กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

     
   
คำวินิจฉัยที่ 50/2545
วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2545
เรื่อง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอให้สั่งยุบพรรคสร้างสรรค์ไทย


นายทะเบียนพรรคการเมืองยื่นคำร้อง ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2545 ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคสร้างสรรค์ไทย ตามพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2541 มาตรา 65 วรรคสอง
ข้อเท็จจริงตามคำร้องและเอกสารประกอบสรุปได้ว่า นายทะเบียนพรรคการเมืองได้รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคสร้างสรรค์ไทยเป็นพรรคการเมือง ตามพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2541 ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2545 ต่อมาวันที่ 5 กรกฎาคม 2545 พรรคสร้างสรรค์ไทย ได้แจ้งต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองว่า ในคราวประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค ครั้งที่ 3/2545 เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2545 ซึ่งมีกรรมการบริหารพรรคสร้างสรรค์ไทย จำนวน 8 คน เข้าร่วมประชุมทุกคน ที่ประชุมมีมติให้ยุบเลิกพรรค เนื่องจากคณะกรรมการบริหารพรรคและผู้ร่วมก่อตั้งพรรคหลายคน มีภารกิจส่วนตัวที่จะต้องดำเนินการจำนวนมาก ไม่มีเวลาเพียงพอที่จะดำเนินกิจกรรมทางการเมืองต่อไปได้ และมีความประสงค์ที่จะขอลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคสร้างสรรค์ไทย ประกอบกับกรรมการบริหารพรรคบางคนประสงค์จะไปประกอบภารกิจในต่างประเทศเป็นระยะเวลาติดต่อกันเป็นเวลานาน จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ ให้ยุบพรรคสร้างสรรค์ไทย เป็นเหตุให้พรรคสร้างสรรค์ไทยต้องเลิกพรรคตามข้อบังคับพรรคข้อ 107 และตามพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2541 มาตรา 65 วรรคหนึ่ง (1) นายทะเบียนพรรคการเมืองจึงยื่นคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพรรคสร้างสรรค์ไทย ตามพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2541 มาตรา 65 วรรคสอง
ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งรับคำร้องไว้ดำเนินการและให้รับไว้พิจารณาวินิจฉัยต่อไปพร้อมทั้งส่งสำเนาคำร้องให้พรรคสร้างสรรค์ไทย เพื่อยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาตามข้อกำหนด ศาลรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2541
พรรคสร้างสรรค์ไทยโดยนางสมปอง ขำทวีพรหม หัวหน้าพรรคสร้างสรรค์ไทย มีหนังสือลงวันที่ 1 สิงหาคม 2545 ชี้แจงต่อศาลรัฐธรรมนูญว่า ผู้ก่อตั้งพรรคสร้างสรรค์ไทย จำนวน 15 คน ยื่นเรื่องขอจดแจ้งการจัดตั้งพรรคสร้างสรรค์ไทย ต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2545 และนายทะเบียนพรรคการเมืองได้รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรค สร้างสรรค์ไทยเป็นพรรคการเมืองตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2545 ต่อมาเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2545 คณะกรรมการบริหารพรรคและผู้ร่วมก่อตั้งพรรคได้ร่วมประชุมเกี่ยวกับปัญหาในการดำเนินกิจการของพรรค เนื่องจากคณะกรรมการบริหารพรรคและผู้ร่วมก่อตั้งพรรคหลายคนมีภารกิจการงานส่วนตัวที่จะต้องดำเนินการจำนวนมาก ไม่มีเวลาเพียงพอในการดำเนินกิจกรรมทางการเมืองต่อไปได้ และประสงค์ที่จะขอลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคสร้างสรรค์ไทย และกรรมการบริหารพรรคบางคนประสงค์จะไปประกอบภารกิจในต่างประเทศเป็นระยะเวลาติดต่อกันเป็นเวลานาน เพื่อให้การดำเนินกิจการพรรคสร้างสรรค์ไทยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่เกิดปัญหาในทางปฏิบัติและไม่เกิดผลเสีย ต่อพรรค คณะกรรมการบริหารพรรคจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ยุบพรรคสร้างสรรค์ไทย และขอให้ศาล รัฐธรรมนูญวินิจฉัยชี้ขาดให้มีคำสั่งยุบพรรคสร้างสรรค์ไทย ตามที่นายทะเบียนพรรคการเมืองร้องขอ
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาคำร้อง เอกสารประกอบคำร้องและคำชี้แจงของหัวหน้าพรรคสร้างสรรค์ไทยแล้ว มีประเด็นต้องพิจารณาวินิจฉัยว่า กรณีมีเหตุที่จะสั่งให้ยุบพรรคสร้างสรรค์ไทย ตามคำร้องของนายทะเบียนพรรคการเมือง หรือไม่
พิจารณาแล้วเห็นว่า กรณีมีเหตุให้ยุบหรือเลิกพรรคตามประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่องจดแจ้งการจัดตั้งพรรคสร้างสรรค์ไทย ในส่วนข้อบังคับพรรคสร้างสรรค์ไทย พ.ศ. 2545 หมวด 16 การยุบหรือเลิกพรรค ข้อ 107 ที่กำหนดให้หัวหน้าพรรคมีอำนาจเรียกคณะกรรมการบริหารพรรคที่มีอยู่ปัจจุบันมาประชุมเพื่อลงมติ การลงมติให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการบริหารพรรคที่มาประชุม เมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคสร้างสรรค์ไทยมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ยุบเลิกพรรค และหัวหน้าพรรคสร้างสรรค์ไทย มีหนังสือชี้แจงต่อศาลรัฐธรรมนูญว่า ไม่มีข้อโต้แย้งตามคำร้องของนายทะเบียนพรรคการเมือง และขอให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพรรคสร้างสรรค์ไทยได้ กรณีจึงมีเหตุต้องเลิกพรรคการเมืองตามข้อบังคับพรรคการเมือง ตามพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2541 มาตรา 65 วรรคหนึ่ง (1)
โดยเหตุดังกล่าวข้างต้น ศาลรัฐธรรมนูญโดยมติเอกฉันท์ จึงอาศัยอำนาจตาม พระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2541 มาตรา 65 วรรคสอง สั่งให้ยุบพรรคสร้างสรรค์ไทย


(นายกระมล ทองธรรมชาติ) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (นายจิระ บุญพจนสุนทร) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (นายผัน จันทรปาน) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (นายมงคล สระฏัน) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (นายศักดิ์ เตชาชาญ) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (นายสุจินดา ยงสุนทร) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (นายสุวิทย์ ธีรพงษ์) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (นายอมร รักษาสัตย์) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (นายอุระ หวังอ้อมกลาง) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ


 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update