญญัติ ล้มละลาย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2541 ที่เพิ่มเติมหมวด 3/1 และพระราชบัญญัติ ล้มละลาย พุทธศักราช 2483 มาตรา 90/46 และ มาตรา 90/58 ขัดหรือแย้ง ต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 26 มาตรา 29 มาตรา 30 มาตรา 48 มาตรา 252 และ มาตรา 335 (1) หรือไม่
:: ผู้ร้อง ศาลล้มละลายกลาง
:: คำวินิจฉัยที่ 37-39/2544 อ่าน
:: เรื่อง พระราชบัญญัติ ล้มละลาย พุทธศักราช 2483 มาตรา 90/46 และ มาตรา 90/58 ขัดหรือ แย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 29 มาตรา 30 และ มาตรา 48 หรือไม่
:: ผู้ร้อง ศาลล้มละลายกลาง
:: คำวินิจฉัยที่ 40-49/2544 อ่าน
:: เรื่อง พระราชกำหนด การปฏิรูประบบสถาบันการเงิน พ.ศ. 2540 และพระราชกำหนด การปฏิรูประบบสถาบันการเงิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ หรือไม่
:: ผู้ร้อง ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ศาลแพ่งและศาลจังหวัดสมุทรสาคร
:: คำวินิจฉัยที่ 50/2544 อ่าน
:: เรื่อง ศาลภาษีอากรกลางส่งคำโต้แย้งของโจทก์ (บริษัทไทยวิวัฒน์เคหะ จำกัด) ในคดีหมายเลข
:: ผู้ร้อง ศาลภาษีอากรกลาง

:: คัดจาก เครือข่ายกฎหมายมหาชน

 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update