กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  คำวินิจฉัยที่ 1 2 3-4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19-22 23 24 25 26-34 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51  
 
:: คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ปี 2545

  :: คำวินิจฉัยที่ 1/2545 อ่าน
:: เรื่อง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอให้สั่งยุบพรรคถิ่นไทย
:: ผู้ร้อง นายทะเบียนพรรคการเมือง
:: คำวินิจฉัยที่ 2/2545 อ่าน
:: เรื่อง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอให้สั่งยุบพรรคเอกภาพ
:: ผู้ร้อง นายทะเบียนพรรคการเมือง
:: คำวินิจฉัยที่ 3-4/2545 อ่าน
:: เรื่อง วุฒิสภาขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของวุฒิสภา ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 266 และประธานวุฒิสภาส่งความเห็นของสมาชิกวุฒิสภาขอให้ ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 262 วรรคหนึ่ง (1) (กรณีสภาผู้แทน ราษฎรยืนยันร่างพระราชบัญญัติ คุ้มครองการดำเนินงานขององค์การห้ามอาวุธเคมี พ.ศ. .... โดยไม่รอผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวที่คณะกรรมาธิการร่วมกันพิจารณาเสร็จแล้ว ของวุฒิสภา)
:: ผู้ร้อง ประธานวุฒิสภา
:: คำวินิจฉัยที่ 5/2545 อ่าน
:: เรื่อง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอให้สั่งยุบพรรคสังคมไทย
:: ผู้ร้อง นายทะเบียนพรรคการเมือง
:: คำวินิจฉัยที่ 6/2545 อ่าน
:: เรื่อง พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 มาตรา 21 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 49 หรือไม่
:: ผู้ร้อง ศาลฎีกา
:: คำวินิจฉัยที่ 8/2545 อ่าน
:: เรื่อง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอให้สั่งยุบพรรคสังคมใหม่
:: ผู้ร้อง นายทะเบียนพรรคการเมือง
:: คำวินิจฉัยที่ 9/2545 อ่าน
:: เรื่อง ประกาศกระทรวงการคลัง ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2541 พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติ การประกอบธุรกิจเงินทุนธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ พ.ศ. 2522 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2540 มาตรา 67ทวิ มาตรา 67ตรี และพระราชกำหนด แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ การธนาคารพาณิชย์ พ.ศ. 2505 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2541 มาตรา 38ทวิ มาตรา 38ตรี ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 26 มาตรา 27 มาตรา 28 มาตรา 29 และ มาตรา 30 หรือไม่
:: ผู้ร้อง ศาลแพ่งธนบุรี
:: คำวินิจฉัยที่ 10/2545 อ่าน
:: เรื่อง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอให้สั่งยุบพรรคสังคมใหม่
:: ผู้ร้อง นายทะเบียนพรรคการเมือง
:: คำวินิจฉัยที่ 11/2545 อ่าน
:: เรื่อง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอให้สั่งยุบพรรคชาวนาพัฒนาประเทศ
:: ผู้ร้อง นายทะเบียนพรรคการเมือง
:: คำวินิจฉัยที่ 12/2545 อ่าน
:: เรื่อง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอให้สั่งยุบพรรคความหวังใหม่เพื่อรวมเข้ากับพรรคไทยรักไทย ที่เป็นพรรคการเมืองหลัก
:: ผู้ร้อง นายทะเบียนพรรคการเมือง
:: คำวินิจฉัยที่ 13/2545 อ่าน
:: เรื่อง พระราชบัญญัติ การธนาคารพาณิชย์ พ.ศ. 2505 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ การธนาคารพาณิชย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2522 มาตรา 14 และพระราชบัญญัติ ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของ สถาบันการเงิน พ.ศ. 2523 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2535 มาตรา 4 และ มาตรา 6 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 4 มาตรา 5 มาตรา 26 มาตรา 27 มาตรา 28 วรรคสอง มาตรา 29 มาตรา 50 มาตรา 57 และ มาตรา 87 หรือไม่
:: ผู้ร้อง ศาลแพ่งธนบุรี
:: คำวินิจฉัยที่ 14/2545 อ่าน
:: เรื่อง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยชี้ขาด ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 295 กรณีนายสมบูรณ์ เนียมหอม จงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการ ทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบ
:: ผู้ร้อง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
:: คำวินิจฉัยที่ 15/2545 อ่าน
:: เรื่อง ประธานรัฐสภาขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 266 กรณีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกระบวนการพิจารณาถอดถอนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
:: ผู้ร้อง ประธานรัฐสภา
:: คำวินิจฉัยที่ 16/2545 อ่าน
:: เรื่อง ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 198 กรณีพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 มาตรา 26 (10) มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
:: ผู้ร้อง ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา
:: คำวินิจฉัยที่ 17/2545 อ่าน
:: เรื่อง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยชี้ขาด ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 295 กรณีนายเสวต ทองรมย์ จงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สิน และหนี้สินและเอกสารประกอบ
:: ผู้ร้อง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
:: คำวินิจฉัยที่ 18/2545 อ่าน
:: เรื่อง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยชี้ขาด ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 295 กรณีนายวิทยา ศิริพงษ์ จงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สิน และหนี้สินและเอกสารประกอบ
:: ผู้ร้อง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
:: คำวินิจฉัยที่ 19-22 /2545 อ่าน
:: เรื่อง พระราชกำหนด การปฏิรูประบบสถาบันการเงิน พ.ศ. 2540 มาตรา 27 และ มาตรา 30ทวิ มาตรา 30ตรี ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกำหนด การปฏิรูประบบสถาบันการเงิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 มาตรา 4 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 29 วรรคหนึ่ง หรือไม่
:: ผู้ร้อง ศาลจังหวัดปทุมธานี ศาลแขวงดุสิต และศาลแพ่งกรุงเทพใต้
:: คำวินิจฉัยที่ 23/2545 อ่าน
:: เรื่อง พระราชกำหนด การปฏิรูประบบสถาบันการเงิน พ.ศ. 2540 มาตรา 27 ขัดหรือแย้งต่อ รัฐธรรมนูญ มาตรา 29 วรรคสอง หรือไม่
:: ผู้ร้อง ศาลจังหวัดลำปาง
:: คำวินิจฉัยที่ 24/2545 อ่าน
:: เรื่อง พระราชกำหนด การปฏิรูประบบสถาบันการเงิน พ.ศ. 2540 มาตรา 7 มาตรา 8 มาตรา 16 (3) มาตรา 23 มาตรา 25 มาตรา 27 และ มาตรา 30ทวิ มาตรา 30ตรี มาตรา 30จัตวา ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกำหนด การปฏิรูประบบสถาบันการเงิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 มาตรา 4 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 4 มาตรา 26 มาตรา 27 มาตรา 29 มาตรา 30 มาตรา 48 และ มาตรา 50 หรือไม่
:: ผู้ร้อง ศาลจังหวัดมีนบุรี
:: คำวินิจฉัยที่ 25/2545 อ่าน
:: เรื่อง ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ส่งคำโต้แย้งของจำเลย กรณีพระราชกำหนด การปฏิรูประบบสถาบันการเงิน พ.ศ. 2540 มาตรา 7 มาตรา 8 มาตรา 16 (3) มาตรา 27 และพระราชกำหนด การปฏิรูประบบสถาบันการเงิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 มาตรา 4 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
:: ผู้ร้อง ศาลแพ่งกรุงเทพใต้
:: คำวินิจฉัยที่ 26-34/2545 อ่าน
:: เรื่อง ศาลแพ่งกรุงเทพใต้และศาลแพ่งส่งคำโต้แย้งของจำเลย กรณีพระราชกำหนด การปฏิรูประบบสถาบันการเงิน พ.ศ. 2540 มาตรา 30ทวิ มาตรา 30ตรี และ มาตรา 30จัตวา ซึ่งแก้ไข เพิ่มเติมโดยพระราชกำหนด การปฏิรูประบบสถาบันการเงิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 มาตรา 4 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
:: ผู้ร้อง ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ และศาลแพ่ง
:: คำวินิจฉัยที่ 38/2545 อ่าน
:: เรื่อง ประธานรัฐสภาขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 266 กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหากรรมการการเลือกตั้ง
:: ผู้ร้อง ประธานรัฐสภา
:: คำวินิจฉัยที่ 39/2545 อ่าน
:: เรื่อง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยชี้ขาด ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 295 กรณีนางสาวเพ็ญนภา ไพศาลศุภนิมิต จงใจไม่ยื่นบัญชีแสดง รายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบ
:: ผู้ร้อง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
:: คำวินิจฉัยที่ 40/2545 อ่าน
:: เรื่อง พระราชกำหนด บริษัทบริหารสินทรัพย์ พ.ศ. 2541 มาตรา 9 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 4 มาตรา 26 มาตรา 27 มาตรา 29 มาตรา 30 มาตรา 48 และ มาตรา 50 หรือไม่
:: ผู้ร้อง ศาลแพ่งธนบุรี
:: คำวินิจฉัยที่ 41/2545 อ่าน
:: เรื่อง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยชี้ขาด ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 295 กรณีนายสุบิน พิพรพงษ์ จงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการ ทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบ และจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน และเอกสารประกอบด้วยข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ
:: ผู้ร้อง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
:: คำวินิจฉัยที่ 42/2545 อ่าน
:: เรื่อง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอให้สั่งยุบพรรคโบราณรักษ์
:: ผู้ร้อง นายทะเบียนพรรคการเมือง
:: คำวินิจฉัยที่ 43/2545 อ่าน
:: เรื่อง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอให้สั่งยุบพรรคพัฒนาไทย
:: ผู้ร้อง นายทะเบียนพรรคการเมือง
:: คำวินิจฉัยที่ 44/2545 อ่าน
:: เรื่อง ศาลปกครองกลางส่งคำโต้แย้งของคู่ความ (ระหว่างนายศิริมิตร บุญมูล ผู้ฟ้องคดี กับคณะ กรรมการอัยการ ผู้ถูกฟ้องคดี) ในคดีหมายเลขดำที่ 4119/2544 ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ พิจารณาวินิจฉัย ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 264 กรณีพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. 2521 มาตรา 33 (11) มีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
:: ผู้ร้อง ศาลปกครองกลาง
:: คำวินิจฉัยที่ 45/2545 อ่าน
:: เรื่อง พระราชบัญญัติ การธนาคารพาณิชย์ พ.ศ. 2505 มาตรา 14 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ การธนาคารพาณิชย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2522 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 30 มาตรา 50 มาตรา 57 และ มาตรา 87 หรือไม่
:: ผู้ร้อง ศาลแพ่งธนบุรี
:: คำวินิจฉัยที่ 46/2545 อ่าน
:: เรื่อง พระราชบัญญัติ การธนาคารพาณิชย์ พ.ศ. 2505 มาตรา 14 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ การธนาคารพาณิชย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2522 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 87 มาตรา 92 และ มาตรา 218 หรือไม่
:: ผู้ร้อง ศาลแพ่ง
:: คำวินิจฉัยที่ 47/2545 อ่าน
:: เรื่อง พระราชบัญญัติ การประกอบธุรกิจเงินทุนธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ พ.ศ. 2522 มาตรา 30 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 30 มาตรา 50 มาตรา 57 และ มาตรา 87 หรือไม่
:: ผู้ร้อง ศาลแพ่งธนบุรี
:: คำวินิจฉัยที่ 48/2545 อ่าน
:: เรื่อง ศาลภาษีอากรกลางส่งคำโต้แย้งของโจทก์ (นายราเชนทร์ เรืองทวีป) ในคดีหมายเลขดำ ที่ 229/2542 เพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 264 (กรณีประมวลรัษฎากร มาตรา 57ตรี และ มาตรา 57เบญจ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 29 มาตรา 30 และ มาตรา 80 หรือไม่)
:: ผู้ร้อง ศาลภาษีอากรกลาง
:: คำวินิจฉัยที่ 49/2545 อ่าน
:: เรื่อง พระราชบัญญัติ การธนาคารพาณิชย์ พ.ศ. 2505 มาตรา 38สัตต ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราช กำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ การธนาคารพาณิชย์ พ.ศ. 2505 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2541 และพระราชบัญญัติ การประกอบธุรกิจเงินทุนธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ พ.ศ. 2522 มาตรา 67 ฉ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ การประกอบธุรกิจเงินทุนธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ พ.ศ. 2522 (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2541 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 29 และ มาตรา 30 วรรคหนึ่ง หรือไม่
:: ผู้ร้อง ศาลแพ่งกรุงเทพใต้
:: คำวินิจฉัยที่ 50/2545 อ่าน
:: เรื่อง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอให้สั่งยุบพรรคสร้างสรรค์ไทย
:: ผู้ร้อง นายทะเบียนพรรคการเมือง
:: คำวินิจฉัยที่ 51/2545 อ่าน
:: เรื่อง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอให้สั่งยุบพรรคไทยรวมพลัง
:: ผู้ร้อง นายทะเบียนพรรคการเมือง

:: คัดจาก เครือข่ายกฎหมายมหาชน

 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update