แนะนำ ขอคำแนะนำ ต้องการสนับสนุน 
กฎหมายดอตคอม คลิกที่นี่!!หน้าหลัก กฎหมายดอตคอม
 
คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ | คำวินิจฉัยคณะกรรมการการเลือกตั้ง | คำวินิจฉัยคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
     
 
รวม คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ [ปี 2548]

คำวินิจฉัยที่ 45 - 46/2547 คำวินิจฉัยที่ 63/2547 คำวินิจฉัยที่ 30/2548
คำวินิจฉัยที่ 47/2547 คำวินิจฉัยที่ 64/2547 คำวินิจฉัยที่ 31/2548
คำวินิจฉัยที่ 48/2547 คำวินิจฉัยที่ 65 - 82/2547 คำวินิจฉัยที่ 32/2548
คำวินิจฉัยที่ 49/2547 คำวินิจฉัยที่ 83/2547 คำวินิจฉัยที่ 33/2548
คำวินิจฉัยที่ 50/2547 คำวินิจฉัยที่ 84/2547 คำวินิจฉัยที่ 34/2548
คำวินิจฉัยที่ 51/2547 คำวินิจฉัยที่ 85/2547 คำวินิจฉัยที่ 35/2548
คำวินิจฉัยที่ 52 - 53/2547 คำวินิจฉัยที่ 86/2547 คำวินิจฉัยที่ 36/2548
คำวินิจฉัยที่ 54/2547 คำวินิจฉัยที่ 87/2547 คำวินิจฉัยที่ 37/2548
คำวินิจฉัยที่ 55/2547 คำวินิจฉัยที่ 88/2547 คำวินิจฉัยที่ 38/2548
คำวินิจฉัยที่ 56/2547 คำวินิจฉัยที่ 1/2548 คำวินิจฉัยที่ 39/2548
คำวินิจฉัยที่ 57/2547 คำวินิจฉัยที่ 2/2548 คำวินิจฉัยที่ 40/2548
คำวินิจฉัยที่ 58/2547 คำวินิจฉัยที่ 3/2548 คำวินิจฉัยที่ 41/2548
คำวินิจฉัยที่ 59/2547 คำวินิจฉัยที่ 4/2548 คำวินิจฉัยที่ 42/2548
คำวินิจฉัยที่ 60/2547 คำวินิจฉัยที่ 5 - 26/2548 คำวินิจฉัยที่ 43/2548
คำวินิจฉัยที่ 61/2547 คำวินิจฉัยที่ 27 - 28/2548 คำวินิจฉัยที่ 44/2548
คำวินิจฉัยที่ 62/2547        

  คำวินิจฉัยที่ 45 - 46/2547
  พรบ. การไฟฟ้าแห่งประเทศไทย พ.ศ.2511 ม. 28 ม. 29 และม. 30 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ หรือไม่ [อ่าน]
top
  คำวินิจฉัยที่ 47/2547
  ประธานรัฐสภาขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ ม. 266.. [อ่าน]
top
  คำวินิจฉัยที่ 48/2547
  ศาลทหารกรุงเทพส่งคำโต้แย้งของจำเลย (พลตรี ขัตติยะ สวัสดิผล).. [อ่าน]
top
  คำวินิจฉัยที่ 49/2547
  นายทะเบียนพรรคการเมืองขอให้สั่งยุบพรรคเกษตรก้าวหน้า [ขอข้อมูล]
top
  คำวินิจฉัยที่ 50/2547
  คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยชี้ขาดตามรัฐธรรมนูญ ม. 295 กรณีนายวิฑูรย์ ภัทรเลาหะ จงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบด้วยข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ [ขอข้อมูล]
top
  คำวินิจฉัยที่ 51/2547
  คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยชี้ขาดตามรัฐธรรมนูญ ม. 295 กรณีนายพูลผล อัศวเหม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและเลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี จงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน และเอกสารประกอบด้วยข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ [ขอข้อมูล]
top
  คำวินิจฉัยที่ 52 - 53/2547
  ศาลแขวงอุบลราชธานีส่งคำโต้แย้งของจำเลยเพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ ม. 264 กรณีพรบ. สุรา พ.ศ.2493 ม. 4 ม. 5 ม. 25 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ ม. 6 ม. 27 ม. 32 ม. 46 ม. 48 ม. 50 ม. 83 และ ม. 87 หรือไม่ [อ่าน]
top
  คำวินิจฉัยที่ 54/2547
  นายทะเบียนพรรคการเมืองขอให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพรรคพลังเสรีธรรม [ขอข้อมูล]
top
  คำวินิจฉัยที่ 55/2547
  นายทะเบียนพรรคการเมืองขอให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพรรคก้าวหน้า [ขอข้อมูล]
top
  คำวินิจฉัยที่ 56/2547
  นายทะเบียนพรรคการเมืองขอให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพรรคไทยพิทักษ์ไทย [ขอข้อมูล]
top
  คำวินิจฉัยที่ 57/2547
  นายทะเบียนพรรคการเมืองขอให้สั่งยุบพรรคชาติพัฒนาเพื่อรวมพรรคชาติพัฒนาเข้ากับพรรคไทยรักไทยที่เป็นพรรคการเมืองหลัก
ม. 27 ม. 28 ม. 29 ม. 30 และม. 233 [ขอข้อมูล]
top
  คำวินิจฉัยที่ 58/2547
  58/2547 เรื่อง ศาลฎีกาส่งคำโต้แย้งของจำเลย (นายประเสริฐ จองวิริยะวงศ์) ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ ม. 264 กรณีประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ม. 221 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ ม. 26 ม. 27 ม. 28 ม. 29 ม. 30 และม. 233 [อ่าน]
top
  คำวินิจฉัยที่ 59/2547
  นายทะเบียนพรรคการเมืองขอให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพรรคชาวไทย [ขอข้อมูล]
top
  คำวินิจฉัยที่ 60/2547
  นายทะเบียนพรรคการเมืองขอให้สั่งยุบพรรคชาติประชาไทย [ขอข้อมูล]
top
  คำวินิจฉัยที่ 61/2547
  นายทะเบียนพรรคการเมืองขอให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพรรคแรงงานไทย [ขอข้อมูล]
top
  คำวินิจฉัยที่ 62/2547
  คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยชี้ขาดตามรัฐธรรมนูญ ม. 295 กรณีนายสิทธิพล จิตรภูมิศักดิ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครนครราชสีมา จงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบ [ขอข้อมูล]
top
  คำวินิจฉัยที่ 63/2547
  คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ ม. 266 กรณีปัญหาเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ในการออกระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนของประธานกรรมการและกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
พ.ศ.2547 [อ่าน]
top
  คำวินิจฉัยที่ 64/2547
  ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ ม. 198 ว่า พรบ. ล้มละลาย พ.ศ.2483 ม. 90/17 วรรคสอง มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ หรือไม่ [อ่าน]
top
  คำวินิจฉัยที่ 65 - 82/2547
  ศาลปกครองสูงสุดส่งคำร้องของผู้ฟ้องคดี รวมสิบแปดคำร้อง เพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ ม. 264 กรณีพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 ม. 51 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ ม. 4 ม. 6 ม. 27 ม. 29 และม. 62 [อ่าน]
top
  คำวินิจฉัยที่ 83/2547
  นายทะเบียนพรรคการเมืองขอให้สั่งยุบพรรคเสรีประชาธิปไตย [อ่าน]
top
  คำวินิจฉัยที่ 84/2547
  ศาลปกครองสูงสุดส่งคำโต้แย้งของผู้ฟ้องคดี ในคดีหมายเลขดำที่ 187/2546 ของศาลปกครองเชียงใหม่ เพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ ม. 264 กรณีพรบ. จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 ม. 45 วรรคสี่ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ ม. 26 และม. 30 [อ่าน]
top
  คำวินิจฉัยที่ 85/2547
  สมาชิกพรรคไทยรักไทย ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า มติพรรคไทยรักไทยมีลักษณะตามรัฐธรรมนูญ ม. 47 วรรคสาม หรือไม่ [ขอข้อมูล]
top
  คำวินิจฉัยที่ 86/2547
  ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ส่งคำโต้แย้งของจำเลย (นายสหัส ตรีทิพยบุตร กับพวก) ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ ม. 264 ว่าพรก. บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ.2544 ม. 31 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ ม. 30 หรือไม่ [อ่าน]
top
  คำวินิจฉัยที่ 87/2547
  ศาลจังหวัดราชบุรีส่งคำโต้แย้งของจำเลย (บริษัท แบงกอก สกรีน โปรดักซ์ จำกัด กับพวก) ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ ม. 264 ว่าพระราชกำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ.2544 ม. 31 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ ม. 30 และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ม. 55 และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ม. 194 และม. 204 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ ม. 3 และม. 30 หรือไม่ [อ่าน]
top
  คำวินิจฉัยที่ 88/2547
  ผู้ขอจัดตั้งพรรคการเมืองขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดคำสั่งของนายทะเบียนพรรคการเมือง กรณีไม่รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคมหาชน [ขอข้อมูล]
top
  คำวินิจฉัยที่ 1/2548
  นายทะเบียนพรรคการเมืองขอให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพรรครวมไทย [ขอข้อมูล]
top
  คำวินิจฉัยที่ 2/2548
  นายทะเบียนพรรคการเมืองขอให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพรรคชาติประชาชน [ขอข้อมูล]
top
  คำวินิจฉัยที่ 3/2548
  นายทะเบียนพรรคการเมืองขอให้สั่งยุบพรรคต้นตระกูลไทยเพื่อรวมเข้ากับพรรคชาติไทยที่เป็นพรรคการเมืองหลัก [ขอข้อมูล]
top
  คำวินิจฉัยที่ 4/2548
  ศาลปกครองสูงสุดส่งคำโต้แย้งของผู้ฟ้องคดี เพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ ม. 264 กรณีพรบ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 ม. 51 วรรคสอง ม. 53 และกฎกระทรวง ฉ.4 (พ.ศ.2541) ข้อ 3 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
หรือไม่ [ขอข้อมูล]
top
  คำวินิจฉัยที่ 5 - 26/2548
  ศาลปกครองสูงสุดส่งคำร้องของผู้ฟ้องคดี รวมยี่สิบสองคำร้อง เพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ ม. 264 กรณีพรบ. จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 ม. 51 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญม. 6 ม. 29 และม. 48
[ขอข้อมูล]
top
  คำวินิจฉัยที่ 27 - 28/2548
  ศาลปกครองสูงสุดส่งคำร้องของผู้ฟ้องคดี รวมสองคำร้อง เพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ ม. 264 กรณีพรบ. จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 ม. 51 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ ม. 6 ม. 29 ม. 48 และม. 75 [ขอข้อมูล]
top
  คำวินิจฉัยที่ 30/2548
  ประธานวุฒิสภาส่งความเห็นของสมาชิกวุฒิสภาให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญม. 262 วรรคหนึ่ง (1) กรณีร่างพรบ. การผลิตผลิตภัณฑ์ซีดี พ.ศ. .... ม. 38 วรรคหนึ่ง มีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ ม. 29 ม. 32 และม. 48 [ขอข้อมูล]
top
  คำวินิจฉัยที่ 31/2548
  สภาผู้แทนราษฎรขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ ม. 266 กรณีคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเสนอรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน “กรณีความรุนแรงอันเนื่องมาจากโครงการท่อก๊าซไทย-มาเลเซีย” [ขอข้อมูล]
top
  คำวินิจฉัยที่ 32/2548
  ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ ม. 198 ว่าพระราชกำหนด แก้ไขเพิ่มเติมพรบ. พิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527 ฉ.4 พ.ศ.2546 ม. 3 เฉพาะพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต ตอนที่ 12 ว่าด้วยกิจการที่ได้รับอนุญาตหรือสัมปทานจากรัฐ ประเภทที่ 12.01 กิจการโทรคมนาคมมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ม. 40 วรรคหนึ่ง ม. 40 วรรคหนึ่ง ม. 40 วรรคสอง ประกอบม. 335 (2) และม. 50 หรือไม่ [ขอข้อมูล]
top
  คำวินิจฉัยที่ 33/2548
  ศาลแรงงานกลางส่งคำโต้แย้งของจำเลย (บริษัท รอมบัส อินดัสทรีย์ (ประเทศไทย) จำกัด ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ ม. 264 กรณีพรบ. คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ม. 120 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ ม. 29 และม. 30 [ขอข้อมูล]
top
  คำวินิจฉัยที่ 34/2548
  ศาลแพ่งส่งคำโต้แย้งของจำเลย (บริษัท วี.เอส.เอ การเกษตร จำกัด) ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ ม. 264 กรณีประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งม. 55 ม. 271 ถึงม. 290 และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ม. 194 และม. 204 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ ม. 3 และม. 30 [ขอข้อมูล]
top
  คำวินิจฉัยที่ 35/2548
  ศาลอุทธรณ์ภาค 4 ส่งคำโต้แย้งของจำเลย (นายสิงห์ พลคำมาก) ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ ม. 264 กรณีพรบ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2541 ม. 42 และม. 84 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญม. 291 [ขอข้อมูล]
top
  คำวินิจฉัยที่ 36/2548
  ศาลแขวงพระนครศรีอยุธยาส่งคำร้องของจำเลย (นายสุชาติ พันธุ์เพ็ง) ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ ม. 264
กรณีพรบ. สุรา พ.ศ.2493 ม. 17 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ ม. 46 ม. 50 ม. 84 และม. 84 หรือไม่ [ขอข้อมูล]
top
  คำวินิจฉัยที่ 37/2548
  ศาลอุทธรณ์ภาค 3 ส่งคำร้องของจำเลย (นายใจ มุ่งพันธ์กลาง) ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ ม. 264 กรณีพรบ. สุรา พ.ศ.2493 ม. 5 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ ม. 83 และม. 87 และพรบ. สุรา พ.ศ.2493 ม. 25 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ ม. 46 หรือไม่ [ขอข้อมูล]
top
  คำวินิจฉัยที่ 38/2548
  ศาลแขวงนครราชสีมาส่งคำร้องของจำเลย (นายกองสิน สอนโยหา) ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ ม. 264 กรณีพรบ. สุรา พ.ศ.2493 ม. 5 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ ม. 46 ม. 50 ม. 76 ม. 78 ม. 83 ม. 84 และม. 87 หรือไม่ [ขอข้อมูล]
top
  คำวินิจฉัยที่ 39/2548
  ศาลแขวงนครราชสีมาส่งคำร้องของจำเลย (นางสำรวม วาจาสิทธิ์) ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ ม. 264 กรณีพรบ. สุรา พ.ศ.2493 ม. 5 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ ม. 46 ม. 50 ม. 76 ม. 78 ม. 83 ม. 84 และม. 87 หรือไม่ [ขอข้อมูล]
top
  คำวินิจฉัยที่ 40/2548
  ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ส่งคำโต้แย้งของจำเลย (นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์ กับพวก) ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ ม. 264 ว่า พรบ. ล้มละลาย พ.ศ.2483 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพรบ. ล้มละลาย ฉ.4 พ.ศ.2541 ม. 90/27 วรรคสอง และม. 90/60 วรรคสอง ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ ม. 4 ม. 29 วรรคหนึ่ง ม. 30 วรรคหนึ่ง และม. 48 วรรคหนึ่ง
หรือไม่ [ขอข้อมูล]
top
  คำวินิจฉัยที่ 41/2548
  ศาลภาษีอากรกลางส่งคำโต้แย้งของจำเลย (นางสาวอุดมลักษณ์ ช้อยหิรัญ ที่ 2 และนายนิพันธ์ ช้อยหิรัญ ที่ 3) ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ ม. 264 กรณีพรบ. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 ม. 45 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ ม. 28 ม. 29 และม. 30 หรือไม่ [ขอข้อมูล]
top
  คำวินิจฉัยที่ 42/2548
  นายทะเบียนพรรคการเมืองขอให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพรรคประชาธรรม [ขอข้อมูล]
top
  คำวินิจฉัยที่ 43/2548
  ศาลปกครองกลางส่งคำร้องของผู้ถูกฟ้องคดี (คณะรัฐมนตรี) ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ ม. 264 กรณีพรบ. จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 ม. 3 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ ม. 276 หรือไม่ [ขอข้อมูล]
top
  คำวินิจฉัยที่ 44/2548
  ศาลปกครองกลางส่งคำร้องของผู้ถูกฟ้องคดี (คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ) ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ ม. 264 กรณีพรบ. จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 ม. 3 ม. 9 และม. 42 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ ม. 276 หรือไม่ [ขอข้อมูล]
top
 
     

     
 
รวม คำวินิจฉัยคณะกรรมการการเลือกตั้ง

คำวินิจฉัยที่ 2547/2548 คำวินิจฉัยที่ 2549/2548 คำวินิจฉัยที่ 2550/2548
คำวินิจฉัยที่ 2548/2548        

  คำวินิจฉัยที่ 2547/2548
  วันที่ 20 กันยายน 2548 เรื่อง คำสั่งให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.พิจิตร เขตเลือกตั้งที่ 3 ใหม่ [ขอข้อมูล]
top
  คำวินิจฉัยที่ 2548/2548
  วันที่ 20 กันยายน 2548 เรื่อง คำสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของนายธานินทร์ ใจสมุทร และสั่งให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.สตูล เขตเลือกตั้งที่ 2 ใหม่ [ขอข้อมูล]
top
  คำวินิจฉัยที่ 2549/2548
  วันที่ 20 กันยายน 2548 เรื่อง คำสั่งให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.สิงห์บุรี เขตเลือกตั้งที่ 1 ใหม่ [ขอข้อมูล]
top
  คำวินิจฉัยที่ 2550/2548
  วันที่ 20 กันยายน 2548 เรื่อง คำสั่งให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.อุทัยธานี เขตเลือกตั้งที่ 1 ใหม่ [ขอข้อมูล]
top
 
     

     
 
รวม คำวินิจฉัยคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

คำวินิจฉัยที่ วค 2/2547 คำวินิจฉัยที่ วค 9/2547 คำวินิจฉัยที่ วค 3/2548
คำวินิจฉัยที่ วค 7/2547        

  คำวินิจฉัยที่ วค 2/2547
  เจ้าหน้าที่มีหน้าที่เกี่ยวกับงานจ้างก่อสร้างของเทศบาลต.โคกสำโรง จ.ลพบุรี ปฏิบัติหน้าที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายกำหนด [ขอข้อมูล]
top
  คำวินิจฉัยที่ วค 7/2547
  เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต.บ้านเหล่า ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน การนำเงินส่ง และการจัดทำบัญชีโดยมิชอบ [ขอข้อมูล]
top
  คำวินิจฉัยที่ วค 9/2547
  เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต.ดงหม้อทอง รับเงินแล้วมิได้บันทึกบัญชี ไม่นำเงินส่งหรือฝากธนาคารและจ่ายเงินโดยไม่มีหลักฐานการจ่ายเงิน [ขอข้อมูล]
top
  คำวินิจฉัยที่ วค 3/2548
  การบริหารการเงินและการคลังโดยมิชอบของสำนักงานเทศบาลต.หนองแปน อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ [ขอข้อมูล]
top
 
     
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update