แนะนำ ขอคำแนะนำ ต้องการสนับสนุน 
กฎหมายดอตคอม คลิกที่นี่!!หน้าหลัก กฎหมายดอตคอม
 
 
     
 
รวม คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ [ปี 2546]

คำวินิจฉัยที่ 6/2546 คำวินิจฉัยที่ 24/2546 คำวินิจฉัยที่ 38/2546
คำวินิจฉัยที่ 7/2546 คำวินิจฉัยที่ 25/2546 คำวินิจฉัยที่ 39/2546
คำวินิจฉัยที่ 8 - 11/2546 คำวินิจฉัยที่ 26/2546 คำวินิจฉัยที่ 40 - 41/2546
คำวินิจฉัยที่ 12/2546 คำวินิจฉัยที่ 27/2546 คำวินิจฉัยที่ 42/2546
คำวินิจฉัยที่ 13/2546 คำวินิจฉัยที่ 28/2546 คำวินิจฉัยที่ 43/2546
คำวินิจฉัยที่ 14/2546 คำวินิจฉัยที่ 29/2546 คำวินิจฉัยที่ 44/2546
คำวินิจฉัยที่ 15/2546 คำวินิจฉัยที่ 30/2546 คำวินิจฉัยที่ 45/2546
คำวินิจฉัยที่ 16/2546 คำวินิจฉัยที่ 31/2546 คำวินิจฉัยที่ 46/2546
คำวินิจฉัยที่ 17/2546 คำวินิจฉัยที่ 32/2546 คำวินิจฉัยที่ 47/2546
คำวินิจฉัยที่ 18/2546 คำวินิจฉัยที่ 33/2546 คำวินิจฉัยที่ 48/2546
คำวินิจฉัยที่ 19/2546 คำวินิจฉัยที่ 34/2546 คำวินิจฉัยที่ 49/2546
คำวินิจฉัยที่ 20/2546 คำวินิจฉัยที่ 35/2546 คำวินิจฉัยที่ 50/2546
คำวินิจฉัยที่ 21/2546 คำวินิจฉัยที่ 36/2546 คำวินิจฉัยที่ 51/2546
คำวินิจฉัยที่ 22/2546 คำวินิจฉัยที่ 37/2546 คำวินิจฉัยที่ 52/2546
คำวินิจฉัยที่ 23/2546        

  คำวินิจฉัยที่ 6/2546
  ศาลจังหวัดลำพูนส่งคำโต้แย้งของจำเลย (นายสัจจา สุริยกุล ณ อยุธยา).. [อ่าน]
top
  คำวินิจฉัยที่ 7/2546
  คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยชี้ขาด ตามรัฐธรรมนูญ ม. 295.. [อ่าน]
top
  คำวินิจฉัยที่ 8 - 11/2546
  พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพรบ. การประกอบธุรกิจเงินทุนธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ พ.ศ.2522.. [ขอข้อมูล]
top
  คำวินิจฉัยที่ 12/2546
  หัวหน้าพรรคพลังธรรมขอให้วินิจฉัยชี้ขาดคำสั่งของนายทะเบียนพรรคการเมือง [ขอข้อมูล]
top
  คำวินิจฉัยที่ 13/2546
  นายทะเบียนพรรคการเมืองขอให้ศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคไทยมหาชน [ขอข้อมูล]
top
  คำวินิจฉัยที่ 14/2546
  วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2546 เรื่อง ประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งความเห็นของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ ม. 219 กรณีพระราชกำหนด แก้ไขเพิ่มเติมพรบ. พิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527 ฉ.4 พ.ศ.2546 และพระราชกำหนด แก้ไขเพิ่มเติมพรบ. ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527 พ.ศ.2546 เป็นไป ตามรัฐธรรมนูญ ม. 218 วรรคหนึ่ง หรือไม่ [อ่าน]
top
  คำวินิจฉัยที่ 15/2546
  นายทะเบียนพรรคการเมืองขอให้ศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคแก้ปัญหาชาติ [ขอข้อมูล]
top
  คำวินิจฉัยที่ 16/2546
  ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ส่งคำโต้แย้งของจำเลย เพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ ม. 264.. [อ่าน]
top
  คำวินิจฉัยที่ 17/2546
  ศาลจังหวัดฉะเชิงเทราส่งคำโต้แย้งของจำเลย (นายวันเพ็ญ กรเกษม) เพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ
ม. 264.. [อ่าน]
top
  คำวินิจฉัยที่ 18/2546
  ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ ม. 266.. [อ่าน]
top
  คำวินิจฉัยที่ 19/2546
  ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ ม. 266.. [อ่าน]
top
  คำวินิจฉัยที่ 20/2546
  ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ ม. 266.. [อ่าน]
top
  คำวินิจฉัยที่ 21/2546
  ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ ม. 198.. [อ่าน]
top
  คำวินิจฉัยที่ 22/2546
  พระราชกำหนด บริษัทบริหารสินทรัพย์ พ.ศ. 2541 ม. 9 วรรคหนึ่งและ ม. 10.. [ขอข้อมูล]
top
  คำวินิจฉัยที่ 23/2546
  นายทะเบียนพรรคการเมืองขอให้สั่งยุบพรรคสันติภาพ 121019 ก 9 มีนาคม 25471 [ขอข้อมูล]
top
  คำวินิจฉัยที่ 24/2546
  ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ ม. 198.. [อ่าน]
top
  คำวินิจฉัยที่ 25/2546
  นายทะเบียนพรรคการเมืองขอให้สั่งยุบพรรคพลังมหาชน [ขอข้อมูล]
top
  คำวินิจฉัยที่ 26/2546
  ศาลฎีกาส่งคำโต้แย้งของจำเลยที่ 1 (จ่าสิบเอก สราวุฒิ ธาราธร) เพื่อศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ
ม. 264.. [ขอข้อมูล]
top
  คำวินิจฉัยที่ 27/2546
  ศาลฎีกาส่งคำโต้แย้งของจำเลยที่ 2 (นายสมโพช หรือสมโภชน์ ทศมงคล หรือทดมงคล).. [อ่าน]
top
  คำวินิจฉัยที่ 28/2546
  ศาลอาญาส่งคำโต้แย้งของผู้คัดค้านที่ 1 และที่ 2 (นางรัตนาภรณ์ ชมภูเลิศกับพวก) พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ ม. 264.. [อ่าน]
top
  คำวินิจฉัยที่ 29/2546
  คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยชี้ขาดตามรัฐธรรมนูญ ม. 295.. [ขอข้อมูล]
top
  คำวินิจฉัยที่ 30/2546
  พรบ. การธนาคารพาณิชย์ พ.ศ. 2505 ม.38ตรี วรรคสอง ม. 38จัตวา วรรคสอง ม. 38เบญจ และ ม. 38สัตต.. [ขอข้อมูล]
top
  คำวินิจฉัยที่ 31/2546
  31/2546 เรื่อง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยชี้ขาดตามรัฐธรรมนูญ
ม. 295.. [ขอข้อมูล]
top
  คำวินิจฉัยที่ 32/2546
  32/2546 เรื่อง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเสนอความเห็นขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยว่า.. [อ่าน]
top
  คำวินิจฉัยที่ 33/2546
  วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2546 เรื่อง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ ม. 266 กรณีการเปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบของกรรมการกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์แห่งชาติ และกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ [อ่าน]
top
  คำวินิจฉัยที่ 34/2546
  ศาลแพ่งส่งคำโต้แย้งของจำเลย (นายสุริยะ อุปัติศฤงค์ กับพวก).. [อ่าน]
top
  คำวินิจฉัยที่ 35/2546
  ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ส่งคำโต้แย้งของจำเลย (บริษัท ลีลา วิศวโลหะกิจ จำกัด กับพวก)..
[ขอข้อมูล]
top
  คำวินิจฉัยที่ 36/2546
  ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ส่งคำโต้แย้งของจำเลย (นายรอบรู้ วิริยะพันธุ์ กับพวก).. [ขอข้อมูล]
top
  คำวินิจฉัยที่ 37/2546
  วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2546 เรื่อง ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ ม. 198 กรณีพรบ. สัญชาติ พ.ศ.2508 ม. 9 มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ หรือไม่ [อ่าน]
top
  คำวินิจฉัยที่ 38/2546
  วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2546 เรื่อง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพรรคสังคมพัฒนา [อ่าน]
top
  คำวินิจฉัยที่ 39/2546
  วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2546 เรื่อง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอให้ศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคไทยเสรี [อ่าน]
top
  คำวินิจฉัยที่ 40 - 41/2546
  วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2546 เรื่อง ศาลแพ่งส่งคำโต้แย้งของผู้ร้องคัดค้านเพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ ม. 264 กรณีพรบ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 หมวด 6 ม. 48 ถึง ม. 59 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ ม. 29 ม. 32 ม. 48 และ ม. 235 หรือไม่ [อ่าน]
top
  คำวินิจฉัยที่ 42/2546
  นายทะเบียนพรรคการเมืองขอให้สั่งยุบพรรคไท [ขอข้อมูล]
top
  คำวินิจฉัยที่ 43/2546
  ประธานรัฐสภาขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ ม. 266.. [ขอข้อมูล]
top
  คำวินิจฉัยที่ 44/2546
  วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2546 เรื่อง ประธานรัฐสภาขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ ม. 266 กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ [อ่าน]
top
  คำวินิจฉัยที่ 45/2546
  ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ ม. 198.. [ขอข้อมูล]
top
  คำวินิจฉัยที่ 46/2546
  วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2546 เรื่อง หัวหน้าพรรคชีวิตที่ดีกว่าขอให้วินิจฉัยชี้ขาดคำสั่งของนายทะเบียนพรรคการเมือง [อ่าน]
top
  คำวินิจฉัยที่ 47/2546
  คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยชี้ขาด ตามรัฐธรรมนูญ ม. 295.. [อ่าน]
top
  คำวินิจฉัยที่ 48/2546
  คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยชี้ขาด ตามรัฐธรรมนูญ ม. 295 [ขอข้อมูล]
top
  คำวินิจฉัยที่ 49/2546
  วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2546 เรื่อง ศาลจังหวัดอุบลราชธานีขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ ม. 264 กรณีศาลเห็นว่าพรบ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2541 ม. 84 ประกอบ ม. 42 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ ม. 32 [อ่าน]
top
  คำวินิจฉัยที่ 50/2546
  วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ.2546 เรื่อง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพรรคอำนาจประชาชน [อ่าน]
top
  คำวินิจฉัยที่ 51/2546
  วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2546 เรื่อง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอให้สั่งยุบพรรคเกษตรกร [อ่าน]
top
  คำวินิจฉัยที่ 52/2546
  คณะกรรมการการเลือกตั้งขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ ม. 266.. [อ่าน]
top
 
     

 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update