กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

     
   
คำวินิจฉัยที่ 8/2545
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2545
เรื่อง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอให้สั่งยุบพรรคสังคมใหม่


นายทะเบียนพรรคการเมืองยื่นคำร้อง ลงวันที่ 5 เมษายน 2544 ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคสังคมใหม่ ตามพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2541 มาตรา 65 วรรคสอง
ข้อเท็จจริงตามคำร้องและเอกสารประกอบ สรุปได้ว่า พรรคสังคมใหม่เป็นพรรคการเมืองที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดแจ้งการจัดตั้งเกินเก้าสิบวันนับจนถึงวันสิ้นปี พ.ศ. 2543 เคยรายงานการดำเนินกิจการของพรรคการเมืองในรอบปี พ.ศ. 2542 ภายในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2543 ตามนัย มาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2541 ซึ่งต่อมานายทะเบียนพรรคการเมืองได้ประกาศให้สาธารณชนทราบ ตามประกาศลงวันที่ 26 เมษายน 2543 แต่ในปี พ.ศ. 2543 เมื่อใกล้สิ้นสุดระยะเวลาการจัดทำรายงานการดำเนิน กิจการของพรรคการเมือง นายทะเบียนพรรคการเมืองได้มีหนังสือลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2544 แจ้งเตือนพรรคการเมืองต่าง ๆ จำนวน 35 พรรค ให้ดำเนินการตามบทบัญญัติของกฎหมาย รวมทั้งพรรคสังคมใหม่ด้วย ปรากฏว่า เมื่อพ้นเวลาตามที่กฎหมายกำหนด (คือภายในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2544) พรรคสังคมใหม่ไม่ดำเนินการให้เป็นไปตามนัย มาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2541 เป็นเหตุให้ยุบพรรคการเมืองได้ตาม มาตรา 65 วรรคหนึ่ง (5) นายทะเบียนพรรคการเมืองจึงยื่นคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพรรค สังคมใหม่ ตาม มาตรา 65 วรรคสอง
ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้รับคำร้องไว้ดำเนินการพิจารณาวินิจฉัย และส่งสำเนาคำร้องให้พรรคสังคมใหม่ เพื่อยื่นคำชี้แจงตามข้อกำหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2541
หัวหน้าพรรคสังคมใหม่มีหนังสือ ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2544 ชี้แจงต่อศาลรัฐธรรมนูญพร้อมเอกสารประกอบ สรุปได้ว่า พรรคสังคมใหม่ได้รับจดแจ้งการจัดตั้งเป็นพรรค การเมืองเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2542 มีกรรมการบริหารพรรค จำนวน 32 คน ในการดำเนินงานที่ผ่านมาพรรคได้ใช้จ่ายเงินเพื่อการสร้างพรรคเป็นจำนวนมาก หลังจากการเลือกตั้งเมื่อ พ.ศ. 2544 การดำเนินงานในสำนักงานใหญ่ของพรรคมีปัญหาเพราะหมดเงินไปกับการเลือกตั้ง ประกอบกับกองทุน เพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองจ่ายเงินช้า ไม่มีเงินสำหรับจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับเจ้าหน้าที่ งานในสำนักงานใหญ่ไม่เป็นระบบเท่าที่ควร หนังสือของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งซึ่งแจ้งเตือนเรื่องการจัดทำรายงานการดำเนินกิจการของพรรค ที่ส่งไปถึงสำนักงานใหญ่ของพรรค เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2544 ผู้รับชื่อ นายวีระพงษ์ ซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับพรรค รับแล้วไม่แจ้งให้ทราบ หัวหน้าพรรคเพิ่งได้รับหนังสือแจ้งเตือน เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2544 จากการที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งส่งไปถึงบ้านของหัวหน้าพรรคที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อได้รับหนังสือแจ้งเตือนแล้ว หัวหน้าพรรคได้จัดทำรายงานการดำเนินกิจการของพรรคฝากนางส้อย แสงไกร นำไปให้นายกฤช ไกรคุ้ม ที่สำนักงานใหญ่ของพรรคที่กรุงเทพ ฯ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2544 เพื่อจะได้ส่งสำนักงานคณะกรรมการการ เลือกตั้งในวันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2544 โดยไม่ได้ถ่ายเอกสารจัดทำสำเนาไว้ ปรากฏว่า เอกสารได้ สูญหายระหว่างทางโดยไม่ได้แจ้งความไว้เป็นหลักฐาน หัวหน้าพรรคจึงจัดทำเอกสารขึ้นใหม่ แล้ว เดินทางเข้ากรุงเทพ ฯ ในวันที่ 3 เมษายน 2544 และได้ส่งเอกสารต่อสำนักงานคณะกรรมการ การเลือกตั้งในวันที่ 5 เมษายน 2544 สาเหตุที่ส่งช้ากว่ากำหนด เพราะวันที่ 31 มีนาคม 2544 ตรงกับวันเสาร์ และวันที่ 1 เมษายน 2544 ตรงกับวันอาทิตย์ จึงขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาให้พรรคสังคมใหม่สามารถดำเนินการทางการเมืองต่อไปได้ ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นดังกล่าว พรรคไม่มีเจตนาบ่ายเบี่ยงแต่ประการใด
ศาลรัฐธรรมนูญส่งสำเนาคำชี้แจงของหัวหน้าพรรคสังคมใหม่ให้นายทะเบียนพรรค การเมืองพิจารณา หากประสงค์จะชี้แจงเพิ่มเติม ให้ยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญได้ ปรากฏว่า นายทะเบียน พรรคการเมืองไม่ยื่นคำชี้แจงเพิ่มเติมต่อศาลรัฐธรรมนูญแต่อย่างใด
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาคำร้องพร้อมเอกสารประกอบ และคำชี้แจงพร้อมเอกสารประกอบของหัวหน้าพรรคสังคมใหม่แล้ว มีประเด็นต้องพิจารณาวินิจฉัยว่า กรณีมีเหตุที่จะสั่งให้ยุบ พรรคสังคมใหม่ ตามคำร้องของนายทะเบียนพรรคการเมือง หรือไม่
พระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2541 มาตรา 35 บัญญัติว่า "ให้หัวหน้าพรรคการเมืองจัดทำรายงานการดำเนินกิจการของพรรคการเมืองในรอบปีปฏิทิน ที่ผ่านมาให้ถูกต้องตามความเป็นจริง ตามวิธีการที่นายทะเบียนกำหนด และแจ้งให้นายทะเบียนทราบ ภายในเดือนมีนาคมของทุกปีเพื่อประกาศให้สาธารณชนทราบ เว้นแต่พรรคการเมืองที่จัดตั้งขึ้นยังไม่ถึง เก้าสิบวันนับจนถึงวันสิ้นปีปฏิทิน" มาตรา 65 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า "พรรคการเมืองย่อมเลิกหรือ ยุบด้วยเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังต่อไปนี้ .... (5) ไม่ดำเนินการให้เป็นไปตาม มาตรา 25 มาตรา 26 มาตรา 29 มาตรา 35 หรือ มาตรา 62" และวรรคสอง บัญญัติว่า "เมื่อปรากฏต่อนายทะเบียนว่า พรรคการเมืองใดมีเหตุตามที่ระบุไว้ใน (1) (2) (3) หรือ (5) ให้นายทะเบียนยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ความปรากฏต่อนายทะเบียน เมื่อศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่า มีเหตุ ดังกล่าวเกิดขึ้นกับพรรคการเมืองตามคำร้องของนายทะเบียน ให้ศาลรัฐธรรมนูญสั่งให้ยุบพรรคการเมืองนั้น"
พิจารณาแล้ว เห็นว่า การที่พรรคสังคมใหม่จัดทำรายงานการดำเนินกิจการของพรรค ในรอบปี พ.ศ. 2543 แล้วยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ในวันที่ 5 เมษายน 2544 ถือว่า พรรคสังคมใหม่ไม่ดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรค การเมือง พ.ศ. 2541 มาตรา 35 เพราะเป็นการยื่นเกินเวลาที่กฎหมายกำหนด กรณีจึงมีเหตุที่จะสั่งยุบพรรคสังคมใหม่ได้ ตามพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าว มาตรา 65 วรรคหนึ่ง (5) คำชี้แจงของหัวหน้าพรรคสังคมใหม่ที่ว่า ได้จัดทำรายงานการดำเนินกิจการของพรรค เพื่อยื่นต่อ นายทะเบียนพรรคการเมืองภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว แต่เอกสารได้สูญหายระหว่างการ นำส่ง ต้องจัดทำใหม่ เป็นเหตุให้การยื่นต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองล่าช้าออกไป นั้น เมื่อพิจารณา พระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2541 มาตรา 35 ซึ่งกำหนดเวลา ให้จัดส่งรายงานการดำเนินกิจการของพรรคภายในเดือนมีนาคม หมายความว่า พรรคการเมืองมีเวลา จัดทำรายงานการดำเนินกิจการของพรรคการเมืองในรอบปีปฏิทินที่ผ่านมา ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม ดังนั้น หัวหน้าพรรคสังคมใหม่จึงสามารถจัดทำรายงานการดำเนินกิจการของ พรรคในรอบปี พ.ศ. 2543 ให้แล้วเสร็จและแจ้งให้นายทะเบียนพรรคการเมืองทราบในวันใดก็ได้ ภายในเวลาไม่เกินวันที่ 31 มีนาคม 2544 ไม่จำต้องรอให้นายทะเบียนพรรคการเมืองมีหนังสือแจ้งเตือน และจัดทำเมื่อใกล้จะครบเวลาที่กฎหมายกำหนด ข้ออ้างดังกล่าวจึงฟังไม่ขึ้น
โดยเหตุดังกล่าวข้างต้น ศาลรัฐธรรมนูญโดยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเสียงข้างมาก จำนวน 9 คน (นายกระมล ทองธรรมชาติ นายจุมพล ณ สงขลา นายปรีชา เฉลิมวณิชย์ นายผัน จันทรปาน นายมงคล สระฏัน นายศักดิ์ เตชาชาญ นายสุวิทย์ ธีรพงษ์ นายอนันต์ เกตุวงศ์ และ นายอุระ หวังอ้อมกลาง) จึงอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2541 มาตรา 65 วรรคสอง สั่งให้ยุบพรรคสังคมใหม่
ส่วนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญฝ่ายเสียงข้างน้อย จำนวน 5 คน (พลโท จุล อติเรก นายสุจิต บุญบงการ นายสุจินดา ยงสุนทร นายอมร รักษาสัตย์ และนายอิสสระ นิติทัณฑ์ประภาศ) ให้ยกคำร้อง


(นายกระมล ทองธรรมชาติ) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (นายจุมพล ณ สงขลา) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (พลโท จุล อติเรก) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (นายปรีชา เฉลิมวณิชย์) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (นายผัน จันทรปาน) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (นายมงคล สระฏัน) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (นายศักดิ์ เตชาชาญ) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (นายสุจิต บุญบงการ) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (นายสุจินดา ยงสุนทร) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (นายสุวิทย์ ธีรพงษ์) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (นายอนันต์ เกตุวงศ์) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (นายอมร รักษาสัตย์) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (นายอุระ หวังอ้อมกลาง) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ


 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update