กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

     
   
คำวินิจฉัยที่ 12/2545
วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2545
เรื่อง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอให้สั่งยุบพรรคความหวังใหม่เพื่อรวมเข้ากับพรรคไทยรักไทย ที่เป็นพรรคการเมืองหลัก


นายทะเบียนพรรคการเมืองยื่นคำร้อง ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2545 ขอให้ ศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคความหวังใหม่ ตามพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2541 มาตรา 65 วรรคสอง
ข้อเท็จจริงตามคำร้องและเอกสารประกอบคำร้องสรุปได้ว่า ในการประชุมใหญ่วิสามัญ ของ พรรคความหวังใหม่ ครั้งที่ 1/2545 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2545 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ให้พรรคความหวังใหม่รวมกับพรรคไทยรักไทย โดยให้ พรรคไทยรักไทยเป็น หลักในการดำเนินกิจการทางการเมือง และในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2545 ของพรรคไทยรักไทย เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2545 ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ ให้รวมพรรคความหวังใหม่ เข้าเป็นพรรคการเมืองเดียวกับพรรคไทยรักไทยที่เป็นหลัก ต่อมาหัวหน้าพรรคความหวังใหม่กับหัวหน้า พรรคไทยรักไทยได้ร่วมกันแจ้งการรวมพรรคการเมืองทั้งสองต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง โดยให้พรรค ไทยรักไทยเป็นหลักในการดำเนินกิจการทางการเมืองตามมติของที่ประชุมใหญ่ของพรรคการเมืองทั้งสอง - 2 - ซึ่งเป็นไปตาม มาตรา 73 แห่งพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2541เป็นเหตุให้ยุบพรรคการเมืองได้ตาม มาตรา 65 วรรคหนึ่ง (3) นายทะเบียนพรรคการเมืองจึงขอให้ศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคความหวังใหม่เนื่องจากไปรวมกับพรรคไทยรักไทย
ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้รับคำร้องไว้ดำเนินการและพิจารณาวินิจฉัย และส่งสำเนา คำร้องดังกล่าวให้ พรรคความหวังใหม่และพรรคไทยรักไทย เพื่อยื่นคำชี้แจงตามข้อกำหนดศาลรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2541
หัวหน้าพรรคไทยรักไทย มีหนังสือลงวันที่ 20 มีนาคม 2545 ยื่นคำชี้แจงและ เอกสารประกอบต่อศาลรัฐธรรมนูญ สรุปได้ว่า หัวหน้าพรรคไทยรักไทยและหัวหน้าพรรคความหวังใหม่ ได้ร่วมกันแจ้งการรวมพรรคความหวังใหม่เข้ากับพรรคไทยรักไทย โดยให้พรรคไทยรักไทยเป็นหลัก ในการดำเนินกิจการทางการเมือง ตามมติที่ประชุมใหญ่วิสามัญพรรคความหวังใหม่ ครั้งที่ 1/2545 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2545 และมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2545 ของพรรคไทยรักไทย เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2545 ต่อ นายทะเบียนพรรคการเมือง ตามนัย มาตรา 73 แห่งพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2541 เมื่อนายทะเบียนพรรคการเมืองยื่นคำร้องขอให้ ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพรรคความหวังใหม่ตาม มาตรา 65 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าว พรรคไทยรักไทยไม่โต้แย้งหรือคัดค้านคำร้องของนายทะเบียนพรรคการเมือง ที่ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรคความหวังใหม่ เพื่อรวมเข้ากับพรรคไทยรักไทย โดยมีพรรคไทยรักไทย เป็นหลักในการดำเนินกิจการทางการเมือง
หัวหน้าพรรคความหวังใหม่ มีหนังสือลงวันที่ 22 มีนาคม 2545 ยื่นคำชี้แจงพร้อม เอกสารประกอบต่อศาลรัฐธรรมนูญ สรุปได้ว่า พรรคความหวังใหม่ ได้จัดประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ - 3 - 1/2545 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2545 เพื่อพิจารณาการรวมพรรคการเมือง ตามพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2541 หมวด 5 ว่าด้วยการ รวมพรรคการเมือง มาตรา 70 และ มาตรา 73 และที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ให้พรรคความหวังใหม่รวมเข้ากับพรรคไทยรักไทย โดยให้พรรคไทยรักไทยเป็นหลักในการดำเนินกิจการทางการเมือง ส่วนพรรคไทยรักไทยได้จัดประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2545 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2545 และที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ ให้รวมพรรคความหวังใหม่เข้ากับพรรคไทยรักไทย โดยให้พรรคไทยรักไทยเป็นหลักในการ ดำเนินกิจการทางการเมือง ต่อมาเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2545 หัวหน้าพรรคไทยรักไทยกับหัวหน้า พรรคความหวังใหม่ ได้ร่วมกันมีหนังสือแจ้งต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองถึงการรวมพรรคการเมือง ทั้งสองเข้าด้วยกัน โดยให้พรรคไทยรักไทยเป็นหลักในการดำเนินกิจการทางการเมืองตามมติของที่ประชุมใหญ่ของพรรคการเมืองทั้งสอง ซึ่งเป็นไปตาม มาตรา 73 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2541 เมื่อนายทะเบียนพรรคการเมืองขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ มีคำสั่งยุบพรรคความหวังใหม่ตาม มาตรา 65 วรรคสอง พรรคความหวังใหม่ไม่มีข้อโต้แย้งแต่ประการใด และขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดให้มีคำสั่งยุบพรรคความหวังใหม่ ตามคำร้องของ นายทะเบียนพรรคการเมือง
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาคำร้อง คำชี้แจง และเอกสารประกอบของหัวหน้าพรรคไทยรักไทยและหัวหน้าพรรคความหวังใหม่แล้ว มีประเด็นต้องพิจารณาวินิจฉัยว่า กรณีมีเหตุที่จะสั่ง ให้ยุบพรรคความหวังใหม่เพื่อรวมเข้ากับพรรคไทยรักไทยที่เป็นพรรคการเมืองหลัก ตามคำร้องของ นายทะเบียนพรรคการเมือง หรือไม่ - 4 -
พระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2541 มาตรา 65 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า "พรรคการเมืองย่อมเลิกหรือยุบด้วยเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังต่อไปนี้ .... (3) มีการ ยุบพรรคการเมืองไปรวมกับพรรคการเมืองอื่น ตามหมวด 5" และวรรคสอง บัญญัติว่า "เมื่อปรากฏ ต่อนายทะเบียนว่าพรรคการเมืองใดมีเหตุตามที่ระบุไว้ใน (1) (2) (3) หรือ (5) ให้นายทะเบียนยื่น คำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ความปรากฏต่อนายทะเบียนเมื่อศาลรัฐธรรมนูญ พิจารณาแล้วเห็นว่า มีเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นกับพรรคการเมืองตามคำร้องของนายทะเบียน ให้ศาลรัฐธรรมนูญสั่งให้ยุบพรรคการเมืองนั้น" และ มาตรา 73 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า "ในกรณีที่การรวมพรรคการเมืองเป็นการรวมพรรคการเมืองหนึ่งหรือหลายพรรคการเมืองเข้าเป็นพรรคการเมืองเดียวกันกับอีก พรรคการเมืองหนึ่งที่เป็นหลัก ให้พรรคการเมืองที่จะรวมกันขอความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่ของแต่ละพรรคการเมือง" และวรรคสอง บัญญัติว่า "เมื่อที่ประชุมใหญ่ของแต่ละพรรคการเมืองเห็นชอบให้รวมกันแล้ว ให้หัวหน้าพรรคการเมืองที่จะรวมกันทุกพรรคการเมืองร่วมกันแจ้งการรวมพรรคการเมืองต่อนายทะเบียนและให้นายทะเบียน ดำเนินการตาม มาตรา 65 วรรคสอง เพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญสั่งให้พรรคการเมืองที่รวมเข้ากับอีกพรรคการเมืองที่เป็นหลักนั้นยุบไปนับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญ มีคำสั่งและให้นำ มาตรา 72 มาใช้บังคับโดยอนุโลม"
พิจารณาแล้ว กรณีพรรคความหวังใหม่รวมเข้าเป็นพรรคการเมืองเดียวกันกับพรรค ไทยรักไทยที่เป็นหลัก พรรคความหวังใหม่ได้ขอความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2545 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2545 และพรรคไทยรักไทยได้ขอความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่สามัญ - 5 - ประจำปี พ.ศ. 2545 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2545 แล้ว ที่ประชุมใหญ่ของพรรคความหวังใหม่มีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ให้พรรคความหวังใหม่รวมกับพรรคไทยรักไทย โดยให้พรรคไทยรักไทยเป็นหลักในการดำเนินกิจการทางการเมือง และที่ประชุมใหญ่ของพรรคไทยรักไทยมีมติเป็น เอกฉันท์ให้รวมพรรคความหวังใหม่เข้าเป็นพรรคการเมืองเดียวกับพรรคไทยรักไทยที่เป็นหลัก ต่อมา หัวหน้าพรรคความหวังใหม่และหัวหน้าพรรคไทยรักไทยได้ร่วมกันแจ้งการรวมพรรคการเมืองทั้งสอง ต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง เห็นว่ามีการดำเนินการเป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2541 มาตรา 73 กรณีจึงมีเหตุที่จะสั่งยุบพรรคความหวังใหม่ได้ตามพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2541 มาตรา 65 วรรคหนึ่ง (3)
โดยเหตุดังกล่าวข้างต้น ศาลรัฐธรรมนูญด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ จึงอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2541 มาตรา 65 วรรคสอง สั่งให้ ยุบพรรคความหวังใหม่


(นายกระมล ทองธรรมชาติ) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (นายจิระ บุญพจนสุนทร) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (นายจุมพล ณ สงขลา) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (พลโท จุล อติเรก) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (นายปรีชา เฉลิมวณิชย์) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (นายผัน จันทรปาน) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (นายมงคล สระฏัน) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (นายศักดิ์ เตชาชาญ) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (นายสุจิต บุญบงการ) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (นายสุจินดา ยงสุนทร) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (นายสุวิทย์ ธีรพงษ์) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (นายอนันต์ เกตุวงศ์) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (นายอมร รักษาสัตย์) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (นายอุระ หวังอ้อมกลาง) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ


 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update